Annulering van een vlucht

De FOD Mobiliteit kan bemiddelen bij vluchten die vertrekken vanop luchthavens in België en voor vluchten in op een Belgische luchthaven landen, wanneer deze niet vertrokken zijn binnen de Europese Unie, Noorwegen, IJsland of Zwitserland.

 

Welke stappen moet je ondernemen?

Is je vlucht geannuleerd of vertraagd, neem dan eerst en vooral contact op met de klantendienst van je luchtvaartmaatschappij.

Antwoordt die je niet binnen een redelijke termijn (6 weken) of ga je niet akkoord met het antwoord, dan kun je contact opnemen met de dienst passagiersrechten van de FOD Mobiliteit. Je doet dit door het klachtenformulier in te vullen. Voeg zeker ook kopieën van alle bewijsstukken (boardingpass, correspondentie met je luchtvaartmaatschappij,…) toe, en geef ook een korte beschrijving van de omstandigheden.

 

Duurtijd?

De behandeling van een klacht neemt gemiddeld 4 tot 6 maanden in beslag.

 

Welke compensatie?

Een overzicht van de compensatie voor een geannuleerde vlucht vind je verder op deze pagina. Opgelet! Je hebt geen recht op een compensatie wanneer je vlucht meer dan 2 weken voor je vertrek wordt geannuleerd. 

 

----------------------------------------

 

Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten die in werking is getreden op 17 februari 2005, kent in de onderstaande gevallen aan de luchtreizigers bepaalde rechten toe:

 • annulering van een vlucht;
 • vertraging van een vlucht;
 • instapweigering op een vlucht;
 • plaatsing in een hogere of lagere klasse.

Annulering is het niet uitvoeren van een geplande vlucht waarop ten minste één plaats was geboekt. Een vlucht kan in het algemeen als geannuleerd worden beschouwd wanneer er sprake is van een wijziging van het vluchtnummer voor het traject waarvoor de passagier een vervoersovereenkomst heeft gesloten, en waarin een specifieke geregelde dienst voor een welbepaalde dag wordt vermeld.

Bij annulering van een vlucht, moet de luchtvaartmaatschappij:

1. de passagier de keuze bieden tussen:

 • een vlucht naar diens eindbestemming met een alternatieve vlucht (indien de luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert, de passagier een vlucht aanbiedt naar een andere luchthaven dan die waarvoor was geboekt, draagt de luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert, de kosten van de reis van die andere luchthaven naar de luchthaven waarvoor was geboekt of naar een andere met de passagier overeengekomen nabijgelegen bestemming);
 • en de terugbetaling van zijn ticket op voorwaarde dat hij afziet van zijn reis, met in voorkomend geval de tenlasteneming van de kosten voor de retourvlucht naar zijn oorspronkelijke vertrekpunt (bij annulering van een vlucht op een overstapluchthaven).

2. aan de passagier die beslist om naar zijn eindbestemming te worden gebracht het onderstaande voorstellen:

 • maaltijden en verfrissingen, in redelijke verhouding tot de wachttijd;
 • twee gratis telefoongesprekken (of telex-, fax- of e-mailberichten);
 • en indien dit nodig blijkt, hotelaccommodatie en de tenlasteneming van de kosten voor het vervoer tussen de luchthaven en de plaats van de accommodatie.

Forfaitaire compensatie

Daarbovenop hebben passagiers van een geannuleerde vlucht recht op een forfaitaire compensatie, behalve wanneer de annulering hun twee weken voor de geplande vertrektijd wordt meegedeeld, of wanneer hen bij een lichte vertraging, een plaats wordt aangeboden op een andere vlucht naar hun bestemming die qua vertrek- en aankomsttijd nauw overeenstemt met de oorspronkelijke vlucht.

Het bedrag van deze forfaitaire compensatie hangt af van de vluchtafstand. Deze bedraagt:

 • 250 euro voor alle vluchten tot en met 1500 kilometer;
 • 400 euro voor alle intracommunautaire vluchten van meer dan 1500 kilometer, en voor alle andere vluchten tussen 1500 en 3500 kilometer;
 • 600 euro voor alle overige vluchten.

Andere vlucht

Indien de luchtvaartmaatschappij de passagiers een andere vlucht naar hun eindbestemming kan aanbieden en de aankomsttijd niet meer dan hieronder vermeld afwijkt van de geplande aankomsttijd van de oorspronkelijk geboekte vlucht:

 • twee uur voor alle vluchten van 1500 kilometer of minder;
 • drie uur voor alle vluchten binnen de Gemeenschap van meer dan 1500 kilometer en voor alle andere vluchten tussen 1500 en 3500 kilometer;
 • vier uur voor alle andere vluchten;

dan wordt het bedrag van de forfaitaire compensatie verlaagd met 50%.

De luchtvaartmaatschappij moet deze compensatie in contant geld of op om het even welke andere manier (bankcheque, bankoverschrijving, etc.) uitbetalen; een compensatie in de vorm van reisbonnen en/of andere diensten kan enkel met de schriftelijke toestemming van de passagier.

Deze compensatie is echter niet verschuldigd wanneer de luchtvaartmaatschappij kan aantonen dat de annulering het gevolg is van buitengewone omstandigheden die ondanks het treffen van alle redelijke maatregelen, niet voorkomen konden worden, en dit ongeacht het ogenblik waarop de passagier in kennis wordt gesteld van de annulering. Dergelijke omstandigheden kunnen zich met name voordoen in gevallen van politieke onstabiliteit, weersomstandigheden die de uitvoering van de vlucht in kwestie verhinderen, beveiligingsproblemen, onverwachte vliegveiligheidsproblemen en stakingen die gevolgen hebben voor de vluchtuitvoering van de luchtvaartmaatschappij.

Het DGLV stelt zich niet in de plaats van luchtvaartmaatschappijen voor het compenseren/terugbetalen van passagiers. Het compenseren/terugbetalen van passagiers is de verantwoordelijkheid van de luchtvaartmaatschappijen.

Het DGLV heeft daarenboven niet de bevoegdheid om maatschappijen te verplichten passagiers te betalen. Daarnaast kan het DGLV, met het oog op het opleggen van eventuele straf- of administratieve sancties, een rapport in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 16 november 1919 betreffende de regeling der luchtvaart opstellen indien het van oordeel is dat de maatschappij gefaald heeft in haar toepassing van Verordening 261/2004. Hierbij dient echter opgemerkt te worden dat dit onderzoek onderworpen is aan het geheim van het strafonderzoek. Bijgevolg kan het DGLV geen informatie met betrekking tot dit onderzoek verschaffen aan passagiers.

 

 

 

 

laatste update: 01/03/2021