Bescherming van de melder

Changed
05/06/2023

Hebt u binnen de burgerluchtvaart een voorval voor het in stand houden van de luchtvaartveiligheid gemeld aan uw luchtvaartorganisatie of het Directoraat-Generaal Luchtvaart (DGLV)? Of wordt u genoemd in een gemeld voorval? Dan mag u hiervoor niet gesanctioneerd worden door de overheid of door uw werkgever. Als dit wel het geval is, kunt u dit melden bij het orgaan ‘Just Culture’.

Cultuur van billijkheid 

Om te voorkomen dat werknemers weigerachtig staan tegenover het melden van voorvallen, stelt de Europese regelgeving het principe van ‘cultuur van billijkheid’ (‘Just Culture’) voorop. Volgens dit principe kunt u niet gesanctioneerd worden door uw werkgever of door de overheid, omdat u een voorval gemeld hebt of erin genoemd wordt. 

De werkgever bepaalt de interne regels over hoe de beginselen van een ‘cultuur van billijkheid’ binnen de organisatie worden gewaarborgd en toegepast. 

Uitzondering 

Als er sprake is van opzettelijk wangedrag of een grove nalatigheid kunt u wel gesanctioneerd worden.  

Het orgaan ‘Just Culture’ 

Als u een voorval hebt gemeld of genoemd wordt in een voorval en u wordt daarvoor toch gesanctioneerd, dan kunt u dit melden bij het orgaan ‘Just Culture’. Het orgaan onderzoekt meldingen van inbreuken over: 

  • een gerechtelijke vervolging die tot stand is gekomen omdat het voorval gemeld werd  
  • een benadeling van werknemers die voorvallen melden of genoemd worden in voorvallen 

Het orgaan kan ook de interne regels over de cultuur van billijkheid onderzoeken. 

Nadat de melding van een inbreuk onderzocht werd, geeft het orgaan aan de bevoegde autoriteiten advies over herstelmaatregelen of sancties. 

Procedure 

Hieronder vindt u een schematische samenvatting van de procedure: 

Just culture schematische samenvatting

Merk hierbij op dat het orgaan ‘Just Culture’: 

  • louter een adviserende rol heeft voor herstelmaatregelen of sancties 
  • niet in de plaats komt van het systeem voor de melding van voorvallen bij het DGLV 
  • niet in de plaats komt van de gewone rechtsmiddelen 

Een inbreuk melden 

Als u een inbreuk wilt melden, moet u het meldingsformulier invullen

Een andere vraag?  

Hebt u nog een andere vraag over het orgaan ‘Just Culture’? Dan kunt u het contactformulier invullen. 

Let op! Dit formulier kunt u niet gebruiken voor het melden van inbreuken. Daarvoor moet u dit webformulier invullen.