Wetgeving en reglementering

Op deze pagina vindt u een overzicht van de belangrijkste internationale en nationale wetteksten over de luchtvaart.

Europees recht

 • Portaalsite ‘Mobility and Transport’ van de Europese Commissie hier en hier
 • EUR-Lex zoeksite (Nederlands)
 • EUR-Lex zoeksite (English)
 • EUR-Lex zoeksite (français)
 • Europees agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA)
 • Alternative Means of Compliance (AltMOC,  alternatieve nalevingswijzen)

Internationaal recht

Internationaal publiekrecht

 • Verdrag van 7 december 1944 betreffende de internationale burgerlijke luchtvaart (Verdrag van Chicago).
 • 30 APRIL 1947. - Wet tot goedkeuring van de Overeenkomst betreffende de Internationale Burgerlijke Luchtvaart, ondertekend op 7 December 1944, te Chicago.
 • Multilaterale overeenkomst van 30 april 1956 inzake commerciële rechten voor niet-geregelde luchtdiensten in Europa.
 • Overeenkomst van 25 november 1986 inzake de terbeschikkingstelling en exploitatie van installaties en diensten voor het luchtverkeer door Eurocontrol in het luchtverkeersleidingscentrum Maastricht (MUAC-overeenkomst).
 • Bijlage 1 aan de Overeenkomst inzake de terbeschikkingstelling en exploitatie van installaties en diensten voor het luchtverkeer door Eurocontrol in het luchtverkeersleidingscentrum Maastricht, ondertekend te Brussel op 25 november 1986.

Internationaal privaatrecht

Internationaal strafrecht

Nationale wetgeving

Basiswetgeving

Vergunningen van het personeel

 • Ministerieel besluit van 31 juli 1980 houdende regeling van de burgerlijke vergunningen van boordwerktuigkundige.
 •  Ministerieel besluit van 27 oktober 1982 (PDF, 99.55 KB) houdende regeling van de burgerlijke vergunningen van bestuurder van vrije ballon.
 • Ministerieel besluit van 15 april 1997 houdende vaststelling van de voorwaarden waaraan houders van militaire brevetten van boordwerktuigkundige dienen te voldoen voor het bekomen van burgerlijke vergunningen en bevoegdverklaringen van boordwerktuigkundige.
 • Koninklijk besluit van 25 mei 1999 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden opgelegd voor de toelating tot het luchtverkeer van ultralichte motorluchtvaartuigen.
 • Koninklijk besluit van 8 april 2003 betreffende het certificeringspersoneel overeenkomstig de JAR-66 norm.
 • Koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot vaststelling van de voorwaarden voor het bekomen van burgerlijke vergunningen en bevoegdverklaringen van vliegtuigbestuurder voor de piloten van de Belgische Krijgsmacht.
 • Koninklijk besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor het bekomen van burgerlijke vergunningen en bevoegdverklaringen van bestuurder van vliegtuigen voor de helikopterpiloten van de Belgische Krijgsmacht
 • Koninklijk besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor het bekomen van burgerlijke vergunningen en bevoegdverklaringen van bestuurder van helikopters voor de helikopterpiloten van de Belgische Krijgsmacht.
 • Koninklijk besluit van 13 juli 2008 inzake de afgifte van attesten “basisopleiding veiligheid” betreffende de leden van het cabinepersoneel.
 • Ministerieel besluit van 14 juli 2008 tot vaststelling van de voorwaarden inzake lichamelijke en geestelijke geschiktheid van luchtverkeersleiders.
 • Ministerieel besluit van 8 mei 2009 tot vaststelling van de voorwaarden inzake lichamelijke en geestelijke geschiktheid van de leden van het stuurpersoneel van burgerlijke luchtvaartuigen.
 • Koninklijk besluit van 25 oktober 2013 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 1178/2011 van de Commissie van 3 november 2011 tot vaststelling van technische eisen en administratieve procedures met betrekking tot de bemanning van burgerluchtvaartuigen, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad.
 • Koninklijk besluit van 12 juli 2013 tot regeling van de organisatie van de controle van de voorwaarden inzake lichamelijke en geestelijke geschiktheid van de leden van het stuurpersoneel van burgerlijke luchtvaartuigen, van cabinebemanning en van luchtverkeersleiders.
 • Koninklijk besluit van 19 maart 2014 tot regeling van de taalkennis in de burgerluchtvaart.

