Dronevluchten Covid19

transport_aerien_banner

Versie: 05/02/2021

 

Met dit advies wil het Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) aan de piloten op afstand (‘dronepiloten’) en UAS-exploitanten toelichting geven bij de geldende regels en maatregelen.

 

Naast de geldende Europese regels voor het gebruik van UAS (drones), zijn de dringende maatregelen van de overheid om de verspreiding van het coronavirus te beperkten 'Corona' besluit (M.B. van 28/10/2020) uiteraard ook van toepassing op dronepiloten en UAS-exploitanten.

 

Voor modelluchtvaart wordt verwezen naar specifieke info.

 

 

A. Wat betekent dit alles concreet voor uw geplande dronevluchten?

 

1. Dronevluchten met een professioneel of commercieel doel

 

Op voorwaarde dat deze dronevluchten voldoen aan de wettelijke voorwaarden, is het mogelijk om uw beroep uit te oefenen. U zal echter rekening moeten houden met de verplichte maatregelen vanwege het coronavirus. Meer bepaald moet u tijdig passende preventiemaatregelen nemen, zowel ten aanzien van de werknemers als ten aanzien van derden, en dit om de toepassing van de regels van social distancing te garanderen en een maximaal niveau van bescherming te bieden.

Deze passende preventiemaatregelen zijn veiligheids- en gezondheidsvoorschriften van materiële, technische en/of organisatorische aard zoals bepaald in de "Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan, die ter beschikking wordt gesteld op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, aangevuld met richtlijnen op sectoraal en/of ondernemingsniveau, en/of andere passende maatregelen die minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden. Collectieve maatregelen hebben steeds voorrang op individuele maatregelen.
Deze passende preventiemaatregelen worden op het niveau van de onderneming, vereniging of dienst uitgewerkt en genomen met inachtneming van de geldende regels van het sociaal overleg, of bij ontstentenis daarvan in overleg met de betrokken personeelsleden, en in overleg met de diensten voor preventie en bescherming op het werk.
De ondernemingen, verenigingen en diensten informeren de werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken hen een passende opleiding. Ze informeren ook derden tijdig over de geldende preventiemaatregelen.
Werkgevers, werknemers en derden zijn ertoe gehouden de in de onderneming, vereniging of dienst geldende preventiemaatregelen toe te passen.
 

 

Opleidingsactiviteiten van zowel professionelen  als particulieren  kunnen doorgaan mits alle personen die deelnemen aan de opleidingsactiviteiten dezelfde voorwaarden strikt naleven. Bovendien moeten voor opleidings- en examenvluchten de volgende sanitaire maatregelen toegepast worden:

 

Algemene maatregelen

 • Wie symptomen vertoont die kunnen wijzen op een vermoedelijke besmetting met COVID-19 (koorts, kortademigheid, droge hoest, vermoeidheid…), of gedurende de laatste 14 dagen contact had met zieke personen, neemt niet deel aan deze activiteiten.
 • De praktijklessen en de praktische beoordelingen worden georganiseerd volgens de principes van ‘social distancing’.  Er wordt enkel op afspraak les gegeven of beoordelingen afgenomen met minimum 1,5m afstand tussen elke instructeur en cursist/kandidaat. De opleidingsentiteit bepaalt zelf het maximum aantal cursisten/kandidaten die op hetzelfde ogenblik aanwezig zijn, met telkens minimaal 5 meter tussen elke piloot, afhankelijk van de grootte en de vorm van het terrein.
 • Fysiek contact wordt vermeden, en er zijn geen bijkomende personen aanwezig op het terrein.
 • De praktijklessen worden gegeven met een dubbelbesturing (duo-controller) zodat de ‘master’ en ‘slave’ van elkaar gescheiden kunnen blijven. Dit betekent dat de instructeur zijn eigen ‘master’ controller heeft om in te grijpen met het hoofdsignaal en de cursist een andere ‘slave’ controller om te vliegen.
 • Enkel de instructeur raakt de UAS en batterijen aan en vult de flight logs in.
 • Na de les of de beoordeling verlaat de cursist/kandidaat onmiddellijk het terrein.

 

Maatregelen thuis te nemen, voor zich naar het terrein te begeven

 • Alle administratieve en theoretische voorbereidingen uitvoeren.
 • Alle uitrusting nodig voor een trainingssessie zal worden gereinigd en ontsmet.
 • Zich voorzien van alle noodzakelijk bescherming- en ontsmettingsmateriaal (handschoenen, masker, papieren zakdoeken, ontsmettende handgel, …).
 • Zich voorzien van voedsel en drank.
 • Het is aangeraden dat men voedsel en drank meeneemt van thuis.
 • In geval van symptomen die kunnen wijzen op een vermoedelijke besmetting met COVID-19 (koorts, kortademig, droge hoest, vermoeidheid,….) of indien u in contact bent geweest met zieke personen in de laatste 14 dagen mag u zich niet naar het terrein begeven.

 

Maatregelen te nemen op het terrein

 • Het training terrein moet gesloten blijven voor alle publiek. Enkel de personen die deelnemen aan de activiteiten en de personen noodzakelijk voor de operaties mogen zich op het terrein begeven.
 • De veiligheidsmaatregelen worden bekendgemaakt aan de deelnemers en goed zichtbaar geafficheerd op de belangrijkste plaatsen.
 • De regels omtrent social distancing moeten gerespecteerd worden op het terrein.
 • Het gebruik van handschoenen en een mondmasker op het terrein wordt sterk aangeraden. Het is verplicht een masker en handschoenen te dragen tijdens trainingssessies.
 • Cafetaria moeten gesloten blijven. Toiletten moeten gesloten blijven.
 • Indien de toegang tot een lokaal noodzakelijk is, moet een voldoende grote spreiding van de personen nageleefd worden, met als minimum 4 m² per persoon. Deze lokalen moeten ten minste tweemaal per dag gedesinfecteerd worden.
 • Alle materiaal moet nauwgezet gedesinfecteerd worden voor en na elk gebruik met een adequaat product.
 • Administratieve handelingen en het in ontvangst nemen van materiaal gebeuren bij voorkeur in open lucht.
 • De briefings van instructeurs aan de leerlingen worden bij voorkeur gegeven in open lucht of via video-conferentie.
 • Uitrusting zoals balpennen, papieren, etc…zijn strikt persoonlijk, en mogen nooit door iemand anders gebruikt worden.
 • Ieder persoon moet papieren zakdoeken bij zich hebben, en een plastieken zak om persoonlijk afval in op te bergen. Stoffen zakdoeken mogen niet gebruikt worden.

 

Opleiding (dubbelbesturing)

Belangrijke herhalingen

 • Mondmasker en beschermingshandschoenen verplicht tijdens trainingssessies (zowel in een lokaal als in open lucht).
 • Handen ontsmetten voor en na elke activiteit.
 • Alle briefings, voor en na de sessies, worden buiten of per videoconferentie gedaan.
 • Materiaal voor en na elke trainingssessie desinfecteren.

 

 

2. Dronevluchten met een recreatief doel

 

Op voorwaarde dat deze recreatieve dronevluchten voldoen aan alle wettelijke voorwaarden , is het nog steeds mogelijk om een dergelijke vlucht uit te voeren.

U zal echter rekening moeten houden met de verplichte maatregelen vanwege het coronavirus (M.B. van 28/10/2020).

 

 

B. Referenties

 

Raadpleeg steeds de officiële documenten (zoals gepubliceerd in het Staatsblad) voor de laatste voorschriften: M.B. van 28/10/2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

 

Consulteer ook regelmatig onze website.