Intermodale terminals

Een intermodale terminal is een plaats voor op- en overslag van intermodale transporteenheden (ITE). Er bestaan lijsten van terminals op Europees niveau (zie links). De beschikbare informatie wordt regelmatig aangepast.

Contact

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directie Overheidsbedrijven en Spoorbeleid
Tel: +32 (0) 2 277 36 10
Mail: michel.devos@mobilit.fgov.be