Editie 2017

 

Wie is betrokken?

 

U bent betrokken indien u een werkgever bent en u gemiddeld meer dan 100 werknemers tewerkstelt, zowel indien uw organisatie tot de privésector (onderneming, vzw enz.) als indien deze tot de openbare sector (FOD, gewesten, provincies, gemeenten, scholen, OCMW’s, politiezones enz.) behoort.

 

Om de 3 jaar dient u een enquête in te vullen voor elk van uw vestigingseenheden met gemiddeld minstens 30 werknemers. De diagnostiek heeft reeds plaatsgevonden in 2005, 2008, 2011 en 2014.

 

 

Wat is de procedure?

 

  • De betrokken werkgevers moeten een vragenlijst invullen en de enquête indienen voor 28 februari 2018.
  • De enquête dient ter advies voorgelegd te worden aan de vertegenwoordiging van de werknemers. Plaats dit punt tijdig op het agenda van de ondernemingsraad of het overlegcomité.
  • Het indienen van de ingevulde vragenlijst kan enkel via een online applicatie.
  • Deze applicatie laat u ook via een tool toe om uw werknemers intern te bevragen (facultatief).

 

 

Hoe kan men toegang krijgen tot de applicatie?

 

Raadpleeg de handleiding    (PDF, 1.58 MB)

  • Uw werkgever verleent de toegangen tot de applicatie.
  • Binnen uw organisatie kunnen de hoofdtoegangsbeheerder en de toegangsbeheerder voor het domein “mobiliteit” de toegang verlenen.
  • De hoofdtoegangsbeheerders verlenen de toegangen via het eGOV-rollenbeheer.
  • De personen die in 2014 toegang hadden tot de applicatie hebben deze behouden, op voorwaarde dat de werkgever dit niet veranderd heeft in het rollenbeheer.
  • Het aanmelden op de applicatie gebeurt via uw elektronische identiteitskaart (eID).

 

Contact

 
De meeste antwoorden vindt u in de rubriek FAQ op onze website.
Indien u niet de gezochte informatie vindt, kan u contact opnemen met: enquetewwv@mobilit.fgov.be