Erkenning van bedrijven

Changed
01/12/2022
 • Mogelijke statuten binnen de beveiligde bevoorradingsketen: 

  1. Bekende afzenders (Known Consignors)

   Een producent/afzender die voor eigen rekening vracht of post voor luchtvervoer aanbiedt, kan kiezen uit twee opties: 

   • de afzender laat zijn goederen onderwerpen aan een beveiligingsonderzoek bij een erkend agent alvorens geladen te worden in een luchtvaartuig, 
   • of de afzender investeert in het beveiligen van de toeleveringsketen, waarbij hij een aantal voorzorgen neemt die de beveiliging verhogen, waarna de goederen worden vrijgesteld van het beveiligingsonderzoek. 

   Dit laatste is relevant voor goederen die moeilijk niet aan een beveiligingsonderzoek onderworpen kunnen worden. Bijvoorbeeld: gevarengoederen (zoals isotopen), luchtdichte verpakkingen (zoals UN1A1), zendingen met uitzonderlijk grote afmetingen, etc.  

  2. Erkende luchtvrachtagenten (regulated agents)

   Een erkend agent is iedere entiteit die zorg draagt voor de beveiligingscontroles en -onderzoeken met betrekking tot vracht of post. Dit omvat leveranciers van logistieke diensten die als derde partij verantwoordelijk zijn voor geïntegreerde opslag- en vervoerdiensten, alsook luchtvaartmaatschappijen en afhandelaars. 

 • Alle vragen betreffende het beveiligingsonderzoek en -apparatuur kunt u sturen naar dit e-mailadres: inspection.air.security@mobilit.fgov.be 

  De status aanvragen

  Voor de erkenning van de status als Bekende Afzender (Known Consignor) of Erkend Agent (Regulated Agent) in de beveiligde bevoorradingsketen, moet u de volgende documenten indienen bij het DGLV – Luchtvaartinspectie: 

  • correct ingevuld aanvraagformulier erkend agent; 
  • het CV van de verantwoordelijke beveiliging (met alle relevante informatie voor ten minste de laatste vijf jaar in het dd/mm/jjjj-formaat); 
  • recent (max. 6 maand) uittreksel strafregister van de verantwoordelijke beveiliging; 
  • kopie recto-verso van de identiteitskaart (of paspoort) van de verantwoordelijke. beveiliging 

  Opgelet: de Europese regelgeving vereist een verantwoordelijke beveiliging voor elke site van een onderneming die de status van erkend agent aanvraagt. Indien er meerdere locaties zijn waar identificeerbare luchtvracht/-post wordt verwerkt of opgeslagen, is het noodzakelijk om per site een andere verantwoordelijke beveiliging aan te duiden. 

  Aanvraag indienen

  Een aanvraag voor erkenning kunt u alleen indienen per mail (in pdf-formaat) naar: kc.airfreight@mobilit.fgov.be of ra.airfreight@mobilit.fgov.be 

  Onderwerp van de mail: "RA/KC approval procedure Step 1 + Firmanaam" op gevaar van niet-behandeling van uw aanvraag. Er wordt geen gevolg gegeven aan onvolledige aanvragen.  

  Vervolg van de procedure

  Als het dossier in orde is, zal het directoraat-generaal Luchtvaart de kandidaat beveiligingsverantwoordelijke uitnodigen voor een gesprek. Daarbij zal het DGLV onder andere volgende documenten/informatie overmaken: 

  • de Belgische en Europese regelgeving in verband met luchtvracht; 
  • de richtlijnen voor het opstellen van een beveiligingsprogramma. 

  De inspecteurs van het DGLV zullen het ingediende beveiligingsprogramma onderzoeken en een controle ter plaatse van de gespecificeerde plaats(en) uitvoeren (audit) om na te gaan of de aanvrager voldoet aan de vereisten van Verordening (EG) n° 300/2008 en de uitvoeringsbesluiten daarvan. 

  • ACC3 

  Elke luchtvaartmaatschappij die luchtvracht of -post van een derde land naar de Europese Unie wilt vervoeren, dient te voldoen aan de ACC3-regelgeving. Concreet moeten de operaties van de maatschappij op de luchthaven van oorsprong gevalideerd worden. 

  Luchtvaartmaatschappijen kunnen voor alle informatie omtrent ACC3 rechtstreeks contact opnemen met de dienst luchtvaartbeveiliging via het e-mailadres acc3.applications@mobilit.fgov.be

  Het DGLV erkent geen onafhankelijke validators voor ACC3. Een dergelijke erkenning kunt u aanvragen in een andere lidstaat van de EU. 

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Luchtvaart
Dienst Veiligheid van de burgerluchtvaart
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

ra.airfreight@mobilit.fgov.be 
kc.airfreight@mobilit.fgov.be 
acc3.applications@mobilit.fgov.be 
inspection.air.security@mobilit.fgov.be