Leveranciers van vluchtbenodigdheden

Om te voorkomen dat verboden voorwerpen aan boord van een luchtvaartuig worden gebracht, worden vluchtbenodigdheden, inclusief cateringmateriaal, die bestemd zijn voor vervoer of gebruik in een luchtvaartuig, aan beveiligingscontroles onderworpen en vervolgens beschermd tot ze in het luchtvaartuig geladen zijn. Deze regel geldt tenzij:

  • een luchtvaartmaatschappij die deze benodigdheden aan haar eigen luchtvaartuig levert, de benodigdheden aan de vereiste beveiligingscontroles heeft onderworpen. De benodigdheden moeten dan vanaf het ogenblik van deze controles tot de levering aan het luchtvaartuig beschermd zijn tegen manipulatie door onbevoegden; of
  • een erkend leverancier de benodigdheden aan de vereiste beveiligingscontroles heeft onderworpen. De benodigdheden moeten dan wel vanaf het ogenblik van deze controles tot de aankomst in de om beveiligingsredenen beperkt toegankelijke zone of, indien van toepassing, tot de levering aan de luchtvaartmaatschappij of een andere erkend leverancier, beschermd zijn tegen manipulatie door onbevoegden; of
  • een bekend leverancier de benodigdheden aan de vereiste beveiligingscontroles heeft onderworpen. De benodigdheden moeten dan wel vanaf het ogenblik van deze controles tot de levering aan de luchtvaartmaatschappij of aan een erkend leverancier beschermd zijn tegen manipulatie door onbevoegden.

Goedkeuring van erkende leveranciers

Voor het verkrijgen van het statuut van erkend leverancier van vluchtbenodigdheden, kunnen entiteiten een aanvraag indienen via inspection.air.security@mobilit.fgov.be.

Eens deze aanvraag ingediend is, zal er met de entiteit contact opgenomen worden om haar de vereiste informatie te verstrekken. Die omvat onder andere een template curriculum vitae, het officiële aanvraagformulier en het formulier “aan de dienst voorafgaande controle”. Deze formulieren moeten door de aanvrager ingevuld worden.

Wanneer deze documenten onderzocht zijn en het onderzoek positief wordt afgesloten wordt, zullen de elementen van de regelgeving die vatbaar zijn voor beperkte verspreiding en noodzakelijk zijn voor het opstellen van een conform beveiligingsprogramma, aan de entiteit ter beschikking gesteld worden. Wij raden geïnteresseerde entiteiten eveneens aan om punt 8.1.3 van de Verordening EU 2015/1998, die de verschillende stappen in het proces voor het verkrijgen van het statuut van erkend leverancier van vluchtbenodigdheden vermeldt, aandachtig te lezen.

Aanduiding van bekende leveranciers

Een entiteit die zorgt voor de hierboven vermelde beveiligingsonderzoeken en die vluchtbenodigdheden levert, zij het niet rechtstreeks aan luchtvaartuigen, moet als bekend leverancier aangeduid worden door het bedrijf waaraan zij levert. Dit geldt niet voor een erkend leverancier.

Om als bekend leverancier te worden aangeduid, moet de entiteit de ”Verbintenisverklaring – bekend leverancier van vluchtbenodigdheden” indienen bij elk bedrijf waaraan zij levert. Deze verklaring moet bovendien ondertekend worden door de wettelijke vertegenwoordiger of door de persoon die verantwoordelijk is voor de beveiliging.

Contact

FOD Mobiliteit en Vervoer
Luchtvaartbeveiliging
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

Mail: inspection.air.security@mobilit.fgov.be