Exploitant

Changed
10/01/2024
 • UAS-vluchtuitvoeringen in deze categorie zijn toegestaan:

  1. Met een declaratie

   Als de vluchten die u wilt uitvoeren voldoen aan de eisen voor vluchtuitvoeringen in een standaardscenario (STS), dan is het voldoende om een standaardverklaring aan te geven bij het DGLV via het Droneportal. U krijgt dan een bevestiging van de ontvangst en volledigheid waarmee u meteen kan beginnen vliegen. In Verordening (EU) 2019/947 worden twee Europese standaardscenarios gedefinieerd die van toepassing zijn vanaf 1 januari 2024:

   • STS-01 — VLOS boven een gecontroleerde grondoppervlakte in een bevolkte omgeving;
   • STS-02 — BVLOS waarbij luchtruimwaarnemers aanwezig zijn boven een gecontroleerde grondoppervlakte in een dunbevolkte omgeving. 

   Vliegen in een andere EU-lidstaat: uw Belgische verklaring is geldig in alle lidstaten van de Europese Unie. Voor u gaat vliegen in een ander land moet u gewoon een kopie van uw declaratie en van de bevestiging van de ontvangst en volledigheid doorgeven aan de instantie verantwoordelijk voor burgerluchtvaart van dat land. 

  2. Met een exploitatievergunning

   Als de vluchtuitvoeringen die u wilt uitvoeren niet in een standaardscenario passen moet u een exploitatievergunning aanvragen bij het DGLV voor u kunt beginnen vliegen.

   • Operationele risicobeoordeling: vergunningen worden toegekend op basis van een risicoanalyse die wordt uitgevoerd volgens een methode genaamd SORA ("Specific Operations Risk Assessment", risicobeoordeling van specifieke uitvoeringen), die door JARUS is ontwikkeld en door het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) is erkend als aanvaardbare wijze van naleving (Publicatie van 9 oktober 2019, AMC1 voor artikel 11 van verordening (EG) 2019/947). Als u meer wilt weten over hoe operationele risico's worden beoordeeld, kunt u de EASA-publicaties over AMC (aanvaardbare wijzen van naleving) raadplegen. Graag wijzen we u ook op de AltMoC mogelijkheid voor step #9 van de SORA methode.
  3. Met een LUC

   Een certificaat van exploitant van lichte UAS ("Light UAS operator certificate", LUC) is een certificaat dat enkel aan een rechtspersoon kan worden toegekend (bedrijf of organisatie).

   Als UAS-exploitant kan u het DGLV vragen om te evalueren of uw organisatie over de nodige structuur (organisatie, personeel, procedures,...) en capaciteiten beschikt om de operationele risico's van een vluchtuitvoering zelf te beoordelen. De nodige competenties zijn vastgelegd in deel C van Verordening (EU) 2019/947.

   Als het DGLV oordeelt dat u in staat bent om zelf de risico's van uw UAS-vluchtuitvoering in te schatten, krijgt u een certificaat van exploitant van lichte UAS (LUC) dat bepaalde bevoegdheden aan uw organisatie verleent afhankelijk van de mate van volwassenheid van uw organisatie. De organisatie krijgt mogelijk zelfs de bevoegdheid om zelf bepaalde vluchtuitvoeringen goed te keuren zonder vooraf een vergunning aan te vragen bij het DGLV.

   De bevoegdheden zijn:

   • vluchten uitvoeren die binnen een standaardscenario vallen zonder een declaratie in te dienen;
   • zelf vluchtuitvoeringen goedkeuren op basis van een op voorhand uitgewerkte risicoanalyse ("Pre-Defined Risk Assessment", PDRA) zonder vergunning aan te vragen bij het DGLV;
   • zelf vluchtuitvoeringen goedkeuren die binnen het kader van het LUC vallen zonder vergunning aan te vragen bij het DGLV.

   Een LUC is ongelimiteerd geldig zolang de organisatie zich aan de eisen van het LUC houdt. Een LUC kan echter wel beperkt, geschorst of ingetrokken worden door het DGLV of teruggegeven worden door de exploitant.

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Luchtvaart

Dienst UAS
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

E-mail : uas@mobilit.fgov.be
Tel. : +32 (0)2 277 43 07 (dinsdag en donderdag van 9 tot 12 uur)