Onderhoudsprogramma (AMP) voor EASA-luchtvaartuigen

Changed
01/12/2022
 • Een onderhoudsprogramma (Aircraft Maintenance Programme of AMP) geeft een overzicht van het geplande onderhoud dat voor de permanente luchtwaardigheid van een luchtvaartuig noodzakelijk is.

  Voor in België ingeschreven EASA-luchtvaartuigen (luchtvaartuigen onder Europese wetgeving) moet u het onderhoudsprogramma laten goedkeuren door:

  • het Directoraat-generaal Luchtvaart (DG Luchtvaart)

  of, in sommige gevallen:

  • een luchtwaardigheidsbeheersorganisatie (CAMO) of
  • een organisatie voor gecombineerde luchtwaardigheidstaken (CAO)

  Voor niet-complexe EASA-luchtvaartuigen kan de eigenaar in bepaalde gevallen het onderhoudsprogramma declareren.

  Welke EASA-luchtvaartuigen?

  Goedkeuring onderhoudsprogramma?

  • Complexe luchtvaartuigen
  • Commerciële luchtvaartuigen

  Initiële goedkeuring

  DG Luchtvaart

  Herziening

  DG Luchtvaart

  Of CAMO (indirecte goedkeuring)

  Tussentijdse goedkeuring

  • CAMO (indirecte goedkeuring)
  • DG Luchtvaart

  Niet-complexe luchtvaartuigen

  (deel ML van Europese verordening 1321/2014)

  • CAMO (goedkeuring) of CAO
  • Eigenaar (declaratie)

  Niet-complexe luchtvaartuigen, andere dan deel ML

   

  Initiële goedkeuring

  DG Luchtvaart

  Herziening

  DG Luchtvaart

  Of CAMO/CAO (indirecte goedkeuring)

  Tussentijdse goedkeuring

  • CAMO/CAO (indirecte goedkeuring)
  • DG Luchtvaart

  Complexe luchtvaartuigen en luchtvaartuigen gebruikt door een luchtvaartmaatschappij met exploitatievergunning

  De CAMO (managementorganisatie voor permanente luchtwaardigheid) moet bij het DG Luchtvaart de goedkeuring (initiële goedkeuring, herzieningen en tussentijdse wijzigingen) van het onderhoudsprogramma aanvragen voor:

  Voor tussentijdse wijzigingen is ook een indirecte goedkeuring door de CAMO zelf mogelijk. De volledige procedure voor het opstellen, indienen en laten goedkeuren van een onderhoudsprogramma of van onderhoudsspecificaties vindt u in de:

  1. Initiële goedkeuring

   1. Stel een aanvraagdossier samen.

   Het dossier moet het volgende bevatten:

   • het onderhoudsprogramma met handtekening voor goedkeuring van de CAMO
   • indien nodig de onderhoudsgegevens waarop het onderhoudsprogramma gebaseerd is

   2. Stuur het aanvraagdossier op naar het DG Luchtvaart.

   E-mail: commercialaviation@mobilit.fgov.be 

   3. Het DG Luchtvaart evalueert het aanvraagdossier.

   Eventuele vaststellingen krijgt u schriftelijk meegedeeld. Bij een gunstige evaluatie keurt het DG Luchtvaart het dossier goed.

   4. U ontvangt de goedkeuringsbrief.

   Zodra de goedkeuringsbrief toekomt, moet u die toevoegen aan het onderhoudsprogramma. Pas na toevoeging van de brief kunt u het programma verdelen.

  2. Herziening

   Minstens eenmaal per jaar moet de CAMO het onderhoudsprogramma herzien. Als een volledige herziening nodig is, krijgt u deze goedkeuring op dezelfde manier als een initiële goedkeuring of, in sommige gevallen, via een indirecte goedkeuring.

   De herziening moet het volgende in het onderhoudsprogramma verwerken:

   • de tussentijdse wijzigingen goedgekeurd door het DG Luchtvaart
   • de tussentijdse wijzigingen indirect goedgekeurd door de CAMO
   • de resultaten van het betrouwbaarheidsprogramma of van de operationele ervaring
   • de wijzigingen van de onderhoudsgegevens van de constructeur, houders van aanvullende typecertificaten en andere bevoegde organisaties (bijvoorbeeld Design Organisations)

   Bij een volledige herziening moet u op alle gewijzigde bladzijden de markering voor wijzigingen aanbrengen. Een volledige herziening moet ook een overzicht bevatten van alle aangebrachte wijzigingen sinds de laatste goedkeuring en de reden voor elke wijziging.