Vliegverkeersregelen

Technische exploitatie

 •  Ministerieel besluit van 9 juli 1957 (PDF, 12.44 KB) houdende vaststelling van de door zekere luchtvaartuigen te voeren navigatielichten.
 •  Ministerieel besluit van 13 februari 1970 (PDF, 287.47 KB) houdende reglement waarbij de technische maatregelen worden vastgesteld die moeten genomen worden voor de exploitatie van de vliegtuigen in het handelsluchtvervoer, met een hoogst toegelaten totaalgewicht van 5 700 kg en meer.
 •  Ministerieel besluit van 16 april 1971 (PDF, 55.76 KB) tot vaststelling van de eisen inzake erkenning van de technische diensten voor de bouw van luchtvaartuigen en de fabricage van onderdelen van luchtvaartuigen.
 • Koninklijk besluit van 5 juni 1980 tot vaststelling voor wat betreft het voortgebrachte geluid, van de voorwaarden tot uitreiking en hernieuwing van het bewijs van luchtwaardigheid voor subsonische vliegtuigen en van de voorwaarden tot het uitvoeren van verrichtingen van subsonische vliegtuigen.
 • Ministerieel besluit van 2 augustus 1990 houdende vaststelling van de onderhoudswerken waaraan de luchtvaartuigen moeten onderworpen worden, van de modaliteiten tot indiening van de aanvraag tot vernieuwing van het bewijs van luchtwaardigheid evenals van de voor te leggen documenten teneinde het behoud van de luchtwaardigheid van de luchtvaartuigen vast te stellen.
 • Ministerieel besluit van 12 september 1991 tot vaststelling van de technische maatregelen voor de exploitatie van de in het handelsluchtvervoer gebruikte luchtvaartuigen waarvan de hoogst toegelaten totale massa lager is dan 5 700 kg.
 • Ministerieel besluit van 29 mei 1996 inzake de erkenning van de technische diensten voor onderhoud van luchtvaartuigen volgens de gemeenschappelijke referentienormen JAR-145.
 • Koninklijk besluit van 17 september 2000 betreffende de beperking van de exploitatie van de vliegtuigen van Bijlage 16 van het Verdrag inzake de Internationale burgerluchtvaart, boekdeel I, tweede deel, hoofdstuk 2, tweede uitgave (1988).
 • Koninklijk besluit van 25 juni 2001 tot vaststelling van de voorwaarden tot toevoeging van de vermelding “in overeenstemming met de voorschriften van de JAR-OPS 1” of “in overeenstemming met de voorschriften van de JAR-OPS 3” op het bewijs luchtvaartexploitant.
 • Koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de luchtvaartpassen voor luchtvaartuigen ingeschreven of geregistreerd in België.
 • Koninklijk besluit van 9 januari 2005 tot vaststelling van de voorwaarden voor de technische exploitatie van vliegtuigen behorende tot de algemene luchtvaart.
 • Koninklijk besluit van 18 november 2005 tot regeling van het luchtvervoer van gevaarlijke goederen.
 • Koninklijk besluit van 16 maart 2009 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toelating tot het luchtverkeer aan bepaalde luchtvaartuigen die niet beschikken over een bewijs van luchtwaardigheid.
 • Koninklijk besluit van 10 juni 2014 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden opgelegd voor de toelating tot het luchtverkeer van paramotoren
 • Ministerieel besluit van 28 mei 2014 tot vaststelling van de voorwaarden voor de tijdelijke toelating tot vliegen van bepaalde autogiros
 • Koninklijk besluit van 24 september 2017 tot vaststelling van de technische voorwaarden opgelegd voor de toelating tot het luchtverkeer van historische luchtvaartuigen en luchtvaartuigen zonder houder van typecertificaat
 • Koninklijk besluit van 25 februari 2021 tot vaststelling van de voorwaarden voor het afleveren en het gebruik van een toelating tot testen

