Duurzame mobiliteit

Een interfederale visie op Mobility as a service in België

De kabinetten van de vier ministers van Mobiliteit en hun respectieve administraties hebben een werkgroep opgericht om op één lijn te komen over de ontwikkeling van Mobility as a service in België. De gemeenschappelijke doelstelling is de uitrol van MaaS (Mobility as a Service) te faciliteren door zo concreet mogelijk te zijn, met name door een afstemming van de federale en gefedereerde entiteiten voor te stellen, door de ontwikkeling van toepassingen mogelijk te maken dankzij een welomlijnde markt en een coherente uitrol over het hele Belgische grondgebied, en door de de rol te verduidelijken die van de verschillende actoren wordt verwacht.

De bijeenkomst van donderdag 15 december, georganiseerd door de FOD Mobiliteit en Vervoer in samenwerking met ITS.be, maakte het mogelijk om deze visie aan alle belanghebbenden voor te stellen. Het was ook de bedoeling een dialoog met laatstgenoemden aan te gaan: Wat vinden zij van deze visie? Op welke punten kunnen zij een bijdrage leveren? Wat zijn hun noden en bekommernissen bij het uitwerken van de visie?

Duidelijke basisregels dankzij een gemeenschappelijke gedragscode

In overleg met de aanbieders van MaaS-oplossingen en de mobiliteitsexploitanten, zal er met de steun van de federale en gefedereerde entiteiten een gedragscode worden opgesteld. Deze gedragscode bepaalt de wijze waarop de resultaten van zoekopdrachten van reizigers aan de gebruiker worden aangeboden, waarbij onder meer de volgende criteria in aanmerking worden genomen: milieueffect, reistijd, toegankelijkheid, kosten of gebruiksgemak.

De overheden staan garant voor de naleving van de regels, met name die vervat in de gedragscode en in de Europese wetgeving.  Er zal verslag over het gebruik van MaaS-aanbiedingen moeten worden uitgebracht, zodat de marktregels indien nodig kunnen worden aangepast. Het overleg met betrekking tot deze naleving en de verslaglegging worden aan een bestaand interfederaal orgaan toevertrouwd: de ITS-stuurgroep. Dit zal gebeuren via toegang tot (geanonimiseerde) gegevens van mobiliteitsexploitanten en aanbieders van MaaS-oplossingen.

De creatie van een ecosysteem dat de snelle invoering van oplossingen voor Mobility as a service mogelijk maakt

Er zal een werkgroep worden samengesteld om de in België gehanteerde normen voor datamodellen en API's te harmoniseren.

Naleving van het National Access Point (Transportdata.be) en de verplichting voor alle operatoren om zich daar te registreren, zullen in de gedragscode worden opgenomen.

België zal via de ITS-stuurgroep bijdragen aan de totstandkoming van een "(open) interoperabele MaaS-norm" op Europees niveau, om erop toe te zien dat een zo groot mogelijk aantal mobiliteitssystemen op MaaS-toepassingen worden aangesloten.

Interfederale sensibiliseringscampagnes

Er zal een interfederale werkgroep worden opgericht waarbij een maximum aan openbare en particuliere actoren worden betrokken en met meervoudige doelstellingen.

Bijzondere aandacht gaat uit naar mogelijke digitale belemmeringen en de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de verschillende mobiliteitsdiensten.

Multimodale infrastructuren, pijlers voor het welslagen van Mobility as a service

In sommige gewesten werden er al mobiliteitshubs ontwikkeld en deze fungeren als bestaande richtsnoeren. Zij kunnen dienen als uitgangspunt voor de werkzaamheden van een specifieke werkgroep om de multimodale infrastructuren in het hele land gemakkelijk herkenbaar en uitvoerbaar te maken. 

In overleg met Belgian Mobility Card zal worden onderzocht hoe de betaalinfrastructuur zowel op digitaal vlak als voor de fysieke dragers kan worden geharmoniseerd.

Georges Gilkinet, federaal minister van Mobiliteit: “Ik wil de nieuwe mobiliteitsbehoeften van de gebruikers op een efficiënte en duurzame manier beantwoorden. Door het gebruik van een gevarieerd aanbod aan vervoerswijzen aan te moedigen, ondersteun ik een vlottere mobiliteit die minder CO2 uitstoot. Door gemeenschappelijke spelregels vast te leggen met de actoren op het gebied van mobiliteit, gaan we een impuls geven aan de ontwikkeling van deze “mobiliteit als een dienst”. Het was nodig om de markt goed te reguleren en om te identificeren van wat we van iedere actor (overheden, aanbieders van MaaS-oplossingen en mobiliteitsoperatoren) verwachten, om vanuit het federale en gewestelijke niveau samen vooruitgang te boeken met hetzelfde doel: de mobiliteit vrij maken. We hebben met de gewesten een gemeenschappelijke visie opgesteld en gepubliceerd, en we werken nu aan het opstellen van een gedragscode met alle spelers in de sector: openbaarvervoerbedrijven, publieke en private aanbieders van MaaS-oplossingen en de overheidsdiensten.”

Meer informatie

De volledige interfederale visie is beschikbaar hier.