BeMob-enquêtes

Changed
20/09/2023

Wat zijn de BeMob-enquêtes? 

Het doel van het BeMob-project is om een reeks enquêtes over mobiliteit en innovaties op dat gebied te organiseren. Het project streeft daarom twee ambities na: 

  • Informatie verzamelen over het gedrag van de Belgen op het gebied van verplaatsingen en de mate waarin ze aansluiting vinden bij nieuwe vervoermiddelen. 
  • Peilen naar de mening van de Belgische bevolking over actuele mobiliteitsvraagstukken. 

Hoe worden de enquêtes afgenomen? 

De FOD Mobiliteit en Vervoer schakelt een extern onderzoeksbureau in dat de BeMob-enquêtes online afneemt. Het beschikt over een groot panel respondenten dat representatief is voor de Belgische bevolking. 

BeMob-enquêtes verschillen van grootschalige enquêtes zoals de MONITOR-enquête of de enquêtes over het woon-werkverkeer, op het vlak van: 

  • flexibiliteit en een snelle uitvoering  
  • mogelijkheid om in te zoomen op een bepaald thema en dieper in te gaan op  mobiliteitsvraagstukken 
  • aandacht voor de actualiteit of innovaties op het gebied van mobiliteit 

BeMob-rapporten 

De volgende tabel bevat een overzicht van de BeMob-enquêtes over verschillende thema's in verband met de mobiliteit en verplaatsingen van de Belgen. 

Impact van COVID-19 op de mobiliteitsgewoontes van de Belgen (1ste editie) 

Het rapport schetst de impact van Covid-19 op de mobiliteitsgewoonten van de Belgen. De enquête werd in juni 2020 door iVOX uitgevoerd bij een representatieve steekproef van 2.000 respondenten. Het doel van de enquête is tweeledig: 

  • Gegevens verzamelen over het mobiliteitsgedrag tijdens de gezondheidscrisis in België.  

  • Peilen naar de impact van Covid-19 op het mobiliteitsgedrag en de mobiliteitsgewoonten van de Belgen op lange termijn. 

Impact van COVID-19 op de mobiliteitsgewoontes van de Belgen (2de editie) 

Een tweede enquête over de impact van Covid-19 op de mobiliteitsgewoonten van de Belgen werd tussen eind november en begin december 2020 door iVOX afgenomen. Een steekproef van 2.000 respondenten die representatief is voor de Belgische bevolking werd bevraagd om na te gaan of hun antwoorden zes maanden na de eerste enquête zijn geëvolueerd. Deze tweede editie streeft dezelfde doelstellingen na:  

  • Gegevens verzamelen over het mobiliteitsgedrag tijdens de gezondheidscrisis. 

  • Peilen naar de mogelijke impact van de gezondheidscrisis op het mobiliteitsgedrag en de mobiliteitsgewoonten op lange termijn.  

De centrale vraag luidt: in welke mate hebben de Belgen hun mobiliteitsgewoonten aangepast en wat zijn hun plannen op het vlak van mobiliteit na de gezondheidscrisis? 

Voor- en nadelen van de gebruikelijke vervoerswijzen

De enquête peilt naar de verschillende factoren die van invloed zijn op het gebruik, of niet-gebruik, van de verschillende vervoermiddelen in België. Het onderzoek werd in december 2019 door iVOX uitgevoerd bij een representatief panel van 2.000 respondenten. De vragen hadden betrekking op de gebruiksfrequentie van de verschillende vervoerswijzen en de voor- en nadelen van elke vervoerswijze (trein, MTB, fiets, te voet, auto, carpoolen). 

Enquête micromobiliteit - Resultaten per vervoerswijze

 

Enquête micromobiliteit - Volledige resultaten

 

De twee BeMob-rapporten zoomen in op de micromobiliteit, dit is het gebruik van alternatieve vervoermiddelen zoals de fiets (al dan niet met elektrische ondersteuning), step of eenwieler. De enquête werd in december 2019 door iVOX afgenomen bij 2.000 respondenten om hun mening te kennen over verschillende alternatieve vervoerswijzen, de veiligheid daarvan en hun potentieel.  

Verplaatsingen over de Belgische grenzen heen, in 2019

Verplaatsingen over de Belgische grenzen heen, 2de uitgave

De BeMob-enquête zoomt in op de verplaatsingen van de Belgen over de Belgische grenzen heen en onderzoekt welke vervoermiddelen worden gebruikt en welke factoren de keuze voor het de ene of andere vervoerswijze beïnvloeden. Deze enquête werd in mei 2020 door iVOX uitgevoerd bij een representatieve steekproef van 2.000 respondenten. De vragen hadden betrekking op hun verplaatsingen, privé of beroepsmatig, buiten België in de loop van 2019. 

Fietsgebruik in België

De enquête onderzoekt de redenen voor verplaatsingen per fiets, de voor- en nadelen ervan en de aankoopintenties. Ook het effect van de toenemende elektrificering van fietsen wordt bestudeerd. De resultaten zijn gebaseerd op een online-enquête die het onderzoeksbureau iVOX heeft uitgevoerd tussen 17 en 29 december 2021 bij 3750 volwassen Belgen, representatief naar gewest, geslacht, leeftijd en diploma.

 

Telewerk in België in 2022

De enquête over telewerk werd gehouden onder 1250 Belgische werknemers in de periode van 21 juni tot 5 juli 2022. Deze enquête is onderdeel van een ruimere enquête over de woon-werkverplaatsingen, die in verschillende golven zal worden uitgevoerd om de verschillende seizoenen van het jaar te bestrijken en waarbij uiteindelijk 5000 Belgische werknemers zullen worden bevraagd. 

Toegankelijkheid van het vervoer in België De enquête werd tussen 20 juni en 5 juli 2022 online afgenomen bij 3000 Belgen (representatief naar gewest, gender, leeftijd en diploma). Het doel van deze enquête is de objectivering van bepaalde moeilijkheden die individuen bij hun verplaatsingen kunnen ondervinden, met bijzondere aandacht voor verplaatsingen met het openbaar vervoer.

De gebruikte vervoerswijzen door de Belgen in 2022

De resultaten van dit rapport behelzen de gegevens van vier analysegolven, uitgevoerd tussen maart en december 2022 bij een panel van meer dan 4.600 respondenten tussen de 18 en 79 jaar oud. Ze werden bevraagd over de gebruiksfrequentie van hun dagelijkse verplaatsingswijzen (auto, openbaar vervoer, actieve vervoerswijzen, micromobiliteit, motorfiets of bromfiets).

Telewerk in België, tweede uitgave

De enquête over telewerk werd gehouden onder 3750 Belgische werknemers in de periode van oktober 22 tot mei 2023. Deze enquête is onderdeel van een ruimere enquête over de woon-werkverplaatsingen, die in verschillende golven zal worden uitgevoerd om de verschillende seizoenen van het jaar te bestrijken en dat specifiek gericht is op Belgische werknemers. Het is de voortzetting van een eerste enquête die in 2022 werd gelanceerd.

Publicaties

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directie Mobiliteit
Dienst Studies en Enquêtes
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

E-mail : enquetewwv@mobilit.fgov.be