Transitie 1 januari 2024

Changed
14/12/2023

Belgisch Standaard Scenario BE-STS-01

Tot 31 december 2023 kunt u een verklaring indienen voor een BE-STS-01 via de Drone Portal. Deze BE-STS-01 verklaring heeft een geldigheidsduur van 2 jaar vanaf de datum van betaling. Om geldig te zijn dient de betaling te gebeuren vóór 1 januari 2024.
Vanaf 1 januari 2024 is het niet meer mogelijk om nog een BE-STS-01 verklaring in te dienen. De bestaande BE-STS-01 verklaringen behouden wel hun geldigheidsduur. Een BE-STS-01 kan niet verlengd word en is enkel geldig binnen de grenzen van het Belgische luchtruim.

Voorwaarden voor vluchtuitvoering

Enkel als u aan alle onderstaande voorwaarden voldoet, mag u uw UAS-vluchtuitvoeringen verrichten op basis van een verklaring die voldoet aan het nationale standaardscenario BE-STS-01:

 • vlucht op een maximale hoogte van 120 m AGL, behoudens bijzondere voorschriften voor vluchten in de nabijheid van een obstakel (op verzoek van de entiteit die verantwoordelijk is voor dat obstakel);
 • enkel VLOS-vluchten en overeenkomstig de toelatingsvoorwaarden voor geografische UAS-zones (met inbegrip van het gecontroleerde luchtruim); 
 • enkel boven een gecontroleerd grondoppervlakte, dat wil zeggen een gebied op de grond waarin het UAS wordt geëxploiteerd en waarin de UAS-exploitant kan garanderen dat alleen betrokken personen aanwezig zijn;
 • onder de omstandigheden die zijn vastgelegd in het door de exploitant opgestelde vluchthandboek volgens het model dat is vastgelegd in het Belgische standaardscenario (zie “Exploitant”);
 • met een piloot op afstand die houder is van de vereiste bevoegdverklaringen (zie “Piloot”);
 • met een UAS met een grondsnelheid van minder dan 5 m/s en dat voldoet aan de vastgelegde technische kenmerken (zie “Toestel”).

Exploitant

Naast de algemene verplichtingen van een UAS-exploitant die vluchtuitvoeringen in de Categorie SPECIFIC verricht, moet u, voordat u met uw vluchtuitvoeringen begint:

 • een vluchthandboek opstellen dat voldoet aan de eisen van het Belgische standaardscenario;
 • uw vluchtuitvoeringen bij het DGLV aangeven via het Drone Portaal;
 • in het bezit zijn van een bevestiging van ontvangst en volledigheid (ontvangstbewijs) die door het DGLV elektronisch wordt verzonden nadat u uw verklaring hebt ingediend.

Bij de vluchtuitvoeringen bent u ook verantwoordelijk voor:

 • de vastlegging en naleving van de gecontroleerde grondoppervlakte waarin geen niet-betrokken personen aanwezig zijn;
 • de vastlegging en naleving van de passende procedures voor onvoorziene voorvallen en noodprocedures door de piloot op afstand en alle andere bij de vluchtuitvoering betrokken personen;
 • het in kennis stellen van de personen die aanwezig zijn in de gecontroleerde grondoppervlakte van de risico’s van de vluchtuitvoering.

Piloot

Om UAS-vluchtuitvoeringen volgens het Belgische standaardscenario te mogen verrichten, moet u bewijzen:

 • dat u houder bent van een certificaat van theoriekennis van piloot op afstand voor vluchtuitvoeringen volgens het nationale standaardscenario BE-STS-01 en geslaagd bent voor de bijbehorende praktijkopleiding; of
 • dat u houder bent van een bewijs van bevoegdheid als bestuurder van een RPA (klasse 1, afgegeven overeenkomstig het koninklijk besluit van 10 april 2016) en dat u het vaardigheidscertificaat van piloot op afstand (subcategorie A2) hebt verkregen door omzetting van dit bewijs van bevoegdheid (na de online opleiding te hebben voltooid en te zijn geslaagd voor het online examen dat enkel betrekking heeft op Verordening (EU) 2019/947).

De theorie-opleiding moet worden gevolgd bij een entiteit die is aangewezen om de opleiding over en de controle op de vaardigheden van de piloten op afstand in de categorie SPECIFIC te organiseren (zie lijst) en de praktijkopleiding wordt gegeven door een erkende entiteit (zie lijst).

Naast de algemene verplichtingen van een piloot op afstand die vluchtuitvoeringen in de categorie SPECIFIC verricht, moet u er tijdens de vlucht voor zorgen dat u zich aan de vliegvoorschriften van het nationale standaardscenario BE-STS-01 houdt en dat u uw drone onder controle houdt, ook in noodsituaties. U mag op geen enkel moment meerdere UAS tegelijk besturen of de besturing overdragen aan een andere piloot op afstand met een andere bedieningseenheid. U kunt zich echter wel laten bijstaan door een UAS-waarnemer.

Toestel

Enkel UAS die voldoen aan de technische voorwaarden als bedoeld in aanhangsel 3 bij het ministerieel besluit van 29 december 2020 tot bepaling van een nationaal standaardscenario mogen voor BE-STS-01 UAS-vluchtuitvoeringen worden gebruikt (zoals bijvoorbeeld UAS met een afmeting van minder dan 2 m, een maximale startmassa van minder dan 22 kg, geen UAS met vaste vleugels, ...).
De lijst van conforme UAS vindt u hier.

 

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Luchtvaart

Dienst UAS
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

E-mail : uas@mobilit.fgov.be
Tel. : +32 (0)2 277 43 07 (dinsdag en donderdag van 9 tot 12 uur)