ITS-stuurgroep

Deze stuurgroep verenigt de federale en gewestelijke administraties die betrokken zijn bij de implementatie van intelligente vervoerssystemen. Aangezien de bevoegdheden inzake ITS verdeeld zijn tussen de federale overheid en de gewestelijke overheden, hebben deze vier entiteiten op 15 juli 2014 een ITS-samenwerkingsakkoord ondertekend voor de tenuitvoerlegging van de ITS Richtlijn 2010/40 EU.


Op basis van de verbintenissen die werden aangegaan naar aanleiding van dat samenwerkingsakkoord, heeft het Executief Comité van de Ministers van Mobiliteit op 8 november 2016 “de ITS-stuurgroep ermee belast om bij de uitwerking van ITS-initiatieven en -projecten zoals opgesteld door de federale en gewestelijke regeringen, te streven naar een maximale afstemming die interoperabiliteit van de diensten mogelijk maakt.” De ministers van elke entiteit zijn vertegenwoordigd in de ITS-stuurgroep die werd ingesteld in maart 2017. Als voornaamste opdracht organiseert de stuurgroep een overlegde standpuntbepaling en gecoördineerde implementatie van de ITS Richtlijn.

 

De ITS-stuurgroep kent een roterend voorzitterschap, terwijl het secretariaat is toegewezen aan de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.

 

Contact

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directie Mobiliteit
Tel: +32 (0) 2 277 31 79
Mail: its@mobilit.fgov.be