Hindernissen en bebakeningen

Voor de veiligheid en de doeltreffendheid van de luchtvaart moet een deel van het luchtruim vrij zijn van alle hindernissen. Wat kan een hindernis vormen?

  • Een constructie.
  • Een vaste, mobiele, tijdelijke of permanente installatie.

Het kan gaan om gebouwen, zendstations, huishoudelijke of industriële schoorstenen, hoogspanningslijnen, windturbines, enz.

Een advies van de luchtvaart is dus vereist bij de bouw van constructies of installaties die een gevaar voor de luchtvaart kunnen vormen.

In dit geval moet men een aanvraag voor hindernisadvies bij de dienst Luchthavens van het directoraat-generaal (DG) Luchtvaart indienen.

Procedure voor adviesaanvraag

Wie kan een hindernisadvies aanvragen?

  • Natuurlijke personen.
  • Rechtspersonen.
  • Gewestelijke overheden belast met het afleveren van bouw- en milieuvergunningen.
  • Andere overheden.

De procedure voor adviesaanvraag is beschreven in de omzendbrief GDF-03 die ook voorschrijft hoe hindernissen moeten worden bebakend.

In afwachting van een vernieuwing van de GDF-03 kan u alvast een nieuw hindernisformulier gebruiken. De aanvraag en het ingevulde hindernisformulier (zie “Hindernis” onderaan de pagina, sectie Formulieren) samen naar het DG Luchtvaart worden gestuurd per mail (bcaa.airporrts@mobilit.fgov.be).

Het advies van het DG Luchtvaart is een gecoördineerd advies dat rekening houdt met het advies van Landsverdediging, van Belgocontrol en van de gecertificeerde luchthavenuitbaters.

Contact

Directoraat-generaal Luchtvaart
Dienst Luchthavens
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel
Mail: BCAA.Airports@mobilit.fgov.be