Ontheffingen (Exemptions) aanvragen


Het directoraat-generaal Luchtvaart kan in geval van onvoorziene dringende operationele omstandigheden of operationele behoeften van beperkte duur, ontheffing verlenen van sommige van de in de Verordening (EU) No 2018/1139 en uitvoeringsvoorschriften daarvan voorgeschreven eisen, mits de veiligheid daardoor niet in het gedrang komt.

 

Indien een Belgische luchtvaartorganisatie of persoon wenst gebruik te maken van deze ontheffingen op basis van artikel 71 van de Europese regelgeving (EU) No 2018/1139, dient deze organisatie of persoon hiervoor een formeel verzoek in bij het directoraat-generaal Luchtvaart door onderstaand document in te vullen. De duur van de ontheffing bepaalt welk artikel en welk bijhorend formulier dient te worden gebruikt: indien de ontheffing een periode beslaat van 8 maanden of langer dan moet de aanvraag gebaseerd zijn op artikel 71 (2). De periode van eventuele aansluitende voorafgaande ontheffingen met hetzelfde onderwerp moet hieron worden meegerekend. Voor periodes korter dan 8 maanden, moet de aanvraag gebaseerd zijn op artikel 71 (1).

Exemption art. 71 (1) Application form: periode korter dan 8 maand

Exemption art. 71 (2) Application form: periode 8 maand of langer

 

Het verzoek bevat een gedocumenteerd dossier, dat de oorzaak en de behoefte voor het gebruik van artikel 71 (1) of 71 (2)  duidelijk aantoont. De aanvrager voert een risicoanalyse uit. Deze risicoanalyse toont aan dat een gelijkwaardig veiligheidsniveau wordt bereikt dan deze beschreven in de Verordening (EU) No 2018/1139 en uitvoeringsvoorschriften daarvan voorgeschreven essentiële eisen.

 

Alle ontheffingen gebaseerd op artikel 71 (2) worden aan het Europees Agentschap voor de Luchvaartveileigheid (EASA), de Europese Commissie en de lidstaten van de Europese Unie gemeld. De Europese Commissie kan, op advies van EASA, deze ontheffingen intrekken.