Erkende luchtvrachtagenten (regulated agents)

Een erkend agent is een luchtvaartmaatschappij, agent, expediteur of iedere andere entiteit diezorg draagt voor de beveiligingscontroles met betrekking tot vracht of post. Dit omvat leveranciers van logistieke diensten die als derde partij verantwoordelijk zijn voor geïntegreerde opslag- en vervoerdiensten, alsook luchtvaartmaatschappijen en afhandelaars. Iedere entiteit gelegen in België, die het statuut erkend agent wil bekomen, moet hiervoor de goedkeuring aanvragen bij het directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV).

De kandidaat moet een beveiligingsprogramma indienen bij het DGLV. In dit beveiligingsprogramma dienen de methoden en procedures te worden beschreven die de agent moet volgen om aan de vereisten van Verordening (EG) n° 300/2008 en de hieraan gekoppelde uitvoeringsbesluiten te voldoen. In het beveiligingsprogramma is ook beschreven hoe de agent toezicht zal houden op de naleving van deze methoden en procedures. De kandidaat moet ook, als bijlage aan het beveiligingsprogramma, de "Verbintenisverklaring – Erkend Agent" (aanhangsel 6-A) indienen. Deze verbintenisverklaring moet ondertekend worden door de wettelijke vertegenwoordiger van de kandidaat of door de persoon die verantwoordelijk is voor de beveiliging.

De goedkeuring als erkend luchtvrachtagent geldt voor een periode van vijf jaar.

De status Erkend Agent (Regulated Agent) aanvragen

Indien u de status erkend agent wenst te verkrijgen, dient u de volgende documenten over te maken aan het DGLV – Luchtvaartinspectie:

  • Correct ingevuld aanvraagformulier erkend agent.
  • Het CV van de verantwoordelijke beveiliging.
  • Recent (max. 6 maand) uittreksel strafregister van de verantwoordelijke beveiliging.
  • Kopie recto-verso van de identiteitskaart (of paspoort) van de verantwoordelijke
    beveiliging.

Opgelet: de Europese regelgeving vereist een verantwoordelijke beveiliging voor elke site van een onderneming die de status van erkend agent wil aanvragen. Indien er meerdere locaties zijn waar identificeerbare luchtvracht/-post wordt verwerkt of opgeslagen, is het noodzakelijk om per site een verantwoordelijke beveiliging aan te duiden (verschillend per site).

Wijze van overmaken

Enkel per e-mail (in pdf formaat) naar ra.airfreight@mobilit.fgov.be.

Onderwerp van de mail: "RA approval procedure Step 1 + Firmanaam" op gevaar van niet-behandeling van uw aanvraag. Er zal geen vervolg worden gegeven aan onvolledige aanvragen.

Vervolg van de procedure

Het DGLV zal, als het dossier in orde is, de kandidaat erkend agent uitnodigen voor een vergadering. Tijdens deze vergadering zal het DGLV volgende documenten/informatie overmaken aan de kandidaat:

  • De Europese regelgeving in verband met luchtvracht, geclassificeerd “Vertrouwelijk”, die de kandidaat nodig heeft om een adequaat beveiligingsprogramma op te stellen.
  • Een model beveiligingsprogramma.
  • Praktische informatie die de kandidaat toelaten om in de dagelijkse praktijk te voldoen aan de vereisten van de vigerende regelgeving (= Best Practices).
  • Antwoorden op eventuele vragen.

De inspecteurs van het DGLV zullen het ingediende beveiligingsprogramma onderzoeken en een controle ter plaatse van de gespecificeerde plaats(en) uitvoeren om na te gaan of de aanvrager voldoet aan de vereisten van Verordening (EG) n° 300/2008 en de uitvoeringsbesluiten daarvan.

Contact

FOD Mobiliteit en Vervoer
DG Luchtvaart
Luchtvaartbeveiliging
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel
Mail : ra.airfreight@mobilit.fgov.be