Praktische informatie

Changed
02/03/2023

For English, click here.

Nieuwe aanvragen

Om alle problemen en discussies over al dan niet opgestuurde vergunningen zoveel mogelijk te vermijden, vragen wij u om uw vergunning aangetekend op te sturen en bij uw aanvraag het bewijs daarvan te leveren. Zorg steeds dat u een volledige kopij van uw vergunning neemt, alvorens deze op te sturen naar aanleiding van een aanvraag voor wijziging van uw vergunning.

Nieuwe aanvragen dienen digitaal te worden verzonden met de volgende documenten als afzonderlijke pdf-bestanden en met de volgende titel:

Formulier

Wanneer?

aaa_Form 19

altijd

aaa_Identiteitsbewijs

altijd

aaa_Basiskennis

voor elke categorie

aaa_Basiservaring(*)

voor elke categorie

aaa_Opleiding AR

voor elke aircraft rating

aaa_OJT (verplicht voor ‘Group 1 aircraft) (**)

voor de eerste aircraft rating in categorie
(afhankelijk van vliegtuiggroep)

aaa_Bewijs aangetekende zending

bij voorkeur altijd

 

‘aaa’ wordt

  • het bestaande licentienummer, of
  • het woord ‘new’ + geboortedatum ‘ddmmyyyy’

 

Voorbeelden:

  • BE000111_Form 19.pdf
  • new_25011985_Form 19.pdf

 

(*) Wij verwachten dat u de basiservaring aantoont door middel van een logbook zoals in ons voorbeeld. Andere logbooks mogen worden gebruikt, indien deze minimum dezelfde informatie bevatten als in ons voorbeeld.

(**) Voor de aircraft ratings van ‘Group 1 aircraft’ is OJT verplicht. Deze OJT moet door ons goedgekeurd worden.

 

Versturen van licenties

Licenties binnen Europa zullen met de gewone post verstuurd worden. Voor zendingen buiten Europa zal u gevraagd worden een Airwaybill aan te leveren van zodra de licentie klaar is voor verzending.

 

New applications

To avoid problems and discussions about delivering your current license, we ask you to send it as registered mail and to send the proof therefrom together with your application, like described hereafter. Also, always make a full copy of your license, before sending it for an amendement to your license.

 

New requests must be send digitally with the following documents, in separate pdf-files, and titled as follows:

Form

When?

aaa_Form 19

always

aaa_Passport

always

aaa_Basic Knowledge

for each category

aaa_Basic Experience(*)

for each category

aaa_Training AR

for each aircraft rating

aaa_OJT (mandatory for Group 1 aircraft) (**)

for the first aircraft type rating per category (dependent on aircraft group)

aaa_Proof_of_registered_mail

preferably always

aaa will be:

  • the existing license number, or
  • the word new + birthday ‘ddmmyyyy

Examples:

  • BE000111_Form 19.pdf
  • new_25011985_Form 19.pdf

(*) We expect you to demonstrate basic experience through a logbook as in our example. Other logbooks may be used if they contain at least the same information as in our example.

(**) For the aircraft ratings of 'Group 1 aircraft' OJT is mandatory. This OJT must be approved by us.

 

Sending Licenses

Licenses within Europe will be shipped by regular mail. For shipments outside of Europe, you will be asked to provide an Airwaybill once the license is ready for shipment. Initial licenses need to be picked-up in our offices.

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Luchtvaart
Technische Directie  
City Atrium 
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

Tel. : +32 (0)2 277 43 71
E-mail : Part66@mobilit.fgov.be