Nieuw KB onmiddellijke inning

Het nieuwe koninklijk besluit betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer vervangt het huidige koninklijk besluit van 22 december 2003 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van de overtredingen van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en zijn uitvoeringsbesluiten.

De bedoeling van het nieuwe K.B. bestaat erin om de procedure voor de onmiddellijke inning, zowel voor Belgische als buitenlandse overtreders, te optimaliseren. Zo wordt de mogelijkheid voorzien om aan een buitenlandse verkeersovertreder in zijn eigen taal een informatiebrief te verzenden, met daarin een aantal elementen betreffende de overtreding en de betalingsmodaliteiten.

Dit K.B. betreft een gedeeltelijke omzetting van de richtlijn 2011/82/EU van het Europees parlement en de Raad van 25 oktober 2011 ter facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over verkeersveiligheidsgerelateerde verkeersovertredingen (de zogenaamde “Cross Border Enforcement richtlijn”). Deze richtlijn streeft naar een betere bescherming van alle weggebruikers in de Europese Unie via grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over bepaalde verkeersovertredingen die in een andere lidstaat dan de lidstaat waar het betrokken voertuig is ingeschreven, zijn begaan. Het is immers van belang om alle weggebruikers te kunnen vervolgen ongeacht hun land van herkomst.

Meer informatie vindt u op de website wegcode.be of via de FAQ.