Interoperabiliteit

Het doel van verordening (EG) 552/2004, de interoperabiliteitsverordening, is om interoperabiliteit tot stand te brengen tussen de verschillende systemen, onderdelen en daarmee samenhangende procedures van het Europees netwerk voor luchtverkeersbeveiliging (EATMN), met inachtneming van de toepasselijke internationale regels.

De interoperabiliteitsverordening beoogt te zorgen dat nieuwe gevalideerde concepten en technologieën tijdig en efficiënt kunnen worden geïntroduceerd. De volgende acht domeinen worden behandeld:

 • Luchtruimbeheer;
 • Regeling van luchtverkeersstromen;
 • Luchtverkeersdiensten;
 • Communicatie;
 • Navigatie;
 • Toezicht;
 • Luchtvaartinlichtingendiensten;
 • Meteorologische gegevens.

Benadering in de regelgeving

Volgens de interoperabiliteitsverordening zijn de instrumenten voor regelgeving onderverdeeld in drie lagen:

1. de essentiële eisen (ER) zijn een integraal onderdeel van de interoperabiliteitsverordeningen dus het hoogste niveau van wetgeving;

2. de implementatiemaatregelen (IR). Het doel van een implementatiemaatregel is:

 • specifieke eisen bepalen die de essentiële eisen aanvullen of verfijnen, met name op het gebied van veiligheid, naadloze werking en prestaties; en/of
 • voorzover nodig, specifieke eisen omschrijven die de essentiële eisen aanvullen of verfijnen, met name met betrekking tot de gecoördineerde invoering van nieuw, overeengekomen en goedgekeurde operationele concepten of technologische ontwikkelingen; en/of
 • de onderdelen van systemen bepalen; en/of
 • de procedures voor het beoordelen van specifieke conformiteit omschrijven, met inschakeling, voor zover nodig, van aangemelde instanties voor de beoordeling van de conformiteit of de geschiktheid voor gebruik van onderdelen en de verificatie van systemen, en/of
 • de implementatievoorwaarden vermelden, inclusief, voorzover nodig, de datum waarop de belanghebbende partijen daaraan moeten voldoen.

3. de communautaire specificaties (CS). Deze derde laag valt buiten het verplichte deel van de regelgevingsmiddelen. De toepassing van communautaire specificaties of andere technische specificaties blijft vrijwillig.

Indien de essentiële eisen en/of de implementatiemaatregelen voor interoperabiliteit worden gevolgd,  wordt de naleving voor systemen en de bijbehorende procedures, of voor onderdelen die voldoen aan de relevante communautaire specificaties en waarvan de referentienummers bekendgemaakt zijn in het Publicatieblad van de Europese Unie (PbEU) verondersteld in orde te zijn.

Wetgeving

De meest recente implementatiemaatregelen zijn beschikbaar op de website van de Europese Commissie, alsook de meest recente status over de communautaire specificatie van de verschillende organisaties.

Conformiteitsbeoordeling

Artikel 5 (onderdelen) en 6 (systemen) van de interoperabiliteitsverordening bepalen de basiseisen voor verificatie van de naleving. Richtlijnen voor het proces ter beoordeling van de conformiteit zijn te vinden op de website van de Conformity Assessment Task Force.

Verplichtingen voor verleners van luchtnavigatiediensten (ANSP)

De interoperabiliteitsverordening trad in werking op 20 april 2004. De essentiële eisen van de verordening kennen echter een overgangsperiode zoals bepaald in artikel 10 van verordening (EG) 552/2004. Naleving van de essentiële eisen en relevante implementatiemaatregelen moet worden aangetoond door het indienen van een EG-verklaring van verificatie en een technisch dossier bij de BSA-ANS voorafgaand aan het in dienst stellen van systemen. Naleving van de essentiële eisen is verplicht vanaf 20 april 2011 voor alle systemen en onderdelen van het Europees netwerk voor luchtverkeersbeveiliging die thans in gebruik zijn.