Passagiers met beperkte mobiliteit

Changed
05/09/2022

Luchtvaartmaatschappijen en luchthavens moeten bijzondere aandacht besteden aan de noden van personen met een handicap of beperkte mobiliteit. Op grond van verordening nr. 261/2004 (artikel 11) geldt dat bij instapweigering, annulering of vertraging personen met beperkte mobiliteit en hun eventuele begeleiders aanspraak maken op het in artikel 9 bedoelde recht op verzorging. 

Gewaarborgde rechten 

De Europese Verordening (EG) 1107/2006 aan luchtreizigers met een handicap of met een beperkte mobiliteit garandeert volgende gewaarborgde rechten: 

  • het recht op non-discriminatie bij de boeking van een vlucht of bij de aankoop van een vliegtuigticket; 
  • het recht om op dezelfde wijze te reizen zoals de andere passagiers (behalve om veiligheidsredenen); 
  • het recht op informatie over de toegepaste veiligheidsregels van de luchtvaartmaatschappijen; 
  • het recht op bijstand op de luchthavens (bij vertrek, aankomst, doorreis) en aan boord van de vliegtuigen;  
  • het recht om gratis twee mobiliteitshulpmiddelen te vervoeren. 

Op welke passagiers is de verordening van toepassing?

De definitie 'gehandicapten of personen met beperkte mobiliteit' is opgenomen in artikel 2 (a) van de verordening. Het gaat om 'alle personen wier mobiliteit bij het gebruik van vervoer beperkt is door een lichamelijke (zintuiglijke of locomotorische, permanente of tijdelijke) handicap, een intellectuele handicap of stoornis, of enige andere oorzaak van handicap, of door leeftijd, en wier situatie vereist dat zij passende aandacht krijgen'. 

Omdat deze definitie aanleiding gaf tot verschillende interpretaties publiceerde de Commissie op 14 juni 2012 extra richtlijnen. Ook andere kwetsbare personen met beperkte mobiliteit kunnen nood hebben aan bijzondere aandacht, zoals erg jonge kinderen, zwangere vrouwen, zwaarlijvige personen, … 

Verordening (EG) 1107/2006 

De verordening is van toepassing op personen met een handicap en personen met een beperkte mobiliteit die reizen op vluchten met vertrek, doorreis of aankomst op een luchthaven gelegen in de Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Zwitserland. Ze gelden ook bij vertrek vanuit een luchthaven in een derde land naar een lidstaat van de Europese Unie. Voorwaarde is wel dat de vlucht door een communautaire vervoerder wordt uitgevoerd. 

In dat geval zijn de bepalingen voor het verbod op vervoersweigering (artikel 3), de afwijkingen, bijzondere voorwaarden en informatie (artikel 4), de bijstand door luchtvervoerders (artikel 10) van toepassing. 

Recht op non-discriminatie

Touroperators mogen personen met een beperkte mobiliteit of handicap niet weigeren bij een boeking of bij het instappen. Er zijn wel uitzonderingen en afwijkingen mogelijk. Bijvoorbeeld omdat het vliegtuig te klein is, er beveiligingsproblemen ontstaan of de maatschappij u niet mag vervoeren op grond van de veiligheidsregels. De luchtvaartmaatschappij kan in sommige gevallen eisen dat u reist met begeleiding. 

Informatie en terugbetaling 

  • De vervoerder informeert de passagier met een handicap of met een beperkte mobiliteit - binnen de vijf werkdagen volgend op de boeking - schriftelijk van zijn beweegredenen voor de instapweigering of het opleggen van de voorwaarde dat de persoon zich moet laten begeleiden. 
  • Passagiers die werden geweigerd op grond van een handicap of beperkte mobiliteit hebben recht op terugbetaling of op een andere vlucht naar de gekozen bestemming in overeenstemming met artikel 8 van verordening (EG) nr. 261/2004. 
  • Behalve bij redelijke twijfel hebben luchtvaartmaatschappijen niet het recht om een bewijs over de gezondheidstoestand van personen met een handicap of met een beperkte mobiliteit te eisen voor de ticketverkoop of de toelating tot het vervoer. 

Recht op bijstand

Personen met een handicap of met een beperkte mobiliteit hebben recht op kosteloze bijstand in luchthavens (bij vertrek, aankomst en doorreis) en aan boord van vliegtuigen. 

De bijstand mag niet ongerechtvaardigd worden beperkt en is aangepast aan de individuele noden van de betrokken persoon en de specifieke vluchtomstandigheden. Ze mag echter niet ten koste gaan van de andere passagiers. 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de opgelegde eisen uit veiligheidsoverwegingen en de eisen voor het comfort van personen met een beperkte mobiliteit aan boord van een vliegtuig.  

Heeft u nood aan bijstand? 

Breng uw touroperator, luchtvaartmaatschappij of reisorganisator hiervan op de hoogte 48 uur voor de aangekondigde vertrektijd. De kennisgeving van behoefte aan bijstand is altijd gratis.  

De luchtvervoerder moet voor aanvang van de reisinformatie geven over mogelijke beperkingen, bijvoorbeeld het al of niet toegankelijk zijn van de toiletten, de maat van de zetel en de breedte van het gangpad, …  
 
Op basis daarvan kan de betrokken persoon beslissen om al dan niet deze vlucht te nemen. De informatie moet ook op de websites van de luchtvaartmaatschappijen staan. 

Klacht indienen

Indien u van oordeel bent dat uw rechten ontleent aan verordening (EG) 1107/2006 niet werden gerespecteerd, neem dan contact op met de betrokken luchtvaartmaatschappij of de bevoegde bestuursinstantie van de luchthaven. 
 
Antwoordt die niet binnen een redelijke termijn (6 weken) of gaat u niet akkoord met het antwoord, dan kunt u via het klachtenformulier contact opnemen met het directoraat-generaal Luchtvaart. Voeg kopieën van alle bewijsstukken (boardingpass, correspondentie met uw luchtvaartmaatschappij, …) toe en geef een korte beschrijving van de omstandigheden. 

Your Europe

Your Europe

 

 

 

 

 

Help us improve

Help us improve