  3. Tussentijdse wijzigingen

   Een tussentijdse goedkeuring (TR : Temporary Revisions) mag alleen worden gebruikt voor dringende taken met betrekking tot een vliegtuig of een vloot. Voor tussentijdse wijzigingen is een indirecte goedkeuring door een erkende organisatie mogelijk.

   Bezorg binnen de vijftien kalenderdagen vanaf een indirecte goedkeuring een kopie aan het DG Luchtvaart (commercialaviation@mobilit.fgov.be). U krijgt daarvan een schriftelijke ontvangstbevestiging.

   Als een indirecte goedkeuring niet mogelijk is, laat u de tussentijdse wijziging door het DG Luchtvaart goedkeuren zoals een initiële goedkeuring. Het aanvraagdossier moet het volgende bevatten:

   • de voorziene wijzigingen met handtekening voor goedkeuring van de CAMO
   • indien nodig de onderhoudsgegevens waarop het onderhoudsprogramma gebaseerd is
   • een overzicht van de voorziene wijzigingen met de redenen waarop elke wijziging gebaseerd is

   Na een gunstige evaluatie ontvangt u een ondertekend exemplaar van de wijzigingen.

  4. Onderhoudsprogramma op basis van onderhoudsspecificaties

   In een aantal gevallen is een vereenvoudigde werkwijze mogelijk. U kunt met onderhoudsspecificaties het onderhoudsprogramma opstellen voor luchtvaartuigen:

   • waarvoor de fabrikant geen onderhoudsplanningsdocument (maintenance planning document) of maintenance review board ontwikkeld heeft maar alleen een onderhoudshandboek voor het luchtvaartuig (aircraft maintenance manual)
   • die gecertificeerd zijn voor een maximale configuratie van minder dan twintig passagierszitplaatsen

   U vraagt de goedkeuring aan zoals voor andere onderhoudsprogramma’s. Het aanvraagdossier moet het volgende bevatten:

   • een getekende kopie van de onderhoudsspecificaties
   • een kopie met alle onderhoudsgegevens waarnaar de onderhoudsspecificaties verwijzen
   • een kopie van het opvolgingssysteem voor de verschillende onderhoudstaken

   Bij een gunstige evaluatie ontvangt u een goedkeuringsbrief.

   Minstens eenmaal per jaar is een herziening nodig. Als een volledige herziening nodig is, krijgt u deze goedkeuring op dezelfde manier als een initiële goedkeuring of, in sommige gevallen, via een indirecte goedkeuring.

   Voor tussentijdse wijzigingen is een indirecte goedkeuring door een erkende organisatie mogelijk. Voor een directe goedkeuring moet het aanvraagdossier het volgende bevatten:

   • de kopieën van de gewijzigde documenten
   • een kopie van de bladzijde met de identificatie van de gewijzigde documenten met de nieuwe referenties van de onderhoudsgegevens die aan de basis liggen van de revisie (getekend door de verantwoordelijke voor het luchtwaardigheidsbeheer)

   Bezorg binnen de vijftien kalenderdagen vanaf een indirecte goedkeuring een kopie aan het DG Luchtvaart (commercialaviation@mobilit.fgov.be). U krijgt daarvan een schriftelijke ontvangstbevestiging.

 • Niet-complexe luchtvaartuigen niet gebruikt door een luchtvaartmaatschappij met exploitatievergunning

  De instantie die het onderhoudsprogramma moet goedkeuren, hangt af van het feit of het luchtvaartuig onder deel ML van de Europese verordening 1321/2014 valt.

  1. Niet-complexe luchtvaartuigen bedoeld in deel ML van verordening 1321/2014

   Deel ML van de Europese verordening 1321/2014 is van toepassing voor niet-complexe motoraangedreven luchtvaartuigen die niet gebruikt worden door een luchtvaartmaatschappij met exploitatievergunning:

   • vliegtuigen met een maximale startmassa (MTOM) van 2.730 kg of minder
   • hefschroefvliegtuigen met een maximale startmassa van hoogstens 1.200 kg, die gecertificeerd zijn tot maximaal vier inzittenden
   • andere ELA2-luchtvaartuigen

   ELA2-luchtvaartuigen zijn bemande ELA’s (European Light Aircraft):

   • vliegtuigen met een maximale startmassa van hoogstens 2.000 kg die niet zijn geclassificeerd als complexe motoraangedreven luchtvaartuigen
   • zweefvliegtuigen of gemotoriseerde zweefvliegtuigen met een maximale startmassa van hoogstens 2.000 kg
   • ballonnen
   • hetelucht-luchtschepen
   • gasluchtschepen die aan elk van de volgende kenmerken voldoen:
    • maximum 3 procent statisch gewicht
    • niet-gerichte stuwkracht (met uitzondering van straalomkering)
    • conventioneel en eenvoudig ontwerp van structuur, controlesysteem en ballonetsysteem
    • onbekrachtigde besturing
   • heel lichte hefschroefvliegtuigen

   Voor al de luchtvaartuigen bedoeld in deel ML zijn er twee mogelijkheden:

   • Ofwel geeft de eigenaar het onderhoudsprogramma aan (declaratie) als die zelf de permanente luchtwaardigheidscontrole uitvoert.
   • Ofwel keurt een CAMO of CAO het onderhoudsprogramma goed, als die organisatie verantwoordelijk is voor de permanente luchtwaardigheid van dat luchtvaartuig.

