Passagiersrechten

Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 bepaalt specifieke rechten voor de luchtvaartpassagiers in de volgende gevallen: instapweigering, annulering of langdurige vertraging van vluchten. Meer details over Verordening 261/2004 op de link “Your Europe” onderaan de pagina.

Als uw klacht voor compensatie door de luchtvaartmaatschappij werd geweigerd of hun antwoord bevalt u niet, kunt u hier een klacht neerleggen.

 

De Europese regelgever heeft voorzien in een geheel van beschermingsregels voor de passagier bij annulering, vertraging of instapweigering van vluchten. Hij heeft eveneens een bescherming willen verlenen aan personen met een handicap of met beperkte mobiliteit die het vliegtuig wensen te nemen.

 Overzicht (PDF, 486.07 KB)

Rechten van de passagiers bij annulering, vertraging of instapweigering van vluchten of bij plaatsing in een hogere of lagere klasse

Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten, die op 17 februari 2005 in werking is getreden, bepaalt een aantal rechten voor de luchtvaartpassagiers, in de volgende gevallen:

 • annulering van een vlucht;
 • vertraging van een vlucht;
 • instapweigering op een vlucht;
 • plaatsing in een hogere of lagere klasse.

Op welke passagiers is Verordening (EG) 261/2004 van toepassing?

Verordening (EG) 261/2004 is van toepassing op:

 • passagiers die vertrekken vanaf een luchthaven van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland of Zwitserland, zowel voor geregelde als ongeregelde vluchten (ook deze uitgevoerd in het kader van een pakketreis bedoeld in de richtlijn 90/314/EEG);
 • passagiers die vertrekken vanaf een in een derde land gelegen luchthaven naar een luchthaven van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland of Zwitserland (geregelde of ongeregelde vluchten, ook deze uitgevoerd in het kader van een pakketreis bedoeld in de richtlijn 90/314/EEG), op voorwaarde dat een communautaire luchtvaartonderneming de vlucht uitvoert, tenzij zij bepaalde voordelen of compensatie hebben ontvangen en bijstand hebben gekregen in dat derde land.

Opdat de passagier zich kan beroepen op de Verordening (EG) 261/2004, moet hij een bevestigde boeking voor de vlucht in kwestie hebben en alle incheckformaliteiten tijdig hebben vervuld.
De Verordening is daarentegen niet van toepassing op passagiers die gratis reizen of tegen een gereduceerd tarief dat niet rechtstreeks voor het publiek toegankelijk is. Tickets verstrekt in het kader van een Frequent Flyer-programma of een ander commercieel programma, worden echter niet beschouwd als tickets die tegen een gereduceerd tarief zijn verstrekt.

Samenvatting van uw rechten als passagier

Onderstaande tabel geeft een beknopt overzicht van uw rechten als passagier:

  Instapweigering tegen de wil van de passagier Annulering Vertraging > 5 uur Vertraging > 3 uur Vertraging  < 3 uur
Compensatie ja ja (1) (2) ja (2) ja (2) nee
Andere vlucht of terugbetaling (3) ja ja ja nee nee
Verzorging (maaltijden, verfrissingen, eventuele hotelaccomodatie, ...) ja ja ja ja ja (4)
Recht op informatie (4) ja ja ja ja ja

 

(1) Tenzij de passagier binnen bepaalde termijnen op de hoogte wordt gebracht van de annulering en/of hij een andere vlucht krijgt aangeboden naar zijn bestemming die qua tijd nauw overeenstemt met de oorspronkelijk voorziene tijd;
(2) Behalve in buitengewone omstandigheden die ondanks het treffen van alle redelijke maatregelen niet voorkomen konden worden.
(3) Terugbetaling van het ticket voor het gedeelte of de gedeelten van de reis die niet zijn gemaakt en voor het gedeelte en de gedeelten die reeds zijn gemaakt, indien verder reizen in het licht van het oorspronkelijke reisplan geen zin meer heeft.
(4) Afhankelijk van de duur van de vertraging en van de afstand van de vertraagde vlucht.
(5) De luchtvaartmaatschappij is verplicht ervoor te zorgen dat een bericht dat de passagiers over hun rechten informeert, in de incheckzone wordt uitgehangen.
Bij een instapweigering, een annulering of een aanzienlijke vertraging moet zij aan iedere betrokken passagier een schriftelijke mededeling bezorgen waarin de regels voor compensatie en bijstand overeenkomstig verordening (EG) 261/2004 zijn uiteengezet.

Passagiers met beperkte mobiliteit

Verordening (EG) nr. 1107/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 inzake de rechten van gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit die per luchtvervoer reizen, wil gehandicapte passagiers of passagiers met beperkte mobiliteit beschermen.

Zij waarborgt hen de volgende rechten:

 • het recht op non-discriminatie bij de boeking van een vlucht of bij de aankoop van een vliegtuigticket;
 • het recht om op gelijke voet te reizen met de andere passagiers (behalve om veiligheidsredenen);
 • het recht om over de door de luchtvaartmaatschappijen toegepaste veiligheidsregels te worden geïnformeerd;
 • het recht op bijstand op de luchthavens (bij het vertrek, de aankomst, in doorreis) en aan boord van de vliegtuigen;
 • het recht om gratis twee mobiliteitshulpmiddelen te vervoeren.

 

 

laatste update: 01/03/2021