Federale steun aan gecombineerd en verspreid goederenvervoer per spoor 2017-2021

Op 15 juni 2017 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet van 5 mei 2017 betreffende de steun voor verspreid vervoer voor de periode van 2017-2020 en tot verlenging van de steun voor gecombineerd vervoer voor de periode 2017-2020. Beide steunstelsels hebben als doel het spooraandeel bij het goederenvervoer te behouden of te verhogen, en dit wegens milieuredenen. De Europese Commissie keurde op 6 juni 2017 de Belgische staatssteun goed. Deze steunmaatregel werd door de wet van 20 mei 2020 met één jaar verlengd tot 31 december 2021, en werd op 11 september 2020 goedgekeurd door de Europese Commissie.

Gecombineerd spoorvervoer

De steun aan het gecombineerd vervoer geldt enkel voor het spoorvervoer van intermodale transporteenheden (ITE) op de binnenlandse relaties. Deze steunmaatregel is een verderzetting van de steun die in 2005 startte.

De begunstigden van deze steunmaatregel zijn operatoren die de contractuele aansprakelijkheid op zich nemen om ITE per spoor te vervoeren.

Verspreid spoorvervoer

De steun aan het verspreid vervoer geldt voor het vervoer van conventionele spoorwegwagens op Belgisch grondgebied. Deze steunmaatregel is een verderzetting van de steun die op 1 januari 2013 startte.

De begunstigden van deze steunmaatregel zijn de spoorwegondernemingen die de tractie van de wagens doen.

Procedure

Operatoren (gecombineerd vervoer) en spoorwegondernemingen (verspreid vervoer) die voor de periode van 1 januari 2017 tot 31 maart 2017 in aanmerking wensen te komen voor subsidies moeten hun kandidatuur vóór 17 juli 2017 indienen bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid t.a.v. de heer Michel De Vos (michel.devos@mobilit.fgov.be; telefoon 02/277 36 10). Nadien kan men op elk ogenblik een aanvraagdossier indienen en dit uiterlijk een maand na het einde van het trimester dat recht kan geven op een subsidie.

Steun aan het gecombineerd goederenvervoer per spoor

Steun aan het verspreid goederenvervoer per spoor