Milieu

In deze context bestaat de belangrijkste taak van de overheid erin om een duurzaam evenwicht tussen de economische, sociale en milieuaspecten binnen de sector te waarborgen door de integratie van alle actoren, waaronder de reizigers en de omwonenden, die met bepaalde aan de groei van de sector gerelateerde ongemakken worden geconfronteerd.

Luchtvervoer ligt aan de basis van verschillende soorten verontreiniging die een schadelijke impact op het klimaat hebben:

 • broeikaseffect;
 • afbraak van de ozonlaag;
 • geluidsoverlast en atmosferische overlast (CO2, NOx, zware metalen in de kerosine of als gevolg van de slijtage van de straalpijpen, onverbrande deeltjes,….)

Daarom is het milieuaspect sinds meerdere jaren in de internationale en Europese beleidslijnen geïntegreerd.

Het internationale niveau

De Internationale Organisatie voor de Burgerluchtvaart (ICAO) bepaalt normen, beleidslijnen en koersen voor de toepassing van geïntegreerde maatregelen om de geluidshinder en de emissies van motoren van luchtvaartuigen te verminderen, zoals:

 • de technologische vooruitgang;
 • de exploitatieprocedures;
 • een goede organisatie van het luchtvaartverkeer;
 • een oordeelkundige planning van de luchthavens en gebruik van de terreinen;
 • het gebruik van marktgestuurde opties.

Het Europese niveau

Op Europees niveau hanteert de EU een totaalaanpak die drie luiken bevat:

 • het project “Clean Sky”: het onderzoek en de ontwikkeling van een groenere technologie, met het oog op de vermindering van de uitstoot van CO2, NOx, onverbrand koolwaterstof en CO;
 • het project “Gemeenschappelijk Europees luchtruim”: de modernisering van de systemen van luchtverkeersmanagement;
 • het ETS-project: de marktgerichte maatregelen, namelijk de integratie van de luchtvaartsector in het Europese systeem van handel in broeikasgasemissierechten (ETS).

Bovenop deze voornaamste drie soorten van aanpak bestaan er nog andere acties. De Commissie heeft, bijvoorbeeld, een oproep gepubliceerd voor een haalbaarheidsstudie betreffende het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, meer bepaald biobrandstoffen, in de luchtvaart.