CEF-Transport

Connecting Europe Facility

In het kader van haar CEF-Transport-programma, geeft de Europese Unie financiële steun aan projecten die passen binnen de doelstellingen die door de richtsnoeren voor de ontwikkeling van de TEN-V en door de Connecting Europe Facility zijn bepaald.

 

Een dossier indienen

 

Om Europese financiële steun te kunnen genieten, moeten de kandidaten reageren op de projectoproepen die de Europese Commissie uitschrijft. Alle informatie in verband met deze projectoproepen is beschikbaar op de website van het agentschap INEA. Een dossier voor een subsidieaanvraag kan aan de Commissie worden voorgelegd door:

 

  • één of meerdere lidstaten;
  • internationale organisaties;
  • joint venture;
  • openbare of privébedrijven of -instellingen.

 

De subsidieaanvragen moeten verplicht gevalideerd worden door de betrokken lidstaten.

 

In België moeten, naargelang van het type van project, de subsidieaanvragen hetzij bij de FOD Mobiliteit en Vervoer (hierna FOD MV genoemd), hetzij door de Gewesten  gevalideerd worden.

 

De FOD MV is verantwoordelijk voor de validering van de subsidieaanvragen bettreffende:

 

  • de spoorwegprojecten, met inbegrip van de ERTMS-projecten;
  • de ATM (Air Traffic Management)- en SESAR (Single European Sky ATM Research)-projecten;
  • de projecten bettrefende « Innovation», « Safe and secure infrastructure », « Intelligent Transport Services » (ITS), waanneer die projecten van nationale aard zijn;
  • de maritieme projecten onder de federale bevoegdheid.

 

Het complete dossier dient aan de FOD MV 20 werkdagen voor de door de Commissie vastgelegde vervaldatum van de projectoproepen bezorgd te worden via het volgende mailadres: EUfunding@mobilit.fgov.be.

 

De vragen met betrekking tot de validering van de kandidatuursdossiers door de FOD MV of elke andere vraag over de projectoproepen mogen ook naar het bovenstaande mailadres worden gestuurd.

 

Alvorens een dossier te valideren, zal de FOD MV de conformiteit van de kandidatuurdossiers toetsen aan de prioriteiten en criteria die zijn vastgelegd in de projectoproepen van de Commissie.

 

Bovendien eigent de FOD MV zich voor de door de federale Staat gefinancierde spoorwegprojecten het recht toe de inhoud van de kandidatuurdossiers te beoordelen, of om ze aan te vullen, of om ze te herkaderen.

 

De gewestelijke administraties zijn bevoegd voor alle andere subsidieaanvragen.

 

Alle informatie met betrekking tot het indienen van het CEF-dossier kan u terugvinden op hun websites.

 

 

In België zijn de Gewesten verantwoordelijk voor de evaluatie van de milieu-impact van de CEF-projecten. Daarom moet u uw milieuvergunningen aanvragen bij de gewestelijke overheden waar uw project zal worden uitgevoerd. De procedures/contactpunten in dit verband kan u terugvinden op de websites van bovengenoemde gewesten.