Rapporten

Changed
20/11/2023

Samen met de beheerscontracten van de NMBS en Infrabel worden jaarlijks verslagen over de openbaredienstverplichtingen gepubliceerd. Zij vallen onder het toepassingsgebied van Verordening (EG) 1370/2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg. 

Verslagen gepubliceerd door de FOD Mobiliteit en Vervoer 

De FOD Mobiliteit en Vervoer is belast met de publicatie van de jaarverslagen over de openbaredienstverplichtingen die onder de bevoegdheid van de minister van Mobiliteit vallen en die betrekking hebben op het reizigersvervoer per spoor

De verslagen zijn beschikbaar via de volgende links: 

Door de gewesten gepubliceerde verslagen 

De gewesten stellen jaarverslagen op over de openbaredienstverplichtingen inzake het personenvervoer met andere middelen dan het spoor (bus, metro, tram, enzovoort). 

De verslagen zijn beschikbaar via de volgende links: 

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid
Directie Spoorbeleid
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

E-mail : dir.rail-spoor@mobilit.fgov.be