Gecertificeerde luchthavens

De dienst Luchthavens van het directoraat-generaal Luchtvaart bepaalt de veiligheidsnormen voor de gecertificeerde luchthavens. De dienst zorgt voor het toezicht op de naleving door op deze luchthavens audits uit te voeren. Luchthavens die aan de eisen voldoen, verkrijgen een certificaat, het zogenaamde “Aerodrome Certificate – Annex 14”.

Alle internationale luchthavens in België die minstens één landingsbaan met een lengte van 1200 meter of meer hebben, moeten over dit certificaat beschikken. Ze moeten voldoen aan de technische eisen beschreven in “Annex 14 – Aerodrome Design and Operations” van de International Civil Aviation Organisation (ICAO).

In België voldoen de luchthavens Antwerpen, Brussel-Nationaal, Charleroi Brussels-South, Kortrijk, Luik en Oostende-Brugge aan deze criteria.

Het directoraat-generaal Luchtvaart bepaalt in de circulaire GDF-09 hoe de certificatie van de luchthavens in zijn werk gaat:

  • aanvraag van een certificaat,
  • continue opvolging door het directoraat-generaal Luchtvaart,
  • goedkeuring van veranderingen…

Daarnaast beschrijft deze circulaire hoe de luchthavenuitbater een veiligheidsbeheerssysteem (Safety Management System) moet organiseren. Luchthavenuitbaters vinden op deze webpagina de formulieren met betrekking tot de certificatie terug, zoals de formulieren voor het rapporteren over auditvaststellingen.

Over de wrijvingsbepaling en de draagkracht van de verhardingen van de luchthavens geeft de circulaire GDF-10 de nodige verduidelijking en interpretatie bij de bepalingen van ICAO Annex 14.

Om beter in te spelen op de risico’s die verbonden zijn met vogelaanvaringen, richtte het DGLV het Belgian Aviation Wildlife Hazard Committee (BAWiHaC) op met vertegenwoordigers van de zes gecertificeerde luchthavens en het Aviation Safety Department van Defensie. Het BAWiHaC onwikkelde een handboek 'Principles of Wildlife Management' dat ingezet wordt als referentiedocument voor het organiseren en evalueren van een wildbeheerssysteem op de luchthavens.

Ten laatste tegen eind 2017 moeten de bestaande certificaten “Aerodrome Certificate – Annex 14” worden omgezet in "EASA ADR" certificaten. Deze certificaten zullen door het DGLV uitgereikt worden op basis van de Europese regelgeving met betrekking tot de certificatie van luchthavens, ook gekend als de ‘EASA ADR’ regelgeving.  Het gaat over de uitvoeringsverordening van de Europese Commissie (EU) Nr. 139/2014, zoals voorzien door de verordening van het Europees Parlement en de Raad (EG) Nr. 1108/2009 tot wijziging van de verordening (EG) Nr. 216/2008.

Naast deze regelgeving publiceerde het Europees agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) bijhorende ‘Acceptable Means of Compliance’ (AMC) en ‘Certification Specifications’ (CS). De laatste versie van deze documenten is terug te vinden op de website van EASA.

Het directoraat-generaal Luchtvaart bepaalt in de circulaire CIR/GDF-14 de wijze waarop de certificatie van luchthavens overeenkomstig de "EASA ADR"-reglementering plaatsvindt:

  • aanvraag tot omzetting voor houders van een “Aerodrome certificates – Annex 14”,
  • aanvraag voor een nieuw certificaat en overdracht van een bestaand certificaat,
  • vorm en opbouw van het vliegveldhandboek,
  • continu toezicht door het directoraat-generaal Luchtvaart,
  • beheer van wijzigingen.

Op deze webpagina stelt het directoraat-generaal Luchtvaart 8 formulieren en 2 ondersteunende documenten ter beschikking van de luchthavenexploitanten zodat ze een aanvraag tot omzetting van hun certificaat kunnen indienen.

De huidige reglementering op basis van ICAO Bijlage 14, deel I (art. 43bis van het K.B. van 15 maart 1954 en circulaire CIR/GDF-09) behouden voorlopig hun bestaansreden. CIR/GDF-09 zal naast de nieuwe CIR/GDF-14 blijven bestaan totdat het omzettingsproces van de “Aerodrome certificates – Annex 14” naar EASA-certificaten afgerond is, wat uiterlijk tegen 31 december 2017 klaar moet zijn.

Contact

Directoraat-generaal Luchtvaart
Dienst Luchthavens
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel
Mail: BCAA.Airports@mobilit.fgov.be