Instapweigering op een vlucht

Een instapweigering is de weigering om passagiers op een vlucht te vervoeren, hoewel zij zich tijdig voor het instappen hebben gemeld (zie de algemene voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij) en zonder dat de instapweigering is gebaseerd op redelijke gronden zoals redenen die te maken hebben met gezondheid, veiligheid of beveiliging, of ontoereikende reisdocumenten.

Alvorens passagiers een instapweigering te geven, moet de luchtvaartmaatschappij eerst nagaan of er onder de passagiers vrijwilligers zijn die hun boekingen willen verschuiven in ruil voor bepaalde voordelen, onder voorwaarden die moeten worden overeengekomen tussen de betrokken passagier en de luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert.

Er kunnen zich dus twee situaties voordoen:

1. De passagier doet vrijwillig afstand van zijn boeking in ruil voor bepaalde voordelen die moeten worden overeengekomen tussen de betrokken passagier en de luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert. In dat geval moet de passagier die vrijwillig van zijn zitje afstand heeft gedaan, bovenop deze voordelen de keuze krijgen tussen:

 • ofwel de overbrenging naar zijn eindbestemming met een alternatieve vlucht (indien de luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert, de passagier een vlucht aanbiedt naar een andere luchthaven dan die waarvoor was geboekt, draagt de luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert, de kosten van de reis van die andere luchthaven naar de luchthaven waarvoor was geboekt of naar een andere met de passagier overeengekomen nabijgelegen bestemming);
 • ofwel de volledige terugbetaling van zijn ticket (indien hij afziet van zijn reis) en, in voorkomend geval, de tenlasteneming van de kosten voor een retourvlucht naar het eerste vertrekpunt indien hij (bij een instapweigering op een overstapluchthaven) zijn reis niet meer wenst voort te zetten.

2. De passagier wordt tegen zijn wil de toegang tot een vlucht geweigerd.

In dit geval heeft hij recht op een forfaitaire vergoeding waarvan het bedrag afhangt van de vluchtafstand. Deze vergoeding bedraagt:

 • 250 EUR voor alle vluchten tot en met 1500 kilometer;
 • 400 EUR voor alle intracommunautaire vluchten van meer dan 1500 kilometer, en voor alle andere vluchten tussen 1500 en 3500 kilometer;
 • 600 EUR voor alle overige vluchten.

Indien de luchtvaartmaatschappij de passagiers een andere vlucht naar hun eindbestemming kan aanbieden en de aankomsttijd niet meer dan hieronder vermeld afwijkt van de geplande aankomsttijd van de oorspronkelijk geboekte vlucht:

 • twee uur voor alle vluchten van 1500 kilometer of minder;
 • drie uur voor alle vluchten binnen de Gemeenschap van meer dan 1500 kilometer en voor alle andere vluchten tussen 1500 en 3500 kilometer;
 • vier uur voor alle overige vluchten;

dan wordt het bedrag van de forfaitaire compensatie verlaagd met 50%.

De luchtvaartmaatschappij moet deze compensatie in contant geld of op om het even welke andere manier (bankcheque, bankoverschrijving, etc.) uitbetalen; een compensatie in de vorm van reisbonnen en/of andere diensten kan enkel met de schriftelijke toestemming van de passagier.

Bovendien heeft de passagier die tegen zijn wil de toegang tot een vlucht geweigerd, de keuze tussen:

 • de overbrenging naar zijn eindbestemming met een alternatieve vlucht;
 • en de volledige terugbetaling van zijn ticket op voorwaarde dat hij afziet van zijn reis en, in voorkomend geval, de tenlasteneming van de kosten voor een retourvlucht naar zijn eerste vertrekpunt (bij een instapweigering op een overstapluchthaven).

Tot slot, wanneer de passagier beslist om naar zijn eindbestemming te worden gebracht, moet de luchtvaartmaatschappij hem tijdens het wachten op zijn nieuwe vlucht het volgende voorstellen:

 • maaltijden en verfrissingen, in redelijke verhouding tot de wachttijd;
 • twee gratis telefoongesprekken (of telex-, fax- of e-mailberichten);
 • en indien nodig, een hotelaccommodatie en de tenlasteneming van de kosten voor het vervoer tussen de luchthaven en de plaats van deze accommodatie.

Het DGLV stelt zich niet in de plaats van luchtvaartmaatschappijen voor het compenseren/terugbetalen van passagiers. Het compenseren/terugbetalen van passagiers is de verantwoordelijkheid van de luchtvaartmaatschappijen.

Het DGLV heeft daarenboven niet de bevoegdheid om maatschappijen te verplichten passagiers te betalen. Daarnaast kan het DGLV, met het oog op het opleggen van eventuele straf- of administratieve sancties, een rapport in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 16 november 1919 betreffende de regeling der luchtvaart opstellen indien het van oordeel is dat de maatschappij gefaald heeft in haar toepassing van Verordening 261/2004. Hierbij dient echter opgemerkt te worden dat dit onderzoek onderworpen is aan het geheim van het strafonderzoek. Bijgevolg kan het DGLV geen informatie met betrekking tot dit onderzoek verschaffen aan passagiers.

 

 

 

 

laatste update: 01/03/2021