Onderzoeksverslagen

De onderzoeksbevindingen van de AAIU(Be) over de omstandigheden die tot een ongeval of incident hebben geleid, worden vastgelegd in verslagen.

In overeenstemming met Annex 13 van de conventie betreffende internationale burgerluchtvaart, is het niet de bedoeling van luchtvaartongevallenonderzoek om schuld of aansprakelijkheid aan te duiden. Het enige doel van het onderzoek en het eindverslag is het bepalen van de oorzaken, en het formuleren van aanbevelingen om toekomstige ongevallen en incidenten te voorkomen.

In het bijzonder bepaalt Art. 17.3 van EU verordening 996/2010 dat een veiligheidsaanbeveling in geen geval een vermoeden van schuld of aansprakelijkheid vormt voor een ongeval, ernstig incident of incident.

Tenzij anders aangeduid, worden de aanbevelingen in een rapport geadresseerd aan de regelgevende overheden van de staat die verantwoordelijk is voor de zaken die de aanbeveling omvat. Deze overheden moeten beslissen welke actie wordt ondernomen.

Links vindt u de verslagen vanaf 2006, hieronder een lijst van oudere verslagen die regelmatig wordt geüpdated met gedigitaliseerde verslagen. Deze verslagen zijn digitaal verkrijgbaar op eenvoudige aanvraag bij info.AAIU@mobilit.fgov.be (gelieve datum van het ongeval, registratie van het vliegtuig vermelden en reden van de aanvraag te vermelden).

Contact

Voor meer informatie: info.AAIU@mobilit.fgov.be