Commerciële exploitatie

Brussel-nationaal

Vergoedingen

Beveiliging van de luchtvaart (SEC) - Veiligheid van de luchtvaart (SAF) - Inspectie

Mandaten luchtvaartinspectie

Mandaten luchthaveninspectie

Single European Sky en skeyes

 • Koninklijk besluit van 14 februari 2006 betreffende de modaliteiten van de terbeschikkingstelling van het personeel van Belgocontrol bij de nationale toezichthoudende instantie (NSA) van de luchtvaartnavigatiediensten.
 • Koninklijk besluit van 14 februari 2006 tot oprichting van een nationale toezichthoudende instantie (NSA) van de luchtvaartnavigatiediensten.
 • Koninklijk besluit van 20 november 2006 betreffende de certificering van verleners van luchtvaartnavigatiediensten en de aanwijzing van de verleners van luchtverkeerdiensten en meteorologische diensten.
 • Verdrag van 2 december 2010 betreffende de oprichting van het Functioneel Luchtruimblok " Europe Central " tussen de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk België, de Republiek Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat.
 • Wet van 29 april 2013 betreffende de oprichting van het Functioneel Luchtruimblok " Europe Central " tussen de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk België, de Republiek Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat.
 • Koninklijk besluit van 25 april 2014 tot goedkeuring van het derde beheerscontract tussen de Staat en Belgocontrol.
 •  
 • Wet van 13 april 2019 tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervormingvan sommige economische overheidsbedrijven teneinde de maatschappelijke benaming van het autonoom overheidsbedrijf "Belgocontrol" te wijzigen in "skeyes".
 •  Besluit van 24 juni 2019 (PDF, 673.38 KB) Verstrijkenvan het beheerscontract tussen de Staat en skeyes
 • Koninklijk besluit van 31 juli 2020 tot goedkeuring van de tweede wijziging aan het derde beheerscontract tussen de Staat en Skeyes
 • Koninklijk besluit van 25 november 2020 betreffende het ontslag, de benoeming en vergoeding van een regeringscommissaris bij Skeyes
 • Koninklijk besluit van 22 december 2020 houdende vaststelling van nadere regels tot de financiering van de kosten voor plaatselijke luchtvaart-navigatiedienstverlening op de belgische luchthavens in 2021
 • Koninklijk besluit van 28 december 2020 tot goedkeuring van de derde wijziging aan het derde beheerscontract tussen de Staat en Skeyes

Modaliteiten financiering – Plaatselijke luchtvaartnavigatiedienstverlening – Belgische luchthavens

 • Koninklijk besluit van 19 december 2014 houdende vaststelling van nadere regels tot de financiering van de kosten voor plaatselijke luchtvaartnavigatiedienstverlening op de Belgische luchthavens in 2015.
 • Koninklijk besluit van 26 december 2015 houdende vaststelling van nadere regels tot de financiering van de kosten voor plaatselijke luchtvaartnavigatiedienstverlening op de Belgische luchthavens in 2016.
 • Koninklijk besluit van 25 december 2016 houdende vaststelling van nadere regels tot de financiering van de kosten voor plaatselijke luchtvaartnavigatiedienst-verlening op de belgische luchthavens in 2017.
 • Koninklijk besluit van 7 december 2017 houdende vaststelling van nadere regels tot de financiering van de kosten voor plaatselijke luchtvaartnavigatie-dienstverlening op de belgische luchthavens in 2018.
 • Koninklijk besluit van 7 december 2018 houdende vaststelling van nadere regels tot de financiering van de kosten voor plaatselijke Luchtvaart-navigatiedienstverlening op de Belgische luchthavens in 2019.
 • Koninklijk besluit van 20 december 2019 houdende vaststelling van nadere regels tot de financiering van de kosten voor plaatselijke luchtvaartnavigatiedienstverlening op de Belgische luchthavens in 2020.
 • Koninklijk besluit van 22 december 2020 houdende vaststelling van nadere regels tot de financiering van de kosten voor plaatselijke luchtvaart-navigatiedienstverlening op de belgische luchthavens in 2021.

Just Culture

Ongevallen en Incidenten

Onbemande luchtvaartuigen

Diverse besluiten