Luchthaven Brussel-Nationaal

Het beheer en de uitbating van de luchthaven Brussel-Nationaal hangt af van de federale overheid die verantwoordelijk is voor:

  • de regels en procedures betreffende de invoering van uitbatingsbeperkingen in de luchthaven Brussel-Nationaal;
  • de coördinatie van de “slots”.

Betreffende de problematieke van de geluidsoverlast rond de luchthaven Brussel-Nationaal, heeft de federale overheid heeft geleidelijk exploitatiebeperkingen geïmplementeerd in het KB van 25 september 2003 en het MB van 3 mei 2004.

Het directoraat-generaal luchtvaart (DGLV) werkt mee aan de uitvoering van de algemene politieke nota van de Staatssecretaris voor Mobiliteit, die omvat:

  • dat de beslissingen van de Ministerraad van 19 december 2008 en 26 februari 2010 in het kader van geluidsoverlast bij de luchthaven Brussel-Nationaal volledig worden uitgevoerd;
  • dat een onafhankelijke instantie controle over de geluidshinder gerelateerd ten opzichte van de bewoners vanaf de luchthaven Brussel-Nationaal word opgericht en word uitgevoerd door de DGLV.

In het kader van de contacten met de bewoners, die in aanraking komen met de kwestie geluidsoverlast in de luchthaven Brussel-Nationaal, heeft de Ombudsdienst voor de luchthaven Brussel-Nationaal, sinds 2002, de opdracht van:

  • het verzamelen en verspreiden van informatie over de gevolgde trajecten en over occasionele overlast door vliegtuigen die de luchthaven Brussel-Nationaal bezoeken in functie van de ontvangen klachten;
  • het verzamelen en behandelen van klachten en suggesties van bewoners over het gebruik van de luchthaven Brussel-Nationaal;
  • verzamelen, invoeren en analyseren van de relevante informatie voor de behandeling en bepaling van de oorzaken van de klachten van de bewoners rond de luchthaven;
  • het actueel houden van de documentatie betreffende geluidsoverlast en over de trajecten van vliegtuigen in de luchthaven Brussel-Nationaal;
  • het vergemakkelijken van de bemiddeling tussen alle betrokken partijen bij de activiteiten in de luchthaven Brussel-Nationaal en een logistieke en administratieve dienstverlening leveren aan het Overlegforum dat periodiek de diverse partijen betrokken bij de overlast gegenereerd door overvliegende voertuigen moet samenbrengen.

Tenslotte, publiceert de uitbater van de luchthaven, “The Brussels Airport Company”, jaarlijks de lawaaicontouren die de geluidssituatie tonen rond de site zoals vereist door de milieuvoorschriften van het Vlaams Gewest.