Langdurige vertraging van een vlucht

Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten die in werking is getreden op 17 februari 2005, kent in de onderstaande gevallen aan de luchtreizigers bepaalde rechten toe:

 • annulering van een vlucht;
 • vertraging van een vlucht;
 • instapweigering op een vlucht;
 • plaatsing in een hogere of lagere klasse.

Verordening (EG) nr. 261/2004 geeft geen enkele begripsomschrijving voor "vertraging", maar men kan uit de tekst van de verordening redelijkerwijs afleiden dat er sprake is van een vertraging indien het vliegtuig vertrekt na het voorziene vertrekuur.

Wanneer een luchtvaartmaatschappij redelijkerwijs kan verwachten dat een vlucht een vertraging tot na de geplande vertrektijd oploopt, en wel:

 • van twee uur of meer voor alle vluchten van 1500 kilometer of minder;
 • van drie uur of meer voor alle vluchten binnen de Gemeenschap van meer dan 1500 kilometer en voor alle andere vluchten tussen 1500 en 3500 kilometer;
 • van 4 uur of meer voor alle overige vluchten;

dan moet zij aan de passagiers het onderstaande voorstellen:

 • maaltijden en verfrissingen, in redelijke verhouding tot de wachttijd;
 • twee gratis telefoongesprekken(of telex-, fax- of e-mailberichten);
 • en indien nodig, hotelaccommodatie en de tenlasteneming van de kosten voor het vervoer tussen de luchthaven en de plaats van de accommodatie.

In geval van een vertraging van ten minste vijf uur na de geplande vertrektijd, en enkel wanneer de passagier afziet van zijn reis, heeft hij recht op terugbetaling van zijn vliegtuigticket en kan hij eventueel om de tenlasteneming van de kosten voor een retourvlucht naar zijn oorspronkelijke vertrekpunt (bij een vertraging van een vlucht op een overstapluchthaven) verzoeken.

Forfaitaire compensatie

Verordening (EG) nr. 261/2004 voorziet niet in de uitbetaling van een forfaitaire compensatie in geval van vertraging. Toch heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie in zijn arrest C-402/07, Sturgeon, van 19 november 2009 beslist dat de passagiers van vluchten met vertraging het recht op compensatie bedoeld in artikel 7 van deze Verordening kunnen inroepen wanneer ze door de vertraging van hun vlucht een tijdsverlies van drie of meer uren lijden, dat wil zeggen wanneer ze hun eindbestemming drie of meer uren later bereiken dan de door de luchtvervoerder aanvankelijk geplande aankomsttijd.

Het bedrag van deze forfaitaire compensatie hangt af van de vluchtafstand. Deze bedraagt:

 • 250 euro voor alle vluchten tot en met 1500 kilometer;
 • 400 euro voor alle intracommunautaire vluchten van meer dan 1500 kilometer, en voor alle andere vluchten tussen 1500 en 3500 kilometer;
 • 600 euro voor alle overige vluchten.

Indien de passagiers een andere vlucht naar hun eindbestemming wordt aangeboden en de aankomsttijd niet meer dan 4 uren afwijkt van de geplande aankomsttijd van de oorspronkelijk geboekte vlucht, dan bedraagt de forfaitaire compensatie 300 euro.

De luchtvaartmaatschappij moet deze compensatie in contant geld of op om het even welke andere manier (bankcheque, bankoverschrijving, etc.) uitbetalen; een compensatie in de vorm van reisbonnen en/of andere diensten kan enkel met de schriftelijke toestemming van de passagier.

Deze compensatie is echter niet verschuldigd wanneer de luchtvaartmaatschappij kan aantonen dat de annulering het gevolg is van buitengewone omstandigheden die ondanks het treffen van alle redelijke maatregelen, niet voorkomen konden worden, en dit ongeacht het ogenblik waarop de passagier in kennis wordt gesteld van de annulering. Dergelijke omstandigheden kunnen zich met name voordoen in gevallen van politieke onstabiliteit, weersomstandigheden die uitvoering van de vlucht in kwestie verhinderen, beveiligingsproblemen, onverwachte vliegveiligheidsproblemen en stakingen die gevolgen hebben voor de vluchtuitvoering van de luchtvaartmaatschappij.

Het DGLV stelt zich niet in de plaats van luchtvaartmaatschappijen voor het compenseren/terugbetalen van passagiers. Het compenseren/terugbetalen van passagiers is de verantwoordelijkheid van de luchtvaartmaatschappijen.

Het DGLV heeft daarenboven niet de bevoegdheid om maatschappijen te verplichten passagiers te betalen. Daarnaast kan het DGLV, met het oog op het opleggen van eventuele straf- of administratieve sancties, een rapport in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 16 november 1919 betreffende de regeling der luchtvaart opstellen indien het van oordeel is dat de maatschappij gefaald heeft in haar toepassing van Verordening 261/2004. Hierbij dient echter opgemerkt te worden dat dit onderzoek onderworpen is aan het geheim van het strafonderzoek. Bijgevolg kan het DGLV geen informatie met betrekking tot dit onderzoek verschaffen aan passagiers.

 

 

 

 

laatste update: 01/03/2021