Omwonenden luchthaven Brussel-Nationaal

Op voorstel van de minister van Mobiliteit en Vervoer heeft de ministerraad van 1 juni 2001 een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd betreffende de oprichting van de onafhankelijke Ombudsdienst voor de luchthaven Brussel-Nationaal. Deze maatregel beoogt de ontwikkeling van een dienst voor omwonenden, gemeentebesturen en luchtvaartmaatschappijen die het mogelijk maakt de trajecten van de vliegtuigen en de ontwikkeling van de veroorzaakte geluidshinder te controleren en te volgen, de burgers te informeren en hun klachten en bezwaren te behandelen.

De Ombudsdienst werkt onafhankelijk van de diensten van het directoraat-generaal Luchtvaart die verantwoordelijk zijn voor de luchtwaardigheid, de veiligheidskeuring, luchtvaartoperaties, het onderhoud en de uitreiking van vergunningen. In het algemeen staat de Ombudsdienst ook los van elke partij die rechtstreeks betrokken is bij zijn opdrachten. In het belang van de uitvoering van deze opdrachten mag dit de samenwerking met deze verschillende instanties echter niet in de weg staan. De Ombudsdienst voert zijn opdrachten uit in alle onafhankelijkheid en beschikt in redelijke mate en binnen een redelijke termijn over de gegevens van het directoraat-generaal Luchtvaart, de exploitant van de luchthaven Brussel-Nationaal en Belgocontrol die nodig zijn voor de uitvoering van zijn opdrachten. Hierbij wordt geen afbreuk gedaan aan de vertrouwelijkheidclausules die in de luchtvaart gebruikelijk zijn.

Documentatie