Onderhoud

Een onderhoudsbedrijf (Aircraft Maintenance Organisation AMO) is een onderneming die luchtvaartuigen en/of onderdelen (en apparatuur) voor luchtvaartuigen onderhoudt, of NDT taken in verband met luchtvaartuigonderhoud uitvoert.

Het type erkenning (Part-145, Part-CAO of Nationale erkenning) is afhankelijk van het toepassingsgebied dat de organisatie voorziet. Afhankelijk van de aard van de luchtvaartuigen, kan een onderhoudsbedrijf in aanmerking komen voor een erkenning gebaseerd op internationale eisen (Part-145 of Part-CAO) of een erkenning op basis van nationale eisen.

 

Erkenning

Om als AMO werkzaamheden te mogen verrichten, dient de organisatie goedgekeurd te zijn door de autoriteit van het land van de hoofdvestigingsplaats, of door EASA als de hoofdvestigingsplaats buiten de EU ligt.

De hoofdvestigingsplaats is het hoofdkantoor of de maatschappelijke zetel van de onderneming waar de belangrijkste financiële taken en de operationele controle van de activiteiten, worden uitgevoerd.

Als bewijs van goedkeuring wordt door die autoriteit een AMO-erkenning afgegeven onder de vorm van een certificaat (EASA Form 3). 

 

Toepassingsgebied

De Part-145 erkenning is verplicht voor het onderhoud van luchtvaartuigen en onderdelen gebruikt in ‘commercieel luchttransport’ of voor luchtvaartuigen die in de categorie “complexe luchtvaartuigen” vallen (definitie in Reg EC No 216/2008).

De erkenning kan ook als alternatief gebruikt worden voor Part-CAO door bijvoorbeeld grotere organisaties die niet-complexe toestellen onderhouden.

Part-CAO is een regelgeving op maat van kleinere onderhoudsorganisaties, enkel voor het beheer van luchtvaartuigen die niet binnen de groep van complexe luchtvaartuigen vallen, en niet gebruikt worden voor commercieel passagierstransport of vrachtvervoer (AOC houders, in overeenstemming met regelgeving 1008/2008).

Dit is bijvoorbeeld voor toestellen die in de recreatieve sportvliegerij (vliegtuigen, zwevers en ballonnen), voor scholing , luchtfotografie, … gebruikt worden.

Deze erkenning kan de combinatie van het onderhoud en het beheer van luchtvaartuigen omvatten (zie Beheer Luchtwaardigheid) . 

Onderhoudsorganisaties die werken willen uitvoeren op historische toestellen moeten een Nationale erkenning hebben.

Reglementaire basis

De eisen waaraan een AMO moet voldoen, zijn beschreven in Europese regelgeving (EU) 1321/2014, en meer precies in Annex II (PART 145) en Annex Vd (Part-CAO) bij deze verordening.
 

Deze regelgeving kan men terugvinden via de EASA website.

Voor een Nationale erkenning staan de vereisten beschreven in het KB van 15 maart 1954

 

Aanvraag van een AMO erkenning

Een aanvraag tot een EASA Part-145 of Part-CAO erkenning gebeurt door het DGLV een ingevulde EASA Form 2 te bezorgen (zie rubriek “Formulieren” onderaan deze pagina) via het email adres BCAA-AMO@mobilit.fgov.be.

Hierna zal het DGLV u uitnodigen voor een gesprek in onze kantoren om kennis te maken met het project en de voornaamste betrokken personen.

Tijdens dit gesprek zullen afspraken gemaakt worden rond een informatief bezoek aan de organisatie indien dit relevant is. Op basis van dit bezoek en het voorgaande gesprek zal het DGLV beslissen over de aanvaardbaarheid van de aanvraag.

In een volgende fase dient de organisatie een procedure handboek (in leesbaar pdf formaat) te bezorgen, in overeenstemming met de eisen van EASA Part-145 / Part-CAO, samen met een verslag van de interne audit ter bevestiging dat de voorgestelde procedures (zullen) overeen komen met de werkelijkheid.

Een template voor het Part-145 handboek (MOE) is terug te vinden als document UG.CAO.00024 op de EASA Website.

Voor Part-CAO geeft de “AMC1 CAO.A.025” de te volgen structuur voor het handboek (CAE).

Dit handboek wordt binnen de 3 maanden door het DGLV geëvalueerd, en in samenwerking met de organisatie bijgesteld waar nodig.

Voor de personen die in de MOE/CAE aangeduid staan als verantwoordelijke managers, zal ook een EASA Form-4 ter goedkeuring worden ingediend.

Van zodra het procedurehandboek aanvaardbaar is zullen er audits plaatsvinden om de inhoud van de procedures te verifiëren. Het aantal auditdagen hangt af van de gevraagde scope en de complexiteit van de organisatie, en het eventuele gebruik van onderaannemers.

Na elke audit zal de organisatie een auditrapport ontvangen met bevindingen die moeten gecorrigeerd worden.

Van zodra de bevinding zijn opgelost, zal er nog een bezoek plaatsvinden om de laatste details af te ronden.

Hierna zal het erkennings- certificaat aan de organisatie bezorgd worden, en zal er overgegaan worden op het permanente toezicht op de organisatie door het DGLV.

 

Behouden van de erkenning

De Part-145 en Part-CAO erkenningen worden uitgegeven voor een onbepaalde geldigheidsduur.

Om de goede naleving van de Europese reglementering na te gaan, zal het DGLV de AMO op regelmatige basis auditeren.

De hoeveelheid audits hangt opnieuw af van de complexiteit en activiteit van de organisatie.

Indien tijdens deze audits geen grote problemen vastgesteld worden, dan blijft de erkenning geldig. Is dit wel het geval, dan kan een tijdelijke opschorting of een definitieve intrekking van de erkenning volgen.

Voor elke audit zal een rapport worden opgesteld dat aan de organisatie wordt bezorgd.

 

Wijzigingen aan een AMO erkenning

Wijzigingen aan de erkenning dienen gecommuniceerd te worden door de EASA Form-2 op te sturen naar BCAA-AMO@mobilit.fgov.be

Part-CAO organisaties moeten in de procedurehandboek CAE een door het DGLV goedgekeurde procedure voorzien voor indirecte goedkeuring. Een leidraad voor het opstellen van zulke procedures is hier terug te vinden.

 

Contact:

Voor verdere vragen, gelieve ons te contacteren via mail op BCAA-AMO@mobilit.fgov.be. Wij zullen u hierna zo snel mogelijk contacteren.