De vergunning voor luchtverkeersleiders

Dit is ook van toepassing op de vergunning voor leerling-luchtverkeersleiders.

Om luchtnavigatiediensten te kunnen verlenen is hoogopgeleid personeel nodig waarvan de bevoegdheid op verschillende manieren kan worden aangetoond. De meest geschikte manier om de bekwaamheid van luchtverkeersleiders aan te tonen is een gemeenschappelijke vergunningsregeling voor luchtverkeersleiders in stand te houden. Deze vergunning moet worden gezien als een soort diploma voor elke individuele luchtverkeersleider in de Europese Unie.

De vergunning vermeldt:

 • de bevoegdverklaring (een aanduiding van het type luchtverkeersdienst waartoe een luchtverkeersleider bevoegd is);
 • de aantekeningen op de vergunning (die de specifieke vaardigheden van de luchtverkeersleider weerspiegelen);
 • de machtiging door de bevoegde autoriteiten voor het verlenen van diensten in een bepaalde sector of groep van sectoren.

Luchtverkeersleidingsdiensten die binnen het toepassingsgebied van verordening (EG) 216/2008 vallen, mogen uitsluitend worden verleend door luchtverkeersleiders met een vergunning in overeenstemming met deze verordening.

Vergunningsaanvraag

De informatie-uitwisseling ter verkrijging van de Belgische vergunning voor (leerling-)luchtverkeersleiders wordt geregeld door de opleidingsorganisatie. Dit is een taak van de dienstverlener die hiervoor een elektronisch gegevensbestand naar de Belgische Civil Aviation Authority (CAA) stuurt. De CAA verschaft de dienstverlener een papieren versie van de vergunning. De specificaties van de vergunning voor de (leerling-)luchtverkeersleider zijn in overeenstemming met bijlage I van voornoemde verordening.

Medische certificaten

Medische certificaten worden afgegeven door een bevoegde medische organisatie. Medische eisen zijn op verzoek van de lidstaten van Eurocontrol ontwikkeld en worden beschouwd als geschikte normen om de naleving van deze verordening te verzekeren. De afgifte van medische certificaten dient te voldoen aan de door Eurocontrol vastgestelde eisen voor Europese medische certificering klasse 3 van luchtverkeersleiders.

Een leerling-luchtverkeersleidersvergunning aanvragen

Aanvragers van een leerling-luchtverkeersleidersvergunning moeten:

 • ten minste 18 jaar oud zijn;
 • houder zijn van ten minste een diploma voor middelbaar onderwijs dat de aanvrager in staat stelt de opleiding tot luchtverkeersleider met goed gevolg te doorlopen;
 • met succes een initiële opleiding met betrekking tot de bevoegdverklaring hebben voltooid;
 • in het bezit zijn van een geldig medisch certificaat;
 • blijk hebben gegeven van een passend niveau van taalvaardigheid.

Een luchtverkeersleidersvergunning aanvragen

Aanvragers van een luchtverkeersleidersvergunning moeten:

 • ten minste 21 jaar oud zijn;
 • houder zijn van een leerling-luchtverkeersleidersvergunning;
 • een erkend opleidingsplan voor luchtverkeersleidingseenheden hebben voltooid en geslaagd zijn voor de vereiste examens;
 • in het bezit zijn van een geldig medisch certificaat;
 • blijk hebben gegeven van een passend niveau van taalvaardigheid.

Erkenning van vergunningen

De Belgische CAA erkent de vergunningen van luchtverkeersleider en leerling-luchtverkeersleider en de bijbehorende bevoegdverklaringen, aantekeningen met betrekking tot de bevoegdverklaring en taal en de bijbehorende, door andere lidstaten in overeenstemming met verordening 805/2011 van de Commissie afgegeven medische certificaten.

Toepasselijke verordening

Verordening (EU) 805/2011 van de Commissie van 10 augustus 2011 waarin gedetailleerde regels zijn vastgesteld voor vergunningen en bepaalde certificaten van luchtverkeersleiders overeenkomstig verordening (EG) 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad.