Passagiers met beperkte mobiliteit

Indien u van oordeel bent dat de rechten die u ontleent aan verordening (EG) 1107/2006 niet werden gerespecteerd, dan dient u in de eerste plaats contact op te nemen met:

  • de betrokken luchtvaartmaatschappij;
  • de bevoegde bestuursinstantie van de luchthaven.

Bij een instapweigering kan u eveneens een klacht neerleggen op grond van verordening (EG) 261/2004 via het onderstaande klachtenformulier.

Bij het uitblijven van een aanvaardbaar antwoord van de luchtvaartmaatschappij of van de luchthaven, kan u zich wenden tot de nationale instantie bevoegd voor de toepassing van deze verordening in het land waar het probleem zich voordoet. Contactgegevens van de bevoegde nationale instanties vindt u hieronder.

Het directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) van de FOD Mobiliteit en Vervoer is de instantie die bevoegd is voor de toepassing van Verordening 1107/2006 voor wat betreft:

  • personen met een handicap of met een beperkte mobiliteit die per luchtvervoer reizen en die gebruikmaken of voornemens zijn gebruik te maken van commerciële luchtdiensten voor passagiers voor het vertrek van, de doorreis via of de aankomst op een Belgische luchthaven;
  • passagiers op vluchten vertrekkende van een luchthaven in een derde land (dat wil zeggen een land buiten het grondgebied van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland of Zwitserland), met als bestemming een luchthaven die is gevestigd op het Belgische grondgebied, in zoverre de luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert, een communautaire luchtvaartmaatschappij is.

Het DGLV kan een proces-verbaal opstellen en in voorkomend geval administratieve boetes opleggen aan de luchthavens en aan de luchtvervoerders. Het DGLV bezit echter niet de macht om de luchtvaartmaatschappijen te dwingen tot schadeloosstelling van de benadeelde passagiers. Indien na tussenkomst van het DGLV de luchtvaartmaatschappij of de luchthaven bij haar standpunt blijft, dan is het aan de passagiers, indien zij blijven vasthouden aan hun eis tot schadevergoeding, om hun zaak bij de bevoegde rechtbank aanhangig te maken opdat deze het geschil zou beslechten. In deze context moet men vooral letten op de eventuele verjaringstermijnen die van toepassing zijn aangezien de indiening van een klacht bij het DGLV geen schorsende kracht heeft.

Contact

Denied Boarding Authority
FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Luchtvaart
Strategische Cel - Passagiersrechten
City Atrium (6de verdieping - locker PAX)
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

Tel: +32 (0)2 277 44 00 (tussen 9 en 12u)
Mail: passenger.rights@mobilit.fgov.be

 

 

 

laatste update: 01/03/2021