Permanente luchtwaardigheid

Ieder in België ingeschreven luchtvaartuig moet beschikken over een geldig EASA Bewijs van Luchtwaardigheid en het overeenstemmende certificaat van herbeoordeling van luchtwaardigheid (ARC : Airworthiness Review Certificate) of over een geldig ICAO Bewijs van Luchtwaardigheid of over een gelijkwaardige vliegvergunning. Het ARC, het ICAO Bewijs van Luchtwaardigheid en de vliegvergunning zijn slechts een bepaalde periode geldig. Aan het eind van deze periode (vermeld op het respectievelijke certificaat) moet dit certificaat worden verlengd. Bij inlevering of intrekking moet het certificaat teruggestuurd worden naar het directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV).

Er bestaan vier opties afhankelijk van het certificaat dat voor het luchtvaartuig werd afgeleverd.

 

ARC EASA-formulier 15a

Algemeen

Dit formulier wordt afgeleverd door het DGLV in overeenstemming met de Europese verordening (EU)1321/2014, bijlage I, subdeel I.

Voor alle in het commercieel luchttransport gebruikte luchtvaartuigen, en luchtvaartuigen met een maximale startmassa van meer dan 2730 kg (behalve ballonnen) moet aan het DGLV een aanbeveling worden bezorgd voor de aflevering van een ARC, opgesteld door een correct erkende managementorganisatie voor permanente luchtwaardigheid (CAMO) of door een organisatie voor gecombineerde luchtwaardigheidstaken (CAO). Dit geldt niet voor nieuwe luchtvaartuigen. Deze procedure wordt toegelicht in de DGLV-circulaire Airw-17 voor commerciële luchtvaart en complexe vliegtuigen. Als het DGLV zelf een AR uitvoert, wordt het formulier "Certificate of Maintenance Review(This hyperlink opens a new window)" gebruikt.

Geldigheid

Dit ARC is geldig voor een periode van 1 jaar, tenzij het DGLV de geldigheid beperkt om veiligheidsredenen. Een CAMO of CAO   kan deze periode van 1 jaar tweemaal verlengen met 1 jaar als het luchtvaartuig zich in een gecontroleerde omgeving bevindt (zie verordening (EU)1321/2014, bijlage I, artikel M.A.901 voor de definitie van gecontroleerde omgeving) en er geen redenen zijn om het ARC in te trekken.

 

ARC EASA-formulier 15b

Algemeen

Dit formulier wordt afgeleverd door een daarvoor erkende CAMO of CAO in overeenstemming met de Europese verordening (EU)1321/2014, bijlage I, subdeel I). Deze procedure wordt toegelicht in de DGLV-circulaire Airw-17 voor commerciële luchtvaart en complexe vliegtuigen.

Geldigheid

Dit ARC is geldig voor een periode van 1 jaar. De geldigheidsperiode kan tweemaal worden verlengd met 1 jaar tot in totaal 3 jaar indien het luchtvaartuig zich in een gecontroleerde omgeving bevindt (zie verordening (EU)1321/2014, bijlage I, artikel M.A.901 voor de definitie van gecontroleerde omgeving). Concreet betekent dit dat het ARC jaarlijks wordt verlengd  in overeenstemming met een goedgekeurde procedure.

 

ARC EASA-formulier 15c

Algemeen

Dit formulier wordt alleen afgegeven voor niet-complexe luchtvaartuigen die niet zijn opgenomen in een Air Operator Certificaat van een luchtvaartmaatschappij die een vergunning bezit overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1008/2008 en die aan de volgende eisen voldoen :

 1. vliegtuigen met een maximale startmassa van 2730 kg of minder; of
 2. hefschroefvliegtuigen met een maximale startmassa van 1 200 kg of minder, gecertificeerd voor ten hoogste 4 inzittenden, of
 3. andere ELA2-luchtvaartuigen (zie de definitie in artikel 2, onder §(ka), van EU-verordening 1321/2014).

