Projectoproep: Vrouwen op de fiets

De FOD Mobiliteit en Vervoer en de minister voor Mobiliteit lanceren een projectoproep om vrouwen te stimuleren meer de fiets te gebruiken. Doelstelling is het opzetten van acties die eventuele belemmeringen voor het gebruik van fiets wegnemen en een vrouwelijk publiek aanspreken dat weinig of geen gebruik maakt van de fiets.

Verenigingen kunnen acties voorstellen die het gebruik van de fiets door vrouwen in het algemeen en meer specifiek in volgende situaties, promoot:

 • het onveiligheidsgevoel in het verkeer;
 • vrouwen met een migratieachtergrond;
 • woon-werkverplaatsingen met de fiets.

Deze oproep is een uitvoering van de beleidsafspraken gemaakt in het federale plan voor gendermainstreaming.

 

Situering van de projectoproep

 

Studies tonen aan dat vrouwen zich op een andere manier verplaatsen dan mannen. Net als mannen maken ze veel gebruik van de wagen. Toch zien we dat vrouwen zich meer verplaatsingen met het openbaar vervoer of te voet. Ze doen minder aan carpooling en fietsen minder. We kunnen dus spreken over gendermobiliteit.

Hiervoor zijn er heel wat verklaringen:

 • Gezinsorganisatie:
  In een gezin is vaak de vrouw verantwoordelijk voor het brengen en halen van de kinderen naar de crèche of school en de boodschappen. Zo ontstaat een keten van aaneensluitende verplaatsingen en moeten kinderen, boodschappen, … vervoerd worden.
 • Onveiligheid of het onveiligheidsgevoel:
  Vrouwen voelen zich onveilig in het drukke verkeer, wegens de onoplettendheid van wagens maar ook van voetgangers en soms van andere fietsers. Zeker als ze samen met kinderen op weg zijn.
 • Gebrek aan veilige infrastructuur:
  Er zijn geen fietspaden of ze zijn slecht aangelegd.
 • Technische belemmeringen:
  Niet weten hoe moet je een fiets moet onderhouden en herstellen of er zelfs maar tijd voor vinden.
 • Nooit leren fietsen:
  In steden is het vaak moeilijk om te leren fietsen.
 • Elegantie:
  Na een fietsrit naar het werk willen vrouwen zich opfrissen en omkleden. Zijn er hiervoor de voorzieningen? Vraagt dit niet te veel tijd?

Nochtans heeft het fietsen heel wat voordelen, ook voor vrouwen!

 • Woon-werkverplaatsingen:
  Fietsen is een zachte en niet-vervuilende manier om te verplaatsen. Sporten is gezond en verlaagt de stress.
 • Voor vrouwen met een migratieachtergrond:
  Autonomie, economie, hulpmiddel voor sociale en professionele integratie, meer zelfvertrouwen...
 • Het goede voorbeeld geven:
  Vertrekkende vanuit het principe dat de moeder altijd een belangrijke rol speelt in de opvoeding, zet dat de andere gezinsleden ertoe aan - en vooral de kinderen - om de zachte vervoerswijzen te kiezen.

Subsidievoorwaarden en criteria

 

De voorstellen worden op twee elementen geëvalueerd: de kwaliteit van de beschrijving van het project en de impact van het project op het gebruik van de fiets door vrouwen.

Kwaliteit van de beschrijving van het project:

 • identificatie van de belemmeringen voor het gebruik van de fiets door vrouwen en van de maatregelen ter bevordering ervan
 • voorstelling van het project
 • identificatie van de doelgroep van vrouwen
 • doelstelling
 • nauwkeurigheid in de beschrijving van het project

Beschrijving van de rechtstreekse en/of onrechtstreekse impact van het project:

 • rechtstreeks: project op korte termijn uitgevoerd en afgesloten (vb.: opleiding voor vrouwen, workshop herstelling/onderhoud...)
 • potentieel: met eventuele gevolgen op langere termijn (vb.: campagne, dossier, artikel op de website van de vereniging...)

 

Procedure, budget en opvolging

 

Procedure

Het projectvoorstel wordt ten laatste op vrijdag 14 april 2017 via e-mail aan mevrouw Hélène Bolly (helene.bolly@mobilit.fgov.be) ingediend. De datum van het e-mailbericht geldt als indiendatum.

De voorstellen worden beoordeeld door een jury bestaande uit ambtenaren van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Uiterlijk op 2 mei 2017 neemt de minister van Mobiliteit een beslissing op basis van het advies van de jury.

De FOD Mobiliteit en Vervoer brengt de aanvrager met een brief op de hoogte van de beslissing van de minister en (eventueel) van de toegekende subsidie.

Het project kan starten tussen 1 juni en 1 september 2017 en moet uiterlijk op 30 november 2017 afgerond worden.

Budget

Er wordt een budget voorzien van 6.000 euro. Het maximaal toe te kennen bedrag is 2.000 euro per project.

Bij een positieve beslissing van de minister van Mobiliteit wordt het subsidiebedrag als volgt ter beschikking gesteld:

 • een voorschot van 50 procent van de subsidie wordt uitbetaald na de ondertekening van het subsidiebesluit.
 • het saldo van maximaal 50 procent wordt uitbetaald nadat de FOD Mobiliteit en Vervoer heeft vastgesteld dat de voorwaarden waaronder de subsidie werd toegekend, nageleefd werden en dat de subsidie werd aangewend voor de doeleinden waarvoor ze werd verleend. Dat moet blijken uit het inhoudelijk en financieel verslag, dat uiterlijk op 1 december 2017 aan de administratie wordt bezorgd.

Let op: alleen kosten die gemaakt zijn na de toekenning van de subsidie en voor het einde van het project komen in aanmerking. Als de netto kosten (dat zijn de aangetoonde kosten verminderd met de inkomsten die voortvloeien uit de realisatie van het project) minder bedragen dan de ontvangen subsidie, dan wordt het verschil teruggevorderd.

 

Communicatie

De vzw’s moeten het logo van de FOD Mobiliteit en Vervoer gebruiken in communicatieacties over de geselecteerde en gesubsidieerde projecten. De projecten zullen ook worden opgenomen in het communicatieplan van de FOD Mobiliteit en Vervoer. De geselecteerde projecten moeten hieraan meewerken.

 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze projectoproep kunt u contact opnemen met:

 

Peter Andries (Nederlandstalig)
E-Mail: peter.andries@mobilit.fgov.be
Tel: 02/277 38 90
Gsm: 0476/94 33 60

 

Hélène Bolly (Franstalig)
E-mail: helene.bolly@mobilit.fgov.be
Tel: 02/277 38 88
Gsm: 0471/34 58 59

 

Salomé Dandenne (Coördinatrice Gendermainstreaming/Franstalig)
E-Mail: salome.dandenne@mobilit.fgov.be
Tel: 02/277 38 86
Gsm: 0498/81 21 12