Federale enquête woon-werkverkeer

Om de 3 jaar organiseert de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer een enquête bij ondernemingen en overheidsinstellingen in België die gemiddeld meer dan 100 werknemers in dienst hebben. Ze worden hierbij bevraagd over de woon-werkverplaatsingen van hun werknemers.

 

De meest recente informatie-inzameling vond plaats tussen 1 juli 2017 en 31 januari 2018. Er namen 3.951 verschillende werkgevers aan deel, samen goed voor 11.536 werkplekken die meer dan 1,5 miljoen mensen tewerkstellen.

 

Als gevolg van de covid-19-gezondheidscrisis werd de federale enquête over de woon-werkverplaatsingen van 2020 met een jaar uitgesteld. De 6de editie van de enquête zal plaatsvinden van 1 juli 2021 tot 31 januari 2022.

De werkgevers zullen een uitnodigingsbrief ontvangen om deel te nemen aan de enquête, alsook een uitnodiging via e-mail. Inloggen op de applicatie zal gebeuren via het eGov-rollenbeheersysteem zoals in 2017, dus via de elektronische identiteitskaart, niet via een paswoord.

 

Het enquêteformulier 2021

Het formulier voor de werkgever van 2021 komt grotendeels overeen met het formulier van 2017 en zal rekening houden met de huidige gezondheidssituatie. Niet alleen de werknemers die zich regelmatig naar de vestigingseenheid verplaatsen worden opgenomen in de enquête, ook degenen die ten gevolge van de gezondheidscrisis van thuis uit werken.

 

Momenteel wordt het formulier nog besproken met de sociale overlegpartners. Via deze link vindt u de vragenlijst van de vorige editie terug.

 

Het formulier dient online ingevuld te worden via een applicatie die de FOD Mobiliteit en Vervoer ter beschikking stelt. De applicatie stelt eveneens de werkgevers die hun werknemers wensen te bevragen in staat om het formulier makkelijker in te vullen. Het is aangeraden om de bevraging van de werknemers uit te voeren op een moment dat er minder impact is op de cijfers door de gezondheidscrisis.

 

Via deze link vindt u de vragenlijst van de vorige editie terug.

 

Moet u deelnemen aan de enquête?

Ja, indien u een werkgever bent uit de private of publieke sector EN gemiddeld meer dan 100 werknemers in dienst heeft. U dient dan een formulier in te vullen voor elke vestiging met ten minste 30 werknemers.

 

Wat moet u doen?

U heeft 7 maanden de tijd (tussen 1 juli 2021 en 31 januari 2022) om de volgende stappen te doorlopen:

1. Verzamel de nodige gegevens en vul het formulier online in;

2. Leg het ingevulde formulier ten minste 2 maanden voor de einddatum ter advies voor aan de vertegenwoordigers van de werknemers: de ondernemingsraad of het overlegcomité of bij afwezigheid hiervan aan de vakbondsafvaardiging;

3. De instantie die de werknemers vertegenwoordigt geeft zijn advies over de enquête;

4. Bevestig definitief de ingevulde vragenlijst.

 

Waarom deze enquête?

Deze enquête heeft twee doelstellingen:

  • Door van woon-werkverkeer een gespreksthema te maken binnen de ondernemingen en openbare instellingen, worden werkgevers aangezet tot maatregelen die een meer duurzame en efficiënte mobiliteit mogelijk maken.
  • Op deze manier worden gegevens verzameld over het woon-werkverkeer in België en over het mobiliteitsbeleid van ondernemingen. Deze gegevens kunnen vervolgens worden gebruikt door tal van mobiliteitsactoren zoals overheden, consultants, universiteiten….

Via sociaal overleg laat de enquête binnen de onderneming of openbare instelling toe actie te ondernemen om de bereikbaarheid van de vestiging voor de werknemers en bezoekers te verbeteren en een duurzamere mobiliteit aan te moedigen.

Ruimer bekeken brengt deze federale enquête op regelmatige basis de meest volledige diagnostiek inzake de mobiliteit van de werknemers in België. Ze wordt samen met de betrokken partners voortdurend verbeterd. Hierdoor vormt zij een waardevol instrument voor de politieke besluitvormers, de werkgevers, de vakbonden, de onderzoekers, de deskundigen en de bewegingen die geïnteresseerd zijn in de mobiliteitsproblematiek.

 

Contactinformatie

Voor vragen kunt u terecht op het e-mailadres enquetewwv@mobilit.fgov.be