Cabin Crew (CC)

Naast de vereisten opgenomen in de Basisverordening (Verordening (EC) N)216/2008 van het Europese Parlement en de raad) werd de van kracht zijnde regelgeving aangaande het cabinepersoneel gepubliceerd:

  • in Verordening (EU) 1178/2011 van de Commissie van 3 november 2011 tot vaststelling van technische eisen en administratieve procedures van toepassing op het vliegend personeel van de burgerluchtvaart zoals gewijzigd met betrekking tot het individuele cabinepersoneel (Annex V Part-CC), en
  • in Verordening (EU) 965/2012 van de Commissie van 5 oktober 2012 tot vaststelling van technische eisen en administratieve procedures voor vluchtuitvoering zoals gewijzigd met betrekking tot de regels inzake exploitatie (Annex III Part-ORO, subpart CC).

 

Medisch certificaat voor Cabin crew (MED)

Met de invoering van de nieuwe Verordening EC 1178/11 is er de verplichting dat de houder van een attest voor cabine bemanning ook over een geldig medisch certificaat dient te beschikken.  Dit certificaat kan enkel afgeleverd worden door een gecertificeerd luchtvaart- geneeskundig centrum of een gecertificeerde bevoegde keuringsarts. 

De lijsten zijn terug te vinden op onze website:

Contact

DG Luchtvaart
Directie Operaties
Vooruitgangstraat 56, verdieping 6
1210 BRUSSEL
Tel: +32 (0)2 277 43 59 / +32 (0)2 277 43 59 62
Mail: ops.queries@mobilit.fgov.be