Historische luchtvaartuigen

De technische voorwaarden opgelegd voor de toelating tot het luchtverkeer van historische luchtvaartuigen en luchtvaartuigen zonder houder van typecertificaat zijn in het Koninklijk besluit van 24 september 2017.

In het kort.

 

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :
1° ) historisch luchtvaartuig : een luchtvaartuig dat tot één van de volgende categorieën behoort :
1° niet-complexe luchtvaartuigen waarvan :
a) het oorspronkelijke ontwerp van vóór 1 januari 1955 dateert, en waarvan
b) de productie vóór 1 januari 1975 is stopgezet;
2° luchtvaartuigen met een duidelijk historisch belang, dat verband houdt met :
a) de deelname aan een opmerkelijke historische gebeurtenis; of,
b) een belangrijke stap in de ontwikkeling van de luchtvaart; of,
c) een belangrijke rol in de strijdkrachten van een Lidstaat van de Europese Unie;
3° luchtvaartuigen die in België een typecertificaat hebben verkregen en waarvoor een bewijs van luchtwaardigheid door de minister of zijn gemachtigde werd uitgereikt;
4° replica's van luchtvaartuigen bedoeld in 1° en 2°.
2° ) luchtvaartuig zonder houder van typecertificaat : een luchtvaartuig waarvan op de datum van het aanvraag :
1° het oorspronkelijke ontwerp dateert van meer dan 40 jaar geleden; en
2° de productie sinds minstens 25 jaar is stopgezet; en
3° het typecertificaat werd teruggegeven, opgeschort of vernietigd; en
4° geen enkele persoon of organisatie nog informatie of de nodige materiële ondersteuning levert om de geldigheid van de oorspronkelijke luchtwaardigheidsdocumenten te kunnen behouden.
Het besluit is van toepassing op historische luchtvaartuigen en op luchtvaartuigen zonder houder van typecertificaat die aan de volgende cumulatieve bepalingen voldoen :
1° in het Belgische luchtvaartregister ingeschreven zijn;
2° tot een van de volgende categorieën behoren :
a) ballonnen;
b) vleugelvliegtuigen uitgerust met een of meerdere zuigermotoren met een operationeel maximum opstijgmassa van 5.700kg;
c) helikopters met een operationeel maximum opstijgmassa van 3.175kg;
3° niet over een geldig typecertificaat of over een gelijkwaardig document beschikken dat de uitreiking van een normaal bewijs van luchtwaardigheid toelaat;
4° op het ogenblik van de aanvraag tot aflevering van een BBVL, beschikken over een bewijs van luchtwaardigheid of over een gelijkwaardig document dat nog geldig is of dat sedert minder dan 6 maanden is vervallen en dat uitgereikt werd :
a) door de minister of zijn gemachtigde; of
b) door de bevoegde overheid van een Lidstaat van de Europese Unie, van Ijsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland;
c) door de Federal Aviation Administration van de Verenigde Staten (US FAA); of
d) door de Transport Canada Civil Aviation (TCCA) van de Canada.
De voorwaarden bedoeld in het eerste lid, 1° en 4° zijn niet van toepassing op een replica- of restauratieproject.

Contact

Voor meer informatie over historische luchtvaartuigen kan u generalaviation@mobilit.fgov.be contacteren.