Milieueffectenstudie

In juni 2019 heeft de Belgische Staat een eerste verslag van een milieueffectstudie over de geluidsproblematiek ingevolge de exploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal gepubliceerd, binnen de door Justitie vereiste termijnen. 

 

Opnieuw gevat, oordeelde de Franstalige Rechtbank van eerste aanleg te Brussel dat "gelet op de complexiteit en de delicate aard van de haar toevertrouwde opdracht, thans blijkt dat de aanvankelijk voorziene termijn van één jaar onvoldoende is gebleken om Envisa in staat te stellen de contouren van haar opdracht te vatten en haar opdracht te voltooien". De rechter heeft daarom besloten om de termijn voor de mededeling van de definitieve en volledige versie van de effectstudie aan de partijen bij het geschil, te verlengen tot 1 juni 2022.

 

De Belgische staat heeft daarom Envisa opgedragen om zijn werkzaamheden af te ronden en een verslag op te stellen overeenkomstig de eerdere rechterlijke uitspraken. Deze documenten werden door Envisa opgesteld in het Frans, de taal van de gerechtelijke procedure, en aan de partijen bij het geschil toegezonden. Hier vindt u de linken naar de hoofdstukken van het verslag dat online werd gezet:

 

Volledigheidshalve behouden wij de hoofdstukken van het verslag dat in 2019 werd gepubliceerd: