Bekende afzenders (known consignors)

Een afzender die voor eigen rekening vracht of post voor vervoer aanbiedt en wiens procedures in voldoende mate aan de gemeenschappelijke beveiligingsregels en -normen beantwoorden om deze vracht of post met om het even welk luchtvaartuig te vervoeren.

Investeren in beveiliging of luchtvracht en luchtpost screenen?

Afzenders die actief zijn in de luchtvrachtketen hebben vanaf 29 april 2013 de keuze uit twee opties:

  • of de afzender laat zijn goederen onderwerpen aan een beveiligingsonderzoek alvorens geladen te worden in een luchtvaartuig, hetgeen de nodige vertragingen en bijkomende kosten per kilo met zich mee zal brengen,
  • of de afzender investeert in het beveiligen van de Supply Chain, waarbij hij een aantal voorzorgen zal nemen die de beveiliging verhogen, waarna de goederen kunnen vrijgesteld worden van het beveiligingsonderzoek (geen potentiële vertragingen en geen bijkomende screeningskosten).

Welke eisen stelt de Europese regelgeving (EG) 300/2008 en (EU) 2015/1998 aan Bekende Afzenders (known consignors)?

Bekende afzenders worden sinds 29 april 2010 goedgekeurd en erkend door het directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV), luchtvaartinspectie en als zodanig opgenomen in de EU- gegevensbank betreffende de beveiliging van de toeleveringsketen. Deze erkenning geldt voor de gehele Europese Unie.

De goedkeuring en erkenning wordt voorafgegaan door een controle ter plaatse, uitgevoerd door inspecteurs van het DGLV en is voor een periode van vijf jaar geldig.

De bekende afzender ontvangt na goedkeuring een unieke identificatiecode die wordt opgenomen in de EU- gegevensbank betreffende de beveiliging van de toeleveringsketen.

De kandidaat bekende afzender dient tijdens de controle ter plaatse bijzonderheden te verstrekken met betrekking tot de beveiligingsmaatregelen identificeerbare luchtvracht/-post en wijst per locatie minstens één persoon aan die verantwoordelijk is voor de toepassing van het toezicht op de beveiligingscontroles. Deze persoon moet met succes een achtergrondonderzoek hebben doorstaan.

Personeel, aangeworven sinds 29 april 2010 en met toegang heeft tot identificeerbare luchtvracht/-post, dient onderworpen te worden aan een voorafgaande controle (pre-employment check). Zij moeten ook een passende opleiding te hebben genoten. 

De goed te keuren locatie waar identificeerbare luchtvracht/-post geproduceerd, verwerkt, verpakt, opgeslagen of verzonden wordt, moet voorzien zijn van toegangscontrole.

Identificeerbare luchtvracht/-post moet worden beschermd tegen manipulatie door onbevoegden.

De kandidaat bekende afzender moet bijzonderheden verstrekken over de wijze waarop luchtvracht/-post vervoerd wordt naar erkende luchtvrachtagenten.

De kandidaat bekende afzender moet verklaren dat hij onaangekondigde inspecties van het DGLV aanvaardt. 

Hoe de status Bekende Afzender (Known Consignor) aanvragen?

Indien u de procedure tot aanvraag van de status known consignor wenst op te starten, dient u volgende documenten over te maken aan het DGLV – dienst Luchtvaartinspectie:

  • correct ingevuld aanvraagformulier known consignor;
  • cv van de verantwoordelijke van de beveiliging;
  • recent (max. 6 maand) uittreksel strafregister van de verantwoordelijke van de beveiliging,
  • kopie recto-verso van de identiteitskaart (of paspoort) van de verantwoordelijke van de beveiliging.

Opgelet: de Europese regelgeving vereist een verantwoordelijke beveiliging (security manager) voor élke site van een onderneming die de status van known consignor wil aanvragen. Indien er meerdere locaties zijn waar identificeerbare luchtvracht/-post wordt verwerkt of opgeslagen, is het noodzakelijk meerdere verantwoordelijken beveiliging (security managers) aan te duiden.

Wijze van overmaken

Ofwel elektronisch (pdf) ofwel per aangetekende brief.

Deze documenten zullen worden geanalyseerd om na te gaan of ze beantwoorden aan de vereisten op het vlak van het achtergrondonderzoek overeenkomstig punt 11.1.3 van verordening (EU) 2015/1998. De criteria waaraan een kandidaat bekende afzender moet voldoen, staan beschreven in aanhangsel 6-B "Richtsnoeren voor bekende afzenders” en in aanhangsel 6-C "Validatiecontrolelijst voor bekende afzenders” van verordening (EU) 2015/1998. Met deze criteria wordt rekening gehouden bij de beoordeling van de maatregelen die de kandidaat bekende afzender neemt op het vlak van beveiliging. Deze informatie kan u raadplegen via de link verordening (EU) 2015/1998 die hieronder is opgenomen in de rubriek "Wetgeving"

Indien men zich vervolgens klaar acht om over te gaan tot de controle ter plaatse, zal u contact moeten opnemen met het Directoraat-Generaal Luchtvaart (DGLV).

Contact

FOD Mobiliteit en Vervoer
DG Luchtvaart
Luchtvaartbeveiliging
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel


Mail : kc.airfreight@mobilit.fgov.be