Week van de Mobiliteit - Voor het eerst in België: de verkoop van nieuwe elektrische en herlaadbare hybridevoertuigen bedraagt meer dan 10%

Het Belgische voertuigenpark kent een gematigde groei met een jaarlijks gemiddelde toename met 1,2% over de voorbije tien jaar. Voor wat betreft de groei van motorvoertuigen met een (zeer) lage of nuluitstoot in het voertuigenpark ziet het plaatje er echter helemaal anders uit. Zoals we in dit artikel zullen zien kent het aantal ingeschreven voertuigen met een (zeer) lage of nuluitstoot een jaarlijkse toename van maar liefst twee cijfers!  

 

Wat verstaan we onder voertuigen met nuluitstoot? 

Onder voertuigen met nuluitstoot verstaan we voertuigen met een brandstofcel gevoed met waterstof (FCEV - Fuel Cell Electric Vehicles) en “louter” elektrische voertuigen (BEV - Battery Electric Vehicule) uitgerust met een batterij. Met voertuigen met een (zeer) lage uitstoot bedoelen we herlaadbare hybridevoertuigen, ook wel plug-in hybride voertuigen (PHEV - Plug-In Hybrids) genoemd die de mogelijkheid bieden om een bepaald aantal kilometers volledig elektrisch af te leggen zonder enige uitstoot aan de uitlaat. Het is bovendien nuttig erop te wijzen dat het begrip voertuig met “nuluitstoot” enkel de uitstoot aan de uitlaat betreft, zonder dat er rekening wordt gehouden met alle andere indirecte uitstoot. We zullen hier in een ander artikel op terugkomen. 

 

Gemiddelde jaarlijkse groei van meer dan 50% voor het aantal voertuigen met een nuluitstoot 

Sedert begin 2015 kende het aantal voertuigen met een nuluitstoot (BEV + FCEV) een achtvoudige toename met een jaarlijkse gemiddelde groei van meer dan 50%. De toename is nog meer uitgesproken voor de herlaadbare hybridewagens, waarvan het aantal nagenoeg elk jaar is verdubbeld sedert 2015, met een jaarlijks gemiddelde groei van meer dan 90%. Rekening houdend met de vrij recente opmars van dit soort voertuigen, blijft het relatieve aandeel in het voertuigenpark vooralsnog marginaal zonder de drempel van 1% in september 2020 te overschrijden. Dit cijfer zal echter sowieso toenemen naarmate de nieuwe elektrische voertuigen de conventionele voertuigen zullen vervangen. 

 

Als men het aantal inschrijvingen van nieuwe voertuigen onder de loep neemt, dan zijn de cijfers sprekend. Zo was één op tien van de verkochte nieuwe wagens in augustus 2020 een elektrische auto of een herlaadbare hybridewagen (BEV, FCEV en PHEV, alle types samen). De drempel van 10% van de totale inschrijvingen werd voor het eerst in België op maandbasis overschreden. Ter vergelijking: een jaar eerder (augustus 2019) bedroeg het aandeel van deze alternatieve aandrijfmethodes in de inschrijvingen slechts 2,5%. 

 

Verklaringen voor deze vooruitgang in de laatste maanden 

Voor deze vooruitgang in de laatste maanden zijn er verschillende verklaringen. Men kan met name de invoering vanaf dit jaar aanhalen van een nieuwe bovengrens inzake CO2-uitstoot die - op Europees niveau - werd opgelegd aan de voertuigbouwers voor de nieuwe voertuigen die op de markt worden gebracht. Zo ging men van gemiddeld 130g CO2/km per voertuig (waarde van toepassing tot in 2019) naar 95g CO2/km vanaf dit jaar. Om deze nieuwe eis na te leven, hebben de voertuigbouwers er alle belang bij om hun gamma te diversifiëren en vooral voertuigen met een (zeer) lage of nuluitstoot in omloop te brengen.  

 

We kunnen ook de belastingshervorming op bedrijfsvoertuigen aanhalen, en dan vooral de herziening van de aftrekbaarheidsgraad die geldt vanaf dit jaar en die voertuigen met een alternatieve aandrijving, en in het bijzonder de herlaadbare hybridewagens, fiscaal nog interessanter maakt dan de meer benadeelde conventionele voertuigen (verlaagde aftrekbaarheidsgraad). Dit blijkt eens te meer doorslaggevend te zijn daar een overgroot deel van de voertuigen met een (zeer) lage of nuluitstoot die de voorbije maanden op de markt kwamen, bedrijfsvoertuigen zijn.  

 

Tot slot stellen we ook vast dat er een steeds ruimer, gediversifieerder en betaalbaarder aanbod aan elektrische modellen beschikbaar is.