Belgian Civil Drone Council

Belgian Civil Drone Council

Het Kabinet van Minister Bellot nam samen met het Directoraat-Generaal Luchtvaart en luchtverkeersleider skeyes het initiatief om een uitwisselingsplatform op te richten voor continue dialoog over technologische, operationele en regelgevende onderwerpen. Alle partners willen informatie en ervaring uitwisselen en de samenwerking bevorderen om van de Belgische sector van civiele drones een wereldwijde topspeler te maken én de veiligheid te garanderen. 

 

De partners die betrokken werden bij de oprichting van deze Drone Council zijn enerzijds Agoria, Belgian Drone Federation (BeUAS), de Vlaamse dronefederatie EUKA en Skywin, en anderzijds de FOD Mobiliteit en Vervoer (met name het Directoraat-Generaal Luchtvaart), skeyes, de FOD Economie, de geïntegreerde Politie, Defensie en de gewestelijke overheden.

 

Werkgroepen

Om de werking efficiënt te laten verlopen en zoveel mogelijk thema’s te kunnen behandelen, zijn aparte werkgroepen opgericht. Die rapporteren aan het centrale Executive Committee. De Belgian Civil Drone Council kan adviezen of voorstellen overmaken aan de overheidsinstanties en aanbevelingen opstellen voor de sector, maar kan ook eigen evenementen organiseren om zijn activiteiten binnen de sector en bij politieke instanties te promoten.

Er zijn zes werkgroepen voorzien:

 • Operations, Regulation and Use, dat alle operationele aspecten met betrekking tot de operaties met drones behandelt;
 • Airworthiness, dat alle technologische aspecten met betrekking tot de operaties met drones behandelt;
 • Drone Integration, dat de geleidelijke integratie van drones in het bemande luchtverkeer behandelt;
 • Security & C-UAV, dat alle beveiligingsaspecten met betrekking tot de operaties met drones behandelt;
 • Support & Promotion, belast met alle andere aspecten met betrekking tot de operaties met drones
 • Innovation, Research & Development, dat voorstellen zal formuleren met betrekking tot onderzoeksprojecten en competentienoden.

Meer info over de taken van elke Working Group, vindt u hier: [lien vers le tableau à ajouter]

Van de partners en leden wordt een actieve, onbezoldigde deelname verwacht, maar daarnaast is geen financiële inbreng vereist.

 

Oproep aan kandidaten

De Belgian Civil Drone Council heeft uw medewerking nodig om zijn werkzaamheden uit te voeren en zo de Belgische professionele dronesector te promoten.

Daarom lanceert de Belgian Civil Drone Council twee oproepen tot kandidaten:

 

 • Oproep tot toetreding aan de Belgian Civil Drone Council om deel te nemen aan de Working Groups: 

Elke Belgische persoon, organisatie of firma die professioneel actief is in een domein dat behandeld wordt door een werkgroep, kan zich kandidaat stellen om zijn steentje bij te dragen tot de werkzaamheden van deze werkgroep. Als u drone constructeurs, operatoren, opleidingsverstrekkers, professionele dronepiloten of bedrijf,  academische instelling of overheidsdienst die dronetechnologie ontwikkelen en/of gebruiken, aarzel dan niet om tot de Belgian Civil Drone Council toe te treden en stuur dit formulier naar bcdc@mobilit.fgov.be.

De kandidaturen worden door het Secretariaat van de Belgian Civil Drone Council en de Working Group Coordinator van de Working Group waaraan de kandidaat wenst deel te nemen geëvalueerd. De toetreding aan de Belgian Civil Drone Council zou dus eind Juni al dan niet aanvaard worden.

 

 

 • Oproep aan kandidaten voor de functie van Working Group Coordinator

Elke WG wordt voorgezeten door een Coordinator. De Coordinator heeft in het bijzonder tot taak de werkzaamheden van zijn Working Group te organiseren (agenda, bijeenroepen, vergaderingen leiden, eventueel externe deskundigen uitnodigen…), aan het centrale Executive Committee rapporteren over de voortgang van de werking van de Working Group en voorstellen, aanbevelingen die voortvloeiend uit de Working Group aan het ExeCom presenteren.

Als u beschikt over expertise met betrekking tot de onderwerpen behandeld door een Working Group en leiderschapskwaliteiten, aarzel dan niet om te solliciteren naar een functie als Working Group Coordinator en stuur ten laatste op 31 mei 2019 dit formulier naar bcdc@mobilit.fgov.be.

 

De Working Group Coordinators zullen midden Juni door het centrale Executive Committee aangesteld worden.

 

 

Working Group 1
Operations, Regulation and Use
Working Group 2
Airworthiness

WG 1 is belast met alle operationele aspecten met betrekking tot operaties met drones. De WG formuleert aanbevelingen en voorstellen om het werk van de professionele marktdeelnemers te vergemakkelijken (voorstellen van standaarddocumenten of documenten ter verbetering bij het beheer van aanvragen, aanbevelingen op het gebied van operaties, bepalen van een gemeenschappelijk Belgisch standpunt…) waarbij er ten alle tijden gezorgd wordt voor een hoog veiligheidsniveau.

De WG is in het bijzonder verantwoordelijk voor de volgende punten:

 • toepassing van de regelgeving op het gebied van de veiligheid;
 • risicoanalyse;
 • ontwikkeling van scenario's;
 • opleiding;
 • opvolgen van regelgevende ontwikkelingen op Europees en internationaal niveau.

 

 

 

 

WG 2 is belast met alle technologische aspecten met betrekking tot de operaties met drones met name bedoeld om het veiligheidsniveau van de operaties met drones te verhogen. De WG formuleert aanbevelingen met betrekking tot de uitrusting van drones, het monitoren van hun luchtwaardigheid, de naleving van de regelgevingseisen en formuleert voorstellen inzage de technologische ontwikkeling van drones alsook van de onderdelen en componenten ervan. De WG kan eveneens voorstellen om projecten op te starten.

De WG is in het bijzonder verantwoordelijk voor de volgende punten:

 • certificeringseisen;
 • onderhoudseisen;
 • ontwikkeling van testzones;
 • opvolgen van normatieve werkzaamheden op gewestelijk, federaal, Europees en internationaal niveau;
 • ondersteuning bij het proces van verklaring van overeenstemming van de drones met de geldende normen;
 • ondersteuning bij het proces om drones op de markt te brengen;
 • opvolgen van technologische ontwikkelingen op Europees en internationaal niveau.
Working Group 3
Drone integration
Working Group 4
Security & C-UAV

WG 3 is belast met alle operationele en technologische aspecten met betrekking tot de geleidelijke integratie van drones in het bemande luchtverkeer.  De WG formuleert aanbevelingen en voorstellen om de operaties van drones in luchtruimen met bemand luchtverkeer te vergemakkelijken.

De WG is in het bijzonder verantwoordelijk voor de volgende punten:

 • gebruik van het luchtruim met name binnen gecontroleerde zones;
 • ondersteuning van de ontwikkeling van BVLOS-vluchten;
 • gebruik van frequenties;
 • UTM en U-Space;
 • volgen van ontwikkelingen op Europees en internationaal niveau.

WG 4 is belast met alle beveiligingsaspecten met betrekking tot de operaties met drones. De WG formuleert aanbevelingen of voorstellen om het openbaar belang te beschermen waarbij er tegelijkertijd gezorgd wordt dat de ontwikkeling van de operaties met drones mogelijk blijft.

De WG is in het bijzonder verantwoordelijk voor de volgende punten:

 • counter-drones maatregelen (C-UAV);
 • bescherming van luchthavens en andere gevoelige locaties tegen drones;
 • cybersecurity;
 • gebruik van drones in noodsituaties;
 • toepassing van de regelgeving op het gebied van de beveiliging (security).
Working Group 5
Support and Promotion
Working Group 6
Innovation, Research & Development

WG 5 is belast met alle andere aspecten met betrekking tot de operaties met drones. De WG formuleert aanbevelingen of voorstellen om de ontwikkeling van de Belgische sector van civiele drones voor professioneel gebruik te ondersteunen en deze professionals, en in bredere zin, het publiek bewust te maken van de verschillende aspecten van deze sector. De WG kan eveneens voorstellen om projecten op te starten, opstellen van forums of andere evenementen te organiseren alsook om informatiedocumenten te publiceren.

De WG is in het bijzonder verantwoordelijk voor de volgende punten:

 • evaluatie en toekomstperspectieven voor de Belgische sector van civiele drones voor professioneel gebruik;
 • stimulering van de Belgische sector van civiele drones voor professioneel gebruik, met inbegrip van communicatieacties;
 • verzekeringen;
 • bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer;
 • Rekening houden met de milieueisen;
 • ondersteuning van de ontwikkeling op internationaal niveau.

WG 6 is belast met het vertalen van de gaps en opportuniteiten die in de Roadmap of in het kader van de werkzaamheden van andere WGs zijn geïdentificeerd naar onderzoeksprojecten en competentienoden. De WG  formuleert daartoe aanbevelingen of voorstellen. De WG kan eveneens voorstellen om projecten of academische innovatieprogramma’s op te zetten.

De WG is in het bijzonder verantwoordelijk voor de volgende punten:

 • analyse van het technologische kader en de maatschappelijke impact van de dronetoepassingen en van het daaraan gerelateerd onderzoek;
 • detecteren van noden en opportuniteiten die door middel van fundamenteel en toegepast onderzoek kunnen leiden tot innovatieve drone toepassingen;
 • opzetten van multidisciplinaire onderzoekstrajecten tussen de verschillende actoren van de sector die vertaald worden naar nieuwe implementeerbare drone-innovaties;
 • definitie van nieuwe opleidingen en nieuwe competentieprogramma’s in functie van toekomstige noden zodat de verworven expertise duurzaam kan worden verankerd.