FAQ huidige nationale regelgeving (tot 3012/2020)

datum: ma, 18/04/2016

1.Vergunning afstandspiloot

 

Q. Bestaan er scholen voor opleiding tot afstandspiloot in België?

A. Er bestaan scholen maar deze zijn niet erkend door het DGLV. Meer informatie betreffende de scholen is beschikbaar bij beroepsorganisaties drones.

 

Q. Wat is de geldigheidsduur van een vergunning afstandspiloot?

A. De vergunning afstandspiloot is geldig voor het leven na het slagen van een theoretisch en praktisch examen.

Echter, de houder ervan kan de bevoegdheden maar uitoefenen indien:

 1. De houder in het bezit is van ten minste een geldig medisch certificaat LAPL.
 2. Indien hij de afgelopen 24 maanden tenminste 6 vluchten voor een vluchtduur van ten minste 2 uur heeft uitgevoerd.

In het geval dat de houder niet beantwoordt aan de vereiste 2, moet hij opnieuw een praktijktest uitvoeren bij een examinator aangeduid door het DGLV vooraleer opnieuw gebruik te kunnen maken van de bevoegdheden verbonden aan zijn vergunning afstandspiloot.

 

Q. Wat is de geldigheidsduur van een attest van afstandspiloot?

A. Het attest van afstandspiloot is geldig voor het leven na het slagen voor een praktijktest bij een examinator erkend door het DGLV.

 

Q. Is een vergunning van afstandspiloot afgeleverd door een andere lidstaat van de Europese Unie ook geldig in België?

A. Neen aangezien er geen evaluatie van de gelijkwaardigheid bestaat tussen de verschillende lidstaten van de Europese Unie.

 

Q. Als ik een vergunning van piloot bezit van het type EASA PPL, EASA CPL, EASA ATPL, moet ik dan nog deelnemen aan het examen theorie met het oog op het behalen van een vergunning van afstandspiloot?

A. Neen, elke houder van een geldige vergunning EASA PPL, EASA CPL of EASA ATPL is vrijgesteld van het examen theorie bij het DGLV.

 

Q. Als ik een vergunning van piloot bezit van het type EASA PPL, EASA COPL, EASA ATPL, moet ik dan aantonen dat ik een theorieopleiding heb gevolgd met het oog op het behalen van een vergunning van afstandspiloot?

A. Neen, elke houder van een geldige vergunning EASA PPL, EASA CPL of EASA ATPL is vrijgesteld van het volgen van een theorie opleiding.

 

Q. Welke administratieve kosten zijn er verbonden aan het bekomen van een vergunning / attest van afstandspiloot?

A. Vergunning:

 • Deelname aan het examen theorie: 75€
 • Afleveren van de vergunning van afstandspiloot: 250€
 • Toevoeging van een bevoegdheid op de vergunning van afstandspiloot: 75€
Attest van afstandspiloot: geen
Deze kosten gelden voor 2016 en zullen elk jaar geïndexeerd worden.

 

Q. Wat zijn de vereisten om instructeur theorie te worden?

A.Er bestaan geen specifieke vereisten om theoretische opleiding te geven. Elke persoon kan lessen theorie geven.

 

Q. Wat zijn de vereisten om instructeur praktijk te worden?

A. Elke kandidaat voor de functie van instructeur praktijk moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • houder zijn van een geldige vergunning van afstandspiloot;
 • een cursus hebben gevolgd over pedagogie en didactiek;
 • beschikken over een ervaring als afstandspiloot met ten minste 100 vlieguren.

De kandidaat instructeur praktijk die aan de gecumuleerde voorwaarden voldoet, moet slagen voor een praktijktest in aanwezigheid van een examinator aangeduid door het DGLV.

 

Q. Wanneer kan men een examen theorie afleggen bij het DGLV?

A. Vanaf het moment dat het KB in voegen treedt zal het DGLV zo snel mogelijk examensessies organiseren. De data zullen gepubliceerd worden op de website.

 

Q. Moet ik een logboek bijhouden?

A. Ja, want dat laat toe om uw ervaring als afstandspiloot aan te tonen bij het DGLV.

 

Q. Wat is de inhoud van het logboek?

A. Het logboek van bestuurder van een RPA bevat ten minste de volgende informatie:

 • de datum van elke vlucht;
 • de naam en voornaam en geboortedatum van de bestuurder van een RPA;
 • het registratiekenmerk van de gebruikte RPAS;
 • de opstijg- en landingsplaats (plaatsnaam of  GPS-coördinaten);
 • de vertrek- en aankomsttijd van de vlucht of serie vluchten;
 • de totale vliegtijd;
 • het type activiteit tijdens de vlucht of serie vluchten;
 • in voorkomend geval, de naam van andere personen die betrokken waren bij de vluchtoperaties (vb: RPA-waarnemer).

 

2.Vluchtuitvoeringen

Q. Is het toegestaan om goederen te vervoeren binnen een bedrijf (buiten, tussen verschillende gebouwen)?

A. Neen, het transport van vracht is niet toegelaten door het geldende Koninklijk Besluit dat het gebruik van drones in het Belgisch luchtruim regelt.

 

Q. Welk soort verzekeringscontract moet ik afsluiten?

A. Voor elke activiteit van klasse 1 of klasse 2 is een verzekering verplicht die de burgerlijke aansprakelijkheid voor toegebrachte schade door luchtvaartuigen aan personen en goederen dekt.

Voor elk gebruik buiten klasse 1 of klasse 2 moet u er zeker van zijn dat uw familiale verzekering de burgerlijke aansprakelijkheid dekt van uw activiteit met het op afstandbestuurde luchtvaartuig.

 

Q. Moet ik een verklaring opsturen voor elke vlucht?

A. Neen. Een verklaring zal over het algemeen een type activiteit dekken en niet een vlucht. Niettegenstaande zal elke vlucht in klasse 1b op voorhand per e-mail aan het DGLV gemeld moeten worden.

   

Q. Moet ik een toelating aanvragen voor elke vlucht?

A. Neen. Een toelating zal over het algemeen een type activiteit dekken en niet een vlucht. Niettegenstaande zal elke vlucht in klasse 1a op voorhand per e-mail aan het DGLV gemeld moeten worden.

   

Q. Hoe gaat het DGLV controle uitoefenen op de vluchtuitvoeringen / de afstandspiloten / de vluchten?

A. Door middel van de Dienst Inspecties van het DGLV die onaangekondigde inspecties kan uitvoeren op het terrein. De lokale politie is ook bevoegd in dit domein.

   

Q. Mag ik mijn drone gebruiken in de stad?

A. Neen, maar het gebruik van een drone met een maximale opstijgmassa van minder dan 1kg voor uitsluitend recreatieve doeleinden is mogelijk onder de volgende cumulerende voorwaarden:

 • buiten elke publieke zone;
 • op een vlieghoogte van minder dan 10m boven de grond;
 • op meer dan 3 km van elke burgerlijke of militaire luchthaven/luchtvaartterrein.

   

Q. Mag ik acteurs of figuranten overvliegen tijdens opnames voor film of televisie?

A. Ja, in een klasse 1a activiteit, nadat een risicoanalyse is uitgevoerd en na ontvangst van een toelating door het DGLV.

   

Q. Mag ik FPV vluchten doen in klasse 2 en 1?

A. Niet in klasse 2. In klasse 1 enkel indien de afstandspiloot bijgestaan wordt door een waarnemer en dat de afstandspiloot en de waarnemer in voortdurend contact staan met elkaar.
De waarnemer moet ervoor zorgen dat de vluchtuitvoeringen met de drone uitgevoerd worden rekening houdend met de beperkingen van klassen 1.

   

Q. Mag ik wedstrijden FPV doen met een drone?

A. De FPV wedstrijden met uitsluitend een sportief en recreatief doel kunnen georganiseerd worden op een privé terrein waarbij de volgende voorwaarden moeten gerespecteerd worden:

 • een drone met een maximale opstijgmassa onder 1 kg;
 • op een privé terrein;
 • op een vlieghoogte van maximum 10 m boven de grond;
 • op een afstand van meer dan 3km van een burgerlijke of militaire luchthaven of luchtvaartterrein;
 • zonder de veiligheid van personen en goederen op de grond in gevaar te brengen;
 • respecteren van de regelgeving aangaande de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
 • geen waarnemer.

   

Q. Mogen de afstandspiloot of de waarnemer zich verplaatsen tijdens de vlucht om de drone te volgen (met een voertuig of ander vervoermiddel)?

A. Neen, de afstandspiloot en/of de waarnemer(s) moeten ter plaatse blijven.

 

3.Technisch gedeelte

   

Q. Wat is een homologatie?

A. De homologatie van een type RPAS is een bevestiging van de karakteristieken zoals beschreven in de gebruikshandleiding van de fabrikant. Deze bevestiging (certificaat van overeenstemming) kan bekomen worden na evaluatie van een technisch dossier, gevolgd door een test in vlucht.

Kosten voor een homologatie::

 • Afleveren van een certificaat van overeenstemming/ 225€ / type
 • Wijziging van een certificaat van overeenstemming/ 75 € / wijziging

Deze kosten gelden voor 2016 en zullen elk jaar geïndexeerd worden.

   

Q. Is een RPAS die reeds gehomologeerd is in een andere lidstaat van de Europese Unie ook in België erkend?

A. Ja.

   

Q. Wat zijn de beperkingen / de regels in verband met het gebruik van radiofrequenties?

A. Hiervoor wordt verwezen naar het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) (http://www.bipt.be)

 

Q. Waarom moet ik een RPAS registreren?

A. Het registreren van een RPAS laat toe om een RPAS te identificeren. Zo kan men ingeval van een incident de eigenaar gemakkelijker terugvinden.

 

Q. Uit welke elementen bestaat een op afstandbestuurd luchtvaartuigsysteem (RPAS)?

A. Een op afstandbestuurd luchtvaartuigsysteem bestaat uit drie essentiële elementen:: het luchtvaartuig zonder piloot aan boord, een grondcontrolestation en een afstandspiloot.

   

Q. Wat betekenen UA, UAV, UAS, RPAS, RPA en Drone?

 • UA: Unmanned Aircraft, een onbemand vliegtuig
 • UAV: Unmanned Aerial Vehicle, een onbemand luchtvaartuig
 • UAS: Unmanned Aircraft System, een onbemand luchtvaartuigsysteem
 • RPAS: Remotely Piloted Aircraft System, een op afstandbestuurd luchtvaartuigsysteem
 • RPA: Remotely Piloted Aircraft, een op afstandbestuurd luchtvaartuig
 • Drone: vulgariserend synoniem om een op afstandbestuurd luchtvaartuig aan te duiden

 

4. Luchtruim

   

Q. Hoe kan ik weten in welk luchtruim ik me bevind?

A. De luchtvaartgids AIP (de publicatie van luchtvaartinformatie) is de enige officiële en actuele bron van informatie die onder andere de zones herneemt die gecontroleerd / gereglementeerd zijn en elke andere informatie bevat betreffende de vliegverkeersregels. Deze luchtvaartgids is gratis te raadplegen op de website van Belgocontrol (www.belgocontrol.be)
De ‘low air’ kaart duidt de verschillende types luchtruim aan. Deze kaart is beschikbaar bij het Nationaal Geografisch Instituut NGI (www.ngi.be)

   

Q. Hoe kan ik weten of een gespecialiseerde zone actief is?

A. Op de website van Belgocontrol, via de NOTAMs (Notices to Airmen) en met de kaarten die de situatie per dag weergeven en gratis te raadplegen zijn op de website van Belgocontrol (www.belgocontrol.be).

   

Q. Moet ik een notificatie doen voor een vlucht?

A. Elke vlucht die uitgevoerd wordt in klasse 1 moet voorafgaand gemeld worden aan het DGLV.

   

Q. Wat is het verschil tussen een modelluchtvaartuig, een drone en een staatsluchtvaartuig?

A. Een modelluchtvaartuig is een op afstand bestuurd onbemand luchtvaartuig enkel gebruikt voor sportieve en recreatieve doeleinden op een afgebakend luchtvaartterrein en in een gereserveerd luchtruim.

Een drone is een onbemand luchtvaartuig met een maximale opstijgmassa van niet meer dan 150kg, bestuurd vanaf een grondcontrolestation.

Een staatsluchtvaartuig is een luchtvaartuig gebruikt voor operaties van militairen, douane, politie, opsporing en redding, brandbestrijding, kust-overwaking of gelijkaardige operaties of activiteiten onder de controle en de verantwoordelijkheid van de Staat, ondernomen in het algemeen belang door een organisatie op vraag van de publieke overheid.