 

Dit formulier wordt ofwel uitgegeven :

 • door het DGLV overeenkomstig Verordening (EU)1321/2014 , bijlage Vb, subdeel I; of
 • door een CAMO in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 1321/2014, bijlage Vb, subdeel I; of
 • door een CAO in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 1321/2014, bijlage Vb, subdeel I; of
 • door een erkende onderhoudsorganisatie tijdens de 100-uur/jaarlijkse inspectie die in het onderhoudsprogramma is vastgesteld, in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 1321/2014, bijlage Vb, subdeel I; of
 • door het onafhankelijke, naar behoren gekwalificeerde certificeringspersoneel dat de in het onderhoudsprogramma gedefinieerde 100 uur/jaar inspectie uitvoert, in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 1321/2014, bijlage Vb, subdeel I.

Geldigheid

Dit ARC is geldig voor een periode van 1 jaar.

De geldigheidsperiode kan tweemaal worden verlengd met 1 jaar tot 3 jaar in totaal, indien :

 • het luchtvaartuig de voorgaande 12 maanden voortdurend beheerd werd door de CAMO of de CAO, en
 • gedurende de laatste 12 maanden het onderhoud uitgevoerd werd door erkende onderhoudsorganisaties; dit omvat ook onderhoudstaken die door de piloot-eigenaars zijn uitgevoerd en voor gebruik zijn vrijgegeven door de piloot-eigenaar of door onafhankelijk certificeringspersoneel, en
 • de CAMO of CAO beschikt niet over aanwijzingen of redenen om aan te nemen dat het luchtvaartuig niet luchtwaardig is.

Concreet betekent dit dat het ARC jaarlijks wordt verlengd door de bovengenoemde CAMO of CAO (zie verordening (EU)1321/2014, bijlage Vb, artikel ML.A.901 voor de definitie van gecontroleerde omgeving) in overeenstemming met een goedgekeurde procedure.

 

Informatie bestemd voor het DGLV

Wanneer een ARC voor een Belgisch geregistreerd luchtvaartuig (OO-...) wordt afgeleverd of verlengd door een CAMO, een CAO of een onafhankelijk gekwalificeerd certificeringspersoon worden de volgende gegevens binnen 10 dagen verstuurd naar het DGLV via de link ARC ONLINE :

 • een kopie van het ARC ( EASA-Formulier 15a of 15b of 15c)
 • een kopie van het verslag van de herbeoordeling van luchtwaardigheid met de bevindingen (findings) die gevonden zijn tijdens het uitvoeren van de beoordeling van de luchtwaardigheid.

Indien nodig, kan het DGLV bijkomende informatie vragen in overeenstemming met verordening (EU)1321/2014, bijlage I, artikel M.B.201 of (EU)1321/2014, bijlage Vb, artikel ML.B.201.

Courtesy translation: Information to the BCAA

If an EASA ARC for an aircraft registered in Belgium (OO-...) is delivered or extended by a CAMO or a CAO or an independent certifying staff , the following information must be sent within 10 days to the BCAA via the link ARC ONLINE :

 • a copy of the ARC ( EASA Form 15a or 15b or 15c)
 • a copy of the airworthiness review report with the list of findings found during the airworthiness review.

The BCAA can demand further information as needed as foreseen in Commission Regulation (EU)1321/2014, annex I, article M.B. 201 or (EU)1321/2014, annex Vb, article ML.B.201.

 

ICAO Bewijs van Luchtwaardigheid

Algemeen

Het ICAO Bewijs van Luchtwaardigheid (BvL) wordt verlengd door het DGLV in overeenstemming met de nationale reglementering. Deze procedure wordt toegelicht in mededeling 11.

Geldigheid

Dit certificaat is geldig voor een periode van maximaal 1 jaar (KB van 15 maart 1954).

 

Luchtvaartpas voor Annex I

Algemeen

De luchtvaartpas wordt afgeleverd door het DGLV in overeenstemming met de nationale reglementering voor luchtvaartuigen uit Annex I van Verordening (EU) 2018/1139. Deze luchtvaartpas wordt afgeleverd krachtens het KB van 11 juli 2003.

Voor informatie over de luchtvaartpas van het EASA die wordt afgeleverd krachtens de Europese verordening (EG) 748/2012: ga naar onze webpagina over de vliegvergunning.

Geldigheid

Dit certificaat is geldig voor een periode vastgelegd door het DGLV.