Taalvaardigheid

Changed
12/12/2023

Als u als vliegtuig- of helikopterpiloot voor de communicatie de officiële radiotelefoniefrequenties gebruikt (Air Traffic Control/Flight Information Service), moet u op uw vergunning aantonen dat u over de vereiste taalvaardigheden (language proficiency) beschikt. Die moeten overeenstemmen met de toepasselijke taal van de Europese regelgeving.

In het Belgische luchtruim is Engels de voertaal voor de officiële radiocommunicatie.

Om uw talenkennis te bewijzen, moet u voor een evaluatie slagen. Die heeft betrekking op:

 1. de uitspraak
 2. de structuur
 3. de woordenschat
 4. de vlotheid
 5. de verstaanbaarheid
 6. de interacties

De kennis van het Engels wordt onderverdeeld in zes niveaus, waarbij niveau 6 het expertniveau is. U moet minstens niveau 4 (operationeel niveau) bereiken om de officiële radiotelefoniefrequenties voor de communicatie te mogen gebruiken.

Behalve voor piloten met een aangetoonde talenkennis op expertniveau (niveau 6), moet de taalvaardigheid periodiek opnieuw beoordeeld worden:

 • om de vier jaar, als het aangetoonde niveau het operationele niveau is (niveau 4) 
 • om de zes jaar, als het aangetoonde niveau het uitgebreide niveau is (niveau 5) 

Waar het examen afleggen?

U kunt contact opnemen met een door de FOD Mobiliteit en Vervoer erkend examencentrum. Momenteel kunt u kiezen uit zes erkende examencentra in België:

Het is van essentieel belang dat de radiofraseologie actief getest wordt. Wilt u examens afleggen in examencentra of bij examinatoren die erkend zijn door andere instanties dan de FOD Mobiliteit en Vervoer? In dat geval moet u vooraf toestemming vragen om het examen af te leggen. Stuur uw aanvraag naar BCAA.lic.dir@mobilit.fgov.be.

Meer info

Raadpleeg het procedurehandboek 'Language Proficiency' voor meer informatie over:

 • de regels die van toepassing zijn in het Belgisch luchtruim
 • de voorwaarden die van toepassing zijn voor de vergunning over taalvaardigheid
 • de voorwaarden voor de aanvaarding van bekwaamheidsbewijzen van vreemde talen
 • de vereisten voor de beoordeling van de taalvaardigheid

Faqs

 • Kan ik taalvaardigheidsvoorrechten uitoefenen wanneer de taalvaardigheidsaantekening op mijn vergunning verlopen is, maar ik al over een nieuw taalvaardigheidsbewijs beschik?

  Nee, de taalvaardigheidsaantekening moet geldig zijn op uw vergunning voordat u de voorrechten kunt uitoefenen. 

 • Welke taalvaardigheden worden op de Belgische vergunningen vermeld?

  In België is de enige erkende taal voor officiële radiotelefoniediensten het Engels. 

  In andere landen kan de kennis van andere talen verplicht zijn. Daarom is de vermelding van andere talen op de Belgische pilootvergunningen mogelijk. In dat geval kunt u met die talenkennis in andere Europese lidstaten blijven vliegen. 

  De andere taalvaardigheidsaantekeningen zijn beperkt tot de Europese talen. 

 • Is de beheersing van het Engels nodig om een Belgische vergunning te krijgen?

  Belgische vergunningen kunnen, op verzoek van de aanvrager, afgeleverd worden zonder kennis van de Engelse taal en zonder enige talenkennis. In België is de enige erkende taal voor officiële radiotelefoniediensten (ATC en FIS) het Engels. 

  Met een vergunning zonder de aantekening voor de Engelse taal kunt u dus enkel vliegen van/naar niet-gecontroleerde luchtvaartterreinen in een niet-gecontroleerd luchtruim. Tijdens eender welk deel van de vlucht mag u de volgende zaken niet doen: 

  • het gecontroleerde luchtruim binnengaan 
  • met de FIS contact opnemen 
  • opstijgen in een gecontroleerd luchtvaartterrein 
  • er landen 

  In het belang van de luchtvaartveiligheid, en gezien de complexiteit van het Belgische luchtruim, raden wij alle piloten die in het Belgische luchtruim vliegen ten zeerste aan om hun kennis van het Engels te verbeteren tot minstens niveau 4 en dat op hun vergunning te laten vermelden. 

  Piloten bij wie de taalvaardigheidsaantekening van het Engels niet op hun vergunning vermeld wordt, die het gecontroleerde luchtruim betreden en de radio gebruiken zonder een noodsituatie te melden, kunnen en zullen vervolgd worden als een overtreding vastgesteld of gemeld wordt. 

 • Worden andere, niet aan de luchtvaart gerelateerde documenten aanvaard om de taalvaardigheid te bewijzen voor een Belgische vergunning?

  Nee, de taalvaardigheid van een kandidaat moet in een luchtvaartomgeving getest worden en moet op luchtvaartgerelateerde onderwerpen betrekking hebben. Voor Belgische pilootvergunningen worden geen andere tests aanvaard dan luchtvaartgerelateerde taaltests die door een Europese burgerluchtvaartautoriteit goedgekeurd zijn. 

  Diploma's, niet aan de luchtvaart gerelateerde taalcertificaten, het feit dat iemand een bepaalde periode in een land gewoond heeft of moedertaalspreker van een taal is, vormen daarom geen alternatief voor goedgekeurde beoordelingen van de taalvaardigheden. 

  Bovendien moet voor elke taalvaardigheid ook de radiotelefonievaardigheid in die taal getest worden. 

 • Volstaat een 'verklaring op eer' voor moedertaalsprekers als bewijs voor de beheersing van de taal?

  Nee, alle kandidaten moeten getest worden en hun taal- en radiotelefonievaardigheden in die taal moeten aangetoond worden. Dat geldt ook voor moedertaalsprekers. 

 • Wanneer moet ik een taalvaardigheidscertificaat voorleggen?

  Het aantonen van de taalvaardigheid is vereist voor het verkrijgen van een vergunning. Dat betekent dat u uw taalvaardigheid moet aantonen en een attest moet behalen voordat u een vergunning aanvraagt. 

  Opmerking: dit is van toepassing als u ervoor kiest om de taalvaardigheid op de vergunning te laten vermelden. Als u er echter voor kiest om het Engels niet op uw vergunning te vermelden, beperkt u de voorrechten van de vergunning in ernstige mate. 

  U kunt ook de taalvaardigheidstest afleggen, nadat u voor de bekwaamheidsproef geslaagd bent. Als u slaagt voor de bekwaamheidsproef om een vergunning of kwalificatie te behalen, maar vervolgens niet slaagt voor de beoordeling van de talenkennis, kan de vergunning of de kwalificatie echter niet afgeleverd worden. Daarom wordt sterk aangeraden om de taalvaardigheidstest te laten plaatsvinden vóór de bekwaamheidsproef. 

 • Als ik mijn vergunning overdraag, kan ik dan alle taalvaardigheden behouden die op mijn buitenlandse vergunning gevalideerd zijn?

  Ja, alle Europese talen die op een buitenlandse vergunning vermeld staan, worden op een door de Belgische burgerluchtvaartautoriteit (het DG Luchtvaart) uitgereikte Belgische vergunning weergegeven. 

 • Ik heb een 'niveau 6' op mijn FAA-vergunning (of een ander ICAO-land of derde land). Kan ik het gebruiken voor het taalvaardigheidsattest voor een Belgische vliegvergunning?

  Nee, er bestaan geen bilaterale overeenkomsten tussen België (of Europa) en de Verenigde Staten (FAA of Federal Aviation Administration) of andere derde landen, voor een wederzijds akkoord over taalvaardigheidscertificaten. Bij de omzetting van de vergunning is daarom een aanvullende beoordeling van de talenkennis vereist. 

 • Persoon A is houder van een PPL(A)-vergunning, met een geldige SEP(L)-bevoegdverklaring, maar met een verlopen aantekening Engels. Persoon B is houder van een PPL(A)-vergunning, met een geldige taalvaardigheidsaantekening voor het Engels, maar met een ver

  Nee, geen van beide piloten is wettelijk gemachtigd om als pilot in command (PIC) op te treden voor deze vlucht. Persoon A beschikt niet over de vereiste aantekening voor het Engels op zijn vergunning om legaal van luchthaven X te kunnen opstijgen en op luchthaven Y te kunnen landen. Persoon B is niet gemachtigd om als PIC het luchtvaartuig te besturen aangezien zijn SEP(L)-bevoegdverklaring verlopen is. 

  Als de vlucht zoals gepland uitgevoerd wordt, kan die als illegaal beschouwd worden. 

 • Ik heb een taalvaardigheidscertificaat ontvangen, maar het Engels wordt nog niet op mijn vergunning vermeld. Mag ik in het gecontroleerde luchtruim blijven vliegen?

  Nee, er moet een geldige taalaantekening op uw vergunning aangebracht zijn. Het volstaat niet om over een certificaat te beschikken. De aantekening moet geldig zijn op uw vergunning opdat de vergunning geldig is. 

 • Si j’effectue un contrôle d’aptitude/de compétences avec un examinateur de vol, qui est également un évaluateur de compétences linguistiques reconnu, peut-il également évaluer les compétences linguistiques pendant le contrôle d’aptitude/de compétence ?

  L’autorité d’aviation civile belge (la DG Transport aérien) ne reconnaît pas automatiquement les examinateurs de vol comme évaluateurs de compétences linguistiques.  

  Les évaluateurs de compétences linguistiques ne sont autorisés à opérer que sous l’approbation d’une organisation/entité légale, approuvée en tant que LAB (Language Assessment Body) disposant de personnel suffisant et d'un système de qualité. 

  Par conséquent, la DG Transport aérien a le droit de ne plus accepter les certificats ELP (English Language Proficiency) d'évaluateurs : 

  • opérant individuellement et ; 
  • approuvés par d’autres autorités compétentes de surveillance européennes ; 
  • mais n’appartenant pas à un organisme doté d'un système de qualité, approuvé comme LAB par une autorité compétente de surveillance. 

  Chaque évaluation doit être effectuée à la fois par un évaluateur linguistique et (et non pas ou) un évaluateur de compétences linguistiques professionnelles. 

  En outre, la DG Transport aérien demande l’enregistrement audio(-visuel) de l’évaluation à son propre LAB agréé. Les évaluateurs agréés étrangers sont priés d’enregistrer également l’évaluation des titulaires de licences belges. Le langage simple et la R/T doivent être testés lors de l’évaluation linguistique. 

 • Wanneer een vliegexaminator, die ook een erkende taalvaardigheidsbeoordelaar is, een bekwaamheids-/vaardigheidsproef uitvoert, mag die dan na de proef de geldigheid van de taalvaardigheden op de achterkant van de vergunning verlengen?

  Nee, de basisbevoegdverklaringen mogen niet op de achterkant van de vergunning vermeld worden. Alle bevoegdverklaringen moeten op de voorkant van de oorspronkelijke vergunning gedrukt worden (voor kwaliteitscontroledoeleinden, bij de eerste afgifte) en kunnen op de achterkant van de vergunning opnieuw gevalideerd worden, behalve de bevoegdverklaringen van instructeur en van examinator. 

  De taalvaardigheid mag ook niet gehervalideerd/verlengd worden op de achterkant van een door België afgeleverde PART-FCL-vergunning. Om een taalvaardigheid aan de vergunning toe te voegen en om het te vernieuwen/verlengen, moet u altijd contact opnemen met de Belgische burgerluchtvaartautoriteit (het DG Luchtvaart). 

 • Ik ben aan het vliegen. Plots slaat het weer om en/of verdwaal ik, maar het Engels staat niet op mijn vergunning vermeld. Mag ik de radio gebruiken om hulp te vragen?

  Ja! In noodgevallen mag u de Air Traffic Control/Flight Information Service bellen, ook als het Engels niet op uw vergunning vermeld staat. 

  Het luchtvaartrecht beschrijft de voorschriften en vereisten die onder normale omstandigheden nageleefd moeten worden, om tijdens het vliegen problemen te voorkomen en de hoogste veiligheidsnormen te handhaven. In een noodsituatie moet de piloot echter in de eerste plaats zichzelf en de mensen aan boord van het vliegtuig zien te redden. Als piloot is het uw plicht om hen te redden en dan de gevolgen te aanvaarden. 

  Het wordt echter afgeraden dat u vliegt met weinig of geen kennis van de Engelse taal, weinig of geen kennis van radiotelefonie, of enige andere uitdrukking in het Engels dan de standaardfraseologie om uw situatie/moeilijkheden op de frequentie uit te leggen. Vooral als de werkdruk en de stress aan boord toenemen. De taalbeheersing van het Engels is ontwikkeld om de veiligheid in de luchtvaartwereld te verbeteren. Kies u ervoor om uw Engels niet te verbeteren, dan is dat uw verantwoordelijkheid als piloot, net zoals wanneer u uw vlucht niet voorbereidt, of zonder vergunning vliegt, enzovoort. 

  Het wordt echter onvergeeflijk geacht om het Engels niet op de vergunning te laten vermelden en zich niet te beperken tot het vliegen van en naar niet-gecontroleerde luchtvaartterreinen in een niet-gecontroleerd luchtruim. Piloten die systematisch van/naar/in een gecontroleerd luchtruim vliegen zonder dat het Engels op hun vergunning vermeld staat, om geld te besparen of omdat zij denken dat de taalvaardigheid niet op hen van toepassing is, riskeren vervolging en boetes. 

Contact

Contact Fields

FAQ

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Luchtvaart
Dienst Vergunningen
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

E-mail : bcaa.lic.dir@mobilit.fgov.be