Welke rol speelt de vakbondsafvaardiging?

Als werkgever moet u de resultaten van de enquête over de woon-werkverplaatsingen aan de vakbondsafgevaardigden van uw organisatie bezorgen:

 

  • hetzij via de ondernemingsraad,
  • hetzij via het overlegcomité,
  • hetzij rechtstreeks aan de vakbondsafvaardiging.

 

Waarom?

De enquête is een gelegenheid om tijdens de ondernemingsraad of het overlegcomité met alle actoren van de organisatie overleg te plegen over de problematiek van de mobiliteit. Het biedt ook de mogelijkheid om verbeteringsvoorstellen voor de mobiliteit van de werknemers te doen: voorzieningen (fietsenstallingen, herstelling, douches, ...), budgetten, doelstellingen op korte en lange termijn (carpooling, ...), enz.

 

Bovendien snijdt de enquête ook de psychosociale risico’s en de milieuaspecten aan die aan de mobiliteit van de werknemers zijn verbonden.

 

Wat moeten de vakbondsafgevaardigden doen?

De vakbondsafgevaardigden hebben twee maanden de tijd om hun advies uit te brengen over de gegevens en de informatie die voortkomen uit de resultaten van de enquête.

 

Hoe?

Zodra de vragenlijst elektronisch is ingevuld, druk de resultaten en het automatisch gegenereerde mobiliteitsverslag af.  Bezorg ze voor advies aan de ondernemingsraad of aan het overlegcomité.

 

Opgelet, aangezien de enquête op 31 januari 2018 eindigt, moet u de gegevens dan ook ten laatste eind november 2017 aan de vakbondsafgevaardigden bezorgen.

 

Verzending van de resultaten na het ontvangen van het advies

Als werkgever kunt u nu de ingevulde gegevens officieel valideren. Verstuur vervolgens elektronisch de ingevulde vragenlijst naar de FOD Mobiliteit en Vervoer.

 

U moet op de vragenlijst verplicht de referenties en de datum van het document/verslag waarin het advies van de werknemers of van hun afgevaardigden staat, vermelden.

 

Wat als er in de organisatie geen ondernemingsraad of overlegcomité is?

Bij gebrek hieraan moet de ingevulde vragenlijst aan de vakbondsafvaardiging worden bezorgd.

 

Als er geen is, afficheer dan gedurende een bepaalde periode de ingevulde vragenlijst op een voor alle werknemers van de organisatie zichtbare en toegankelijke plaats.

 

Deze methode zal als mededeling worden vermeld in de vragenlijst die zo zal worden gevalideerd en naar de FOD Mobiliteit en Vervoer moet worden teruggestuurd.

 

Nog vragen?

- Raadpleeg deze FAQ

- OF de documenten, dossiers en folders die u door de mobiliteitscellen van uw vakbonden ter beschikking werden gesteld.

 

Vindt u daarin geen antwoord? Stuur dan uw vraag naar enquetewwv@mobilit.fgov.be.