Commercial Air Transport (CAT)

Het gebruik van luchtvaartuigen voor commercieel luchtvervoer is gedefinieerd in de Verordening No 965/2012 als het gebruik van luchtvaartuigen voor het vervoer van passagiers, vracht of post uitgevoerd tegen vergoeding of op grond van een huurcontract. Het gebruik van luchtvaartuigen voor commercieel luchtvervoer is gereglementeerd door:

  • de basisverordening 216/20081 en in het bijzonder zijn "Bijlage IV - Essentiële eisen voor vluchtuitvoeringen bedoeld in artikel 8";
  • de Verordening (UE) No 965/20122 van de Commissie van 5 oktober 2012 ook bekend onder de naam "Air-Ops" en in het bijzonder zijn bijlagen I, III, IV, V;
  • de Verordening (EEG) No 3922/1991 van de Raad in de bijlage III, onderdeel Q (beperkt tot bepaalde typies van operaties vanaf 18 februari 2016 – zie Verordening 83/2014, artikel 1, 2));
  • de nationale reglementering (luchtwetboek): MB van 12 september 1991 voor luchtvaartuigen met een massa lager dan 5700 kg3, enkel artikel 3.5 van het reglement in bijlage van voornoemd besluit voor werk- en rusttijden van helikopterspiloten;
  • de Verordening (EU) No 83/20144 van de Commissie van 29 januari 2014 tot wijziging van de Verordening Air-Ops met onderdeel FTL voor commercieel luchtvervoer per vliegtuig5 is van toepassing vanaf 18 februari 2016.

De Verordeningen van de Commissie worden aangevuld door de "Acceptable Means of Compliance", "Guidance Material" en "Certification Specifications" gepubliceerd door het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA).
Voor elk van deze documenten dient men rekening te houden met hun wijzigingen.

 

Contact

DG Luchtvaart
Directie Operaties
Vooruitgangstraat 56, verdieping 6
1210 BRUSSEL
+32 (0)2 277 43 59 / +32 (0)2 277 43 59 62
Mail: ops.queries@mobilit.fgov.be

 

 

1Verordening (EG) Nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 20 februari 2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart, houdende intrekking van Richtlijn 91/670/EEG, Verordening (EG) nr. 1592/2002 en Richtlijn 2004/36/EG.

2Verordening (EU) nr. 965/2012 van de Commissie van 5 oktober 2012 tot vaststelling van technische eisen en administratieve procedures voor vluchtuitvoering, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad.

3Ministerieel Besluit van 12 september 1991tot vaststelling van de technische maatregelen voor de exploitatie van de in het handelsluchtvervoer gebruikte luchtvaartuigen waarvan de hoogst toegelaten totale massa lager is dan 5700 kg.

4Verordening (EU) N°83/2014 van de  Commissie van 29 januari 2014 tot wijziging van de Verordening (EU)  n° 965/2012 tot vaststelling van technische eisen en administratieve procedures voor vluchtuitvoering, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad.

5Zie artikel 8, §§ 2. & 3. voor de uitzonderingen