De vergunning voor luchtverkeersleiders

Deze informatie is van toepassing  op de vergunning voor leerling-luchtverkeersleiders en luchverkeersleiders.

Om luchtverkeersleiding te kunnen verlenen is hoogopgeleid personeel nodig waarvan de vaardigheid dient te voldoen aan de nieuwe Europese verordening (EU) 2015/340. De meest geschikte manier om de bekwaamheid van luchtverkeersleiders aan te tonen is te voldoen aan de goedgekeurde vorming in een gecertificeerd opleidingscentrum. De vergunning voor luchtverkeersleiders toont binnen  de Europese Unie aan dat de hij/zij voldoet aan de gemeenschappelijke opleidingsvereisten .

De vergunning vermeldt o.a.:

 • de bevoegdverklaring (een aanduiding van het type luchtverkeersdienst waartoe een luchtverkeersleider bevoegd is);
 • de aantekeningen op de vergunning (die de specifieke vaardigheden van de luchtverkeersleider weerspiegelen);
 • de machtiging door de bevoegde autoriteiten voor het verlenen van diensten in een bepaalde sector of groep van sectoren;
 • En bestaat uit een permanent en variabel deel.

Luchtverkeersleidingsdiensten die binnen het toepassingsgebied van verordening (EU) 2015/340 vallen, mogen uitsluitend worden verleend door luchtverkeersleiders met een vergunning in overeenstemming met deze verordening (EU) 2015/340 Annex II.

 

Vergunningsaanvraag

De informatie-uitwisseling ter verkrijging van de Belgische vergunning voor (leerling-)luchtverkeersleiders wordt geregeld door de opleidingsorganisatie. Dit is een taak van de dienstverlener die hiervoor een elektronisch gegevensbestand naar de Belgische Civil Aviation Authority (CAA) stuurt. De BSA-ANS (Belgian Supervisory Authority for Air Navigation Services) verschaft de dienstverlener een gedrukte versie van de vergunning. De specificaties van de vergunning voor de (leerling-)luchtverkeersleider zijn in overeenstemming met (EU) 2015/340 Annex II van voornoemde verordening.

 

Medische certificaten

Medische certificaten worden afgegeven door een bevoegde medische organisatie. Medische eisen zijn op verzoek van de lidstaten van Eurocontrol ontwikkeld en worden beschouwd als geschikte normen om de naleving van deze verordening te verzekeren. De afgifte van medische certificaten dient te voldoen aan de door Eurocontrol vastgestelde eisen voor Europese medische certificering klasse 3 van luchtverkeersleiders.

 

Een leerling-luchtverkeersleidersvergunning aanvragen

Aanvragers van een leerling-luchtverkeersleidersvergunning moeten:

 • ten minste 18 jaar oud zijn;
 • met succes een initiële opleiding met betrekking tot de bevoegdverklaring hebben voltooid in een gecertificeerde instelling;
 • in het bezit zijn van een geldig medisch certificaat;
 • een certificaat Engelse taalvaardigheid voorleggen met vereist taalniveau 4,5 of 6.

 

Een luchtverkeersleidersvergunning aanvragen

Aanvragers van een luchtverkeersleidersvergunning moeten:

 • houder zijn van een leerling-luchtverkeersleidersvergunning;
 • een erkend opleidingsplan voor luchtverkeersleidingseenheden hebben voltooid en geslaagd zijn voor de vereiste examens en beoordelingen;
 • in het bezit zijn van een geldig medisch certificaat;
 • een certificaat Engelse taalvaardigheid voorleggen met vereist taalniveau 4,5 of 6.

.

Erkenning van vergunningen

De BSA-ANS erkent de vergunningen van luchtverkeersleider en leerling-luchtverkeersleider en de bijbehorende bevoegdverklaringen en aantekeningen, afgeleverd door andere lidstaten in overeenstemming met verordening (EU) 2015/340. van de Commissie.

 

Toepasselijke verordening

Verordening (EU) 2015/340 van de Commissie van 20 februari 2015    tot vaststelling van technische eisen en administratieve procedures met betrekking tot vergunningen en certificaten van luchtverkeersleiders overeenkomstig Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad, tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 923/2012 van de Commissie en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 805/2011 van de Commissie.