Reporting

Verslaggeving

Tijdens de uitvoering van projecten die financiële steun van de Commissie genieten, moet de noodzakelijke informatie over de voortgang van het project aan de Commissie worden doorgegeven in drie afzonderlijke types verslagen:

 

  • het jaarverslag over de voortgang van het project (Action Status Report);
  • het tussentijdse verslag van uitvoering (Interim Reports);
  • het eindverslag van uitvoering (Final Report).

 

Deze drie types verslagen moeten geldig worden verklaard door de lidstaat waarin de begunstigde van de subsidie is gevestigd. Opdat deze documenten door de FOD MV geldig verklaard kunnen worden, zullen de begunstigden ervoor zorgen dat:

 

  • de FOD MV regelmatig wordt geïnformeerd over de voortgang van het project  en meer in het bijzonder over de gebeurtenissen die de uitvoering van het project  zouden kunnen vertragen;
  • er een jaarverslag over de voortgang van het project wordt opgemaakt en bezorgd aan de FOD MV tien werkdagen vóór de door de Europese Commissie bepaalde sluitingsdatum (31 maart van ieder jaar);
  • ze een beroep doen op de diensten van een bedrijfsrevisor bij de opstelling van de tussentijdse verslagen en van het eindverslag van uitvoering om de juistheid van de uitgaven en de naleving van de kostentoerekening aan het door de Europese Commissie gesubsidieerde project te waarborgen

 

De verschillende ter goedkeuring aan de FOD MV voorgelegde verslaggevingsdocumenten zullen verplicht moeten vergezeld gaan van een door een wettelijke vertegenwoordiger van de begunstigde entiteit ondertekende verklaring. In deze verklaring verklaart de begunstigde op eer het volledige, betrouwbare en oprechte karakter van de in het verslaggevingsdocument opgenomen informatie.

 

De in te vullen verklaring is beschikbaar op de onderstaande link :

De verschillende ter goedkeuring aan de FOD MV voorgelegde verslaggevingsdocumenten  kunnen naar het onderstaande mailadres worden gestuurd: eufunding@mobilit.fgov.be