   Het DG Luchtvaart staat voor die luchtvaartuigen met andere woorden niet in voor de goedkeuring van het onderhoudsprogramma.

   Het onderhoudsprogramma moet u opstellen volgens:

   Eventuele afwijkingen van de officiële gegevens van de fabrikant vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de CAMO of CAO die het onderhoudsprogramma goedkeurt of van de eigenaar die het onderhoudsprogramma declareert. Wanneer een CAMO of CAO een onderhoudsprogramma goedkeurt, moet die de bewijzen voor de verantwoording van die afwijkingen bewaren en een kopie ervan bezorgen aan de eigenaar.

   Het DG Luchtvaart kan altijd een kopie van het onderhoudsprogramma opvragen.

   Overgangsmaatregelen

   Voor luchtvaartuigen die in België voor 24 maart 2020 geregistreerd zijn en waarvoor op die datum al een goedgekeurd onderhoudsprogramma was, kan de inhoud van de taken en hun intervallen behouden blijven. Bijvoorbeeld: als het potentieel voor motorrevisie gedefinieerd werd volgens circulaire airw-08, dan kan het interval behouden worden. De CAMO, CAO of eigenaar die het onderhoudsprogramma goedkeurt of aangeeft, is echter verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat het interval nog steeds passend is.

   Uitzondering op verplichting onderhoudsprogramma

   Een onderhoudsprogramma is niet verplicht als:

   • alle ICA's (Instructions for Continuing Airworthiness) van de DAH (Design Approval Holder) strikt gevolgd worden, en
   • alle onderhoudsaanbevelingen strikt opgevolgd worden (bijvoorbeeld TBO-intervallen, servicebulletins en serviceletters), en
   • er geen extra taken zijn voor:
    • specifieke apparatuur geïnstalleerd op het luchtvaartuig
    • specifieke modificaties geïnstalleerd op het luchtvaartuig
    • reparaties aan het luchtvaartuig
    • onderdelen met beperkte levensduur en onderdelen die cruciaal zijn voor de vliegveiligheid
    • speciale operationele goedkeuringen
    • het gebruik en de operationele omgeving van het luchtvaartuig, en
   • de piloot-eigenaren bevoegd zijn het onderhoud uit te voeren
  2. Andere niet-complexe luchtvaartuigen

   Andere niet-complexe luchtvaartuigen zijn:

   De CAMO (managementorganisatie voor permanente luchtwaardigheid) moet voor deze niet-complexe luchtvaartuigen bij het DG Luchtvaart de goedkeuring van het onderhoudsprogramma aanvragen (initiële goedkeuring, herzieningen en tussentijdse wijzigingen).

   De aanvraagprocedure is gelijkaardig aan die voor complexe luchtvaartuigen en luchtvaartuigen gebruikt door een luchtvaartmaatschappij met exploitatievergunning.

   Voor tussentijdse wijzigingen is ook een indirecte goedkeuring door de CAMO zelf mogelijk.

   De volledige procedure voor het opstellen, indienen en goedkeuren van een onderhoudsprogramma vindt u in de Europese verordening 1321/2014 (bijlage I bij AMC M.A.302 en AMC M.B.301 b) en in de volgende circulaires:

   • vliegtuigen en zweefvliegtuigen

    circulaire airw-37: aanbevelingen op gebied van de opstelling van het onderhoudshandboek van vliegtuigen en zweefvliegtuigen, niet gebruikt voor het handelsluchtvervoer

   • helikopters
    • circulaire airw-41: procedure voor goedkeuring van onderhoudsprogramma’s
    • circulaire airw-38: aanbevelingen op gebied van de opstelling van het onderhoudshandboek van éénmotorige helikopters, niet gebruikt voor het handelsluchtvervoer
   • ballonnen

    circulaire airw-39: aanbevelingen op gebied van de opstelling van het onderhoudshandboek van ballonnen niet gebruikt voor het handelsluchtvervoer

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Luchtvaart
Dienst Luchtwaardigheid
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel