Dronevluchten Covid19

transport_aerien_banner

Versie: 19/11/2020

 

Met dit advies wil het Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) aan de bestuurders van een RPA (‘dronepiloten’) exploitanten (‘drone operatoren’) toelichting geven bij de geldende regels en maatregelen.

 

Naast de gekende nationale regels (K.B. van 10 april 2016) voor het gebruik van drones, zijn de dringende maatregelen van de overheid om de verspreiding van het coronavirus te beperkten 'Corona' besluit (M.B. van 28/10/2020) uiteraard ook van toepassing op dronepiloten en operatoren.

 

Voor modelluchtvaart wordt verwezen naar specifieke info.

 

 

A. Wat betekent dit alles concreet voor uw geplande dronevluchten?

 

1. Dronevluchten met een professioneel of commercieel doel

 

Op voorwaarde dat deze dronevluchten voldoen aan de wettelijke voorwaarden (K.B. van 10 april 2016), is het mogelijk om uw beroep uit te oefenen.

U zal echter rekening moeten houden met de verplichte maatregelen vanwege het coronavirus. Meer bepaald moet u tijdig passende preventiemaatregelen nemen, zowel ten aanzien van de werknemers als ten aanzien van derden, en dit om de toepassing van de regels van social distancing te garanderen of, indien dit niet mogelijk is, een minstens gelijkwaardig niveau van bescherming te garanderen.

Deze passende preventiemaatregelen zijn veiligheids- en gezondheidsvoorschriften van materiële, technische en/of organisatorische aard zoals bepaald in de "Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan, die ter beschikking wordt gesteld op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, aangevuld met richtlijnen op sectoraal en/of ondernemingsniveau, en/of andere passende maatregelen die minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden. Collectieve maatregelen hebben steeds voorrang op individuele maatregelen.

Deze passende preventiemaatregelen worden op ondernemingsniveau uitgewerkt en genomen met inachtneming van de regels van het sociaal overleg in de onderneming, of bij ontstentenis daarvan in overleg met de betrokken werknemers, en in overleg met de diensten voor preventie en bescherming op het werk.

De ondernemingen informeren de werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken hen een passende opleiding. Ze informeren ook derden tijdig over de geldende preventiemaatregelen.

Werkgevers, werknemers en derden zijn ertoe gehouden de in deonderneming geldende preventiemaatregelen toe te passen.

 

Onder deze voorwaarden worden vluchten in gecontroleerd luchtruim sinds 4 mei 2020 terug mogelijk volgens de normale voorschriften (dus enkel voor drone operatoren van klasse 1A en mits een geldige afwijking van het DGLV).

 

Ook opleidings- en examenvluchten van professionelen (in een ‘B2B’ context sinds 4 mei 2020) en van particulieren (in een BTC context sinds 11 mei 2020) kunnen opnieuw doorgaan mits de scholen, instructeurs en examinatoren dezelfde voorwaarden strikt naleven. Bovendien moeten voor opleidings- en examenvluchten de volgende sanitaire maatregelen toegepast worden:

 

Algemene maatregelen

 • Wie symptomen vertoont die kunnen wijzen op een vermoedelijke besmetting met COVID-19 (koorts, kortademigheid, droge hoest, vermoeidheid…), of gedurende de laatste 14 dagen contact had met zieke personen, neemt niet deel aan deze activiteiten.
 • De praktijklessen en de praktische examens worden georganiseerd volgens de principes van ‘social distancing’.  Er wordt enkel op afspraak les gegeven of examen afgenomen met minimum 1,5m afstand tussen elke instructeur/examinator en cursist/kandidaat. De school, instructeur of examinator bepaalt zelf het maximum aantal cursisten/kandidaten die op hetzelfde ogenblik aanwezig zijn, met telkens minimaal 5 meter tussen elke piloot, afhankelijk van de grootte en de vorm van het terrein.
 • Fysiek contact wordt vermeden, en er zijn geen bijkomende personen aanwezig op het terrein.
 • De praktijklessen worden gegeven met een dubbelbesturing (duo-controller) zodat de ‘master’ en ‘slave’ van elkaar gescheiden kunnen blijven. Dit betekent dat de instructeur zijn eigen ‘master’ controller heeft om in te grijpen met het hoofdsignaal en de cursist een andere ‘slave’ controller om te vliegen.
 • Enkel de instructeur raakt de toestellen en batterijen aan en vult de flight logs in.
 • Na de les of het examen verlaat de cursist/kandidaat onmiddellijk het terrein.

 

Maatregelen thuis te nemen, voor zich naar het terrein te begeven

 • Alle administratieve en theoretische voorbereidingen uitvoeren.
 • Alle uitrusting nodig voor een trainingssessie zal worden gereinigd en ontsmet.
 • Zich voorzien van alle noodzakelijk bescherming- en ontsmettingsmateriaal (handschoenen, masker, papieren zakdoeken, ontsmettende handgel, …).
 • Zich voorzien van voedsel en drank.
 • Het is aangeraden dat men voedsel en drank meeneemt van thuis.
 • In geval van symptomen die kunnen wijzen op een vermoedelijke besmetting met COVID-19 (koorts, kortademig, droge hoest, vermoeidheid,….) of indien u in contact bent geweest met zieke personen in de laatste 14 dagen mag u zich niet naar het terrein begeven.

 

Maatregelen te nemen op het terrein

 • Het training terrein moet gesloten blijven voor alle publiek. Enkel de personen die deelnemen aan de activiteiten en de personen noodzakelijk voor de operaties mogen zich op het terrein begeven.
 • De veiligheidsmaatregelen worden bekendgemaakt aan de deelnemers en goed zichtbaar geafficheerd op de belangrijkste plaatsen.
 • De regels omtrent social distancing moeten gerespecteerd worden op het terrein.
 • Het gebruik van handschoenen en een mondmasker op het terrein wordt sterk aangeraden. Het is verplicht een masker en handschoenen te dragen tijdens trainingssessies.
 • Cafetaria moeten gesloten blijven. Toiletten moeten gesloten blijven.
 • Indien de toegang tot een lokaal noodzakelijk is, moet een voldoende grote spreiding van de personen nageleefd worden, met als minimum 4 m² per persoon. Deze lokalen moeten tweemaal per dag gedesinfecteerd worden.
 • Alle materiaal moet nauwgezet gedesinfecteerd worden voor en na elk gebruik met een adequaat product.
 • Administratieve handelingen en het in ontvangst nemen van materiaal gebeuren bij voorkeur in open lucht.
 • De briefings van instructeurs aan de leerlingen worden bij voorkeur gegeven in open lucht of via video-conferentie.
 • Uitrusting zoals balpennen, papieren, etc…zijn strikt persoonlijk, en mogen nooit door iemand anders gebruikt worden.
 • Ieder persoon moet papieren zakdoeken bij zich hebben, en een plastieken zak om persoonlijk afval in op te bergen. Stoffen zakdoeken mogen niet gebruikt worden.

 

Opleiding (dubbelbesturing)

 • Belangrijke herhalingen
  • Mondmasker en beschermingshandschoenen verplicht tijdens trainingssessies (zowel in een lokaal als in open lucht).
  • Handen ontsmetten voor en na elke activiteit.
  • Alle briefing, voor en na de sessies, worden buiten of per videoconferentie gedaan.
  • Materiaal voor en na elke trainingssessie desinfecteren.

 

 

2. Dronevluchten met een recreatief doel

 

Op voorwaarde dat deze recreatieve dronevluchten voldoen aan alle wettelijke voorwaarden (K.B. van 10 april 2016), is het nog steeds mogelijk om een dergelijke vlucht uit te voeren.

U zal echter rekening moeten houden met de verplichte maatregelen vanwege het coronavirus (M.B. van 28/10/2020).

Ter herinnering, geven we hier nog de wettelijke voorwaarden (K.B. van 10 april 2016) van 10 april 2016, art. 3, §2) die van toepassing zijn op deze vluchten:

 • drones van minder dan 1kg die op een maximale hoogte van 10 meter boven de grond vliegen;
 • gebruikt voor persoonlijke doeleinden buiten de openbare ruimte;
 • niet vliegen in een straal van 3km rond een luchthaven of een civiel of militair luchtvaartterrein;
 • niet vliegen boven een industrieel complex, een gevangenis, de LNG-terminal van Zeebrugge, nucleair installaties, of een groot aantal mensen in open lucht;
 • de gebruiker zorgt ervoor om de veiligheid van andere luchtvaartuigen, personen of goederen op de grond, niet in gevaar te brengen, en
 • de gebruiker houdt zich aan de bepalingen van de toepasselijke regelgeving inzake privacy.

 

 

B. Referenties

 

Raadpleeg steeds de officiële documenten (zoals gepubliceerd in het Staatsblad of via NOTAM) voor de laatste voorschriften:

 1. K.B. van 10 april 2016 met betrekking tot het gebruik van op afstand bestuurde luchtvaartuigen in het Belgisch luchtruim;
 2. M.B. van 28/10/2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken:

 

Consulteer ook regelmatig